Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Lista zmieniona nr 6 (RFRD 2021)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 5 (RFRD 2021)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 4 (RFRD 2021)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 3 (RFRD 2021)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 2 (RFRD 2021)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Zatwierdzone listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 z naboru przeprowadzonego w marcu 2021 roku.

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 1 (RFRD 2021)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Zatwierdzone listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w 2021 r.


UWAGA! Plik jest umieszczony na dole strony!


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w województwie śląskim –

nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2021

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju  Dróg (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.).
Informacje podstawowe
Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynosi: 27 477 199,85 zł
Podział środków na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych
zadania gminne:                    13 738 599,93 zł
zadania powiatowe:              13 738 599,92 zł
Wojewoda zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy pulami.
Poziom dofinansowania ze środków Funduszu do poszczególnych zadań zostanie ustalony zgodnie z przepisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
Wymogi formalne

 1. Wniosek należy złożyć na formularzu załączonym do ogłoszenia.
 2. Wniosek należy wypełnić poprawnie pod względem formalnym i rachunkowym przestrzegając instrukcji zawartych w formularzu załączonym do ogłoszenia.
 3. Wniosek należy wypełnić maszynowo lub pismem drukowanym w języku polskim. Po wydruku tekst w poszczególnych rubrykach musi być widoczny.
 4. Wojewoda zastrzega sobie możliwość zażądania od wnioskodawcy dokumentów lub informacji potwierdzających stan faktyczny i dane podane we wniosku o dofinansowania na każdym etapie naboru wniosków, również po umieszczeniu wniosku na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
 5. Należy złożyć oświadczenia stanowiące integralną część wniosku.
 6. Należy złożyć załączniki wymienione w formularzu wniosku:

