Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowane na terenie województwa śląskiego:

 

► INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

 

Do zadań Wojewody jako Krajowego Kontrolera w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska należy m.in:

 

 • przeprowadzanie kontroli dokumentacji i kontroli na miejscu realizacji projektu,
 • przeprowadzanie oceny ex-ante i kontroli ex-post zamówień publicznych,
 • poświadczanie wniosków o płatność poszczególnych partnerów projektu,
 • potwierdzanie wniosku o płatność za cały projekt w przypadku gdy Wojewoda jest kontrolerem właściwym dla partnera wiodącego projektu,
 • wprowadzanie danych o przeprowadzonych kontrolach do systemu informatycznego MS2014+,
 • realizacja zadań związanych z zapobieganiem wystąpieniu nieprawidłowości, prowadzenie konsultacji, szkoleń i udzielanie informacji beneficjentom i instytucjom programowym,
 • realizacja zadań związanych z wykrywaniem nieprawidłowości oraz prowadzenie rejestru nieprawidłowości i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do instytucji krajowej,
 • weryfikowanie trwałości produktów i rezultatów projektów lub ich części wdrażanych przez beneficjentów.

 

Strona programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

 

► INTERREG V-A Polska - Słowacja

 

Do zadań Wojewody jako Krajowego Kontrolera w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja należy m.in:

 

 • przeprowadzanie kontroli dokumentacji i kontroli na miejscu realizacji projektów,
 • przeprowadzanie oceny ex-ante i kontroli ex-post zamówień publicznych,
 • poświadczanie wniosków o płatność poszczególnych partnerów projektu,
 • wprowadzanie danych o przeprowadzonych kontrolach do systemu informatycznego SL 2014 oraz SRHD,
 • realizacja zadań związanych z zapobieganiem wystąpieniu nieprawidłowości, prowadzenie konsultacji, szkoleń i udzielanie informacji beneficjentom i instytucjom programowym,
 • realizacja zadań związanych z wykrywaniem nieprawidłowości oraz prowadzenie rejestru nieprawidłowości i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do instytucji zarządzającej za pośrednictwem systemu IMS,
 • weryfikowanie trwałości produktów i rezultatów projektów lub ich części wdrażanych przez beneficjentów.

 

Strona programu INTERREG V-A Polska - Słowacja

 

Kontrola projektów przeprowadzana jest w oparciu o zapisy Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

 

 

► Projekt „Wsparcie funkcjonowania kontrolerów krajowych w programach INTERREG w 2022 i 2023 roku” nr PTFE.01.01-IZ.00-0010/23

 

Okres realizacji: 1.01.2022 – 31.12.2023

W Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowany jest projekt, którego celem jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonywania zadań związanych z realizacją Umowy Partnerstwa.

W jego ramach finansowane są koszty zatrudnienia pracowników zaangażowanych w przeprowadzanie kontroli I stopnia w programach INTERREG w 2022 i 2023 roku oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób, które w 2021 roku wykonywały zadania kontrolera I stopnia.

Celem projektu jest także utrzymanie niezbędnych warunków pracy gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków przez kontrolerów w perspektywie 2021-2027 oraz zapewnienie tym pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji.

W ramach projektu przewiduje się ponadto realizację działań wspierających proces wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy kontrolerami w poszczególnych urzędach wojewódzkich jak i pomiędzy kontrolerami a beneficjentami, finansowanie kosztów niezbędnych tłumaczeń oraz pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem kontroli projektów. 

Grupą docelową są pracownicy urzędów wojewódzkich wykonujący zadania kontrolerów I stopnia w programach INTERREG. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w ramach projektu w 2022 roku sfinansowano koszty zatrudnienia 12 etatów, natomiast w 2023 roku finansowane jest średniorocznie 10,5 etatu. 

Beneficjentem projektu jest Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 20 562 949,51 PLN, z czego współfinansowanie UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 wynosi 16 390 727,02 PLN.

 


Link do strony interentowej prowadzonej przez Koorydantora Programów INTERREG z informacjami w jaki sposób beneficjenci mogą przekazać do OLAF sygnały ostrzegawcze i informacje o potencjalnych nadużyciach:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/nieprawidlowoscizwalczanie-naduzyc/


Przekazywanie syganałów ostrzegawczych i informacji o potencjalnych nadużyciach do OLAF

Oprócz możliwości zawiadomienia krajowych organów ścigania, każdy obywatel ma możliwość bezpośredniego poinformowania OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub innej poważnej nieprawidłowości, które mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na interesy finansowe Unii Europejskiej. Przekazane informacje powinny być w miarę możliwości dokładne, a dokumenty sprawy również przekazane do OLAF.

Ze służbami OLAF można się skontaktować we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej:
1. za pomocą elektronicznego Systemu Powiadamiania o Nadużyciach - FNS (Fraud Notification System) dostępnego na stronie internetowej: https://fns.olaf.europa.eu;
2. pocztą, kierując korespondencję na adres OLAF – European Anti-Fraud Office, European Commission, Rue de la Loi, 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België;
3. e-mailem na adres poczty OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu.
Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_pl.htm.


Obowiązek wykluczania podmiotów i osób wspierających agresję w Ukrainie przy zawieraniu umów i udzielaniu zamówień

Komisja Europejska i Rząd RP przyjęły regulacje dotyczące nałożenia sankcji wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne w Ukrainie lub za nie odpowiedzialne. Celem sankcji jest nałożenie ograniczeń lub wyłączeniez możliwości wspierania tych podmiotów i osób z środków publicznych.

Prosimy aby:

 • każdy wnioskodawca (jeśli program pozwala na rozpoczęcie realizacji zamówienia przez podpisaniem umowy o dofinansowanie) oraz
 • każdy beneficjent

weryfikował czy osoby i podmioty, którym zamierza udzielić zamówienia objęte sankcjami lub powiązane z osobami i podmiotami objętymi sankcjami. Jeśli zidentyfikują Państwo takie podmioty lub osoby powiązane należy je wykluczyć z postępowańi nie zawierać z nimi umów. Instytucje programowe będą weryfikować wystąpienie powiązań na etapie naborów wniosków o dofinansowanie, a następniena etapie kontroli wydatków. Wystąpienie takich powiązań może skutkować uznaniem zadeklarowanych wydatków za niekwalifikowalne w częścilub całości. Listy osób i podmiotów objętych sankcjami znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznychi Administracji oraz dodatkowo w załącznikach do rozporządzeń UE:


Przy udzielaniu zamówień rekomendujemy aby wprowadzili Państwo obowiązek złożenia przez wykonawców oświadczenia o braku istnienia wykluczających powiązań. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, link: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne.


Poniżej zamieszczono:

 • kwartalne informacje na temat interpretacji wydawanych przez Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące kwestii podwójnego finansowania w kontekście odpisów amortyzacyjnych w projektach realizowanych w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja.

Kategoria: Europejska Współpraca Terytorialna

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Biuletyn interpretacje MR - I kwartał 2017 89.5 KB 2017-06-02 12:10:07
Biuletyn interpretacje MR - II kwartał 2017 133 KB 2017-09-18 15:17:30
Biuletyn interpretacje MR - III kwartał 2017 25.6 KB 2017-12-11 12:17:38
Biuletyn interpretacje MIR - IV kwartał 2017 20.15 KB 2018-03-30 08:20:09
Biuletyn interpretacje MIiR - I kwartał 2018 189.2 KB 2018-06-20 15:18:19
Biuletyn interpretacje MIiR - II kwartał 2018 102.75 KB 2018-10-01 12:53:33
Biuletyn interpretacje MIiR - III kwartał 2018 148.57 KB 2018-12-06 14:35:36
Biuletyn interpretacje MIiR - IV kwartał 2018 154.69 KB 2019-01-23 15:40:35
Biuletyn interpretacje MIiR - I kwartał 2019 102.19 KB 2019-05-22 09:41:40
Pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące kwestii podwójnego finansowania w kontekście odpisów amortyzacyjnych 108.48 KB 2019-05-24 13:16:04
Biuletyn interpretacje MIiR - II kwartał 2019 106.97 KB 2019-09-02 13:14:51
Biuletyn interpretacje MFiPR - IV kwartał 2019 102.65 KB 2020-02-04 07:32:54
Biuletyn interpretacje MFiPR - II kw 2020 132.2 KB 2020-07-20 11:25:17
Biuletyn interpretacje MFiPR - III kw 2020 126.22 KB 2020-12-11 06:15:35
Załącznik 1. stosowania wyłączeń spod reżimu prawa zamówień publicznych w okresie epidemii COVID-19 154.62 KB 2020-12-11 06:19:34
Biuletyn interpretacje MFiPR - IV kw 2020 86.63 KB 2021-03-18 14:30:21
Biuletyn interpretacje MFiPR - I kw 2021 84.08 KB 2021-05-21 14:20:34
Biuletyn interpretacje MFiPR - II kw 2021 111.61 KB 2021-08-03 10:27:35
Biuletyn interpretacje MFiPR - III kw 2021 88.32 KB 2021-11-29 09:01:51
Biuletyn interpretacje MFiPR - IV kw 2021 102.51 KB 2022-02-07 10:26:32
Biuletyn interpretacje MFiPR - I kw 2022 170.41 KB 2022-05-02 11:33:30
Biuletyn interpretacje MFiPR - II i III kw 2022 124.04 KB 2022-11-04 08:46:54
Biuletyn interpretacje MFiPR - IV kw 2022 84.91 KB 2023-04-07 11:48:15
Biuletyn interpretacje MFiPR - I kw 2023 108.01 KB 2023-05-15 09:47:49
Biuletyn interpretacje MFiPR - II i III kw 2023 107.32 KB 2023-11-15 07:45:16
Biuletyn interpretacje MFiPR - IV kw 2023 131.17 KB 2024-02-29 14:18:11
Biuletyn interpretacje MFiPR - I kw 2024 50.03 KB 2024-05-27 09:39:01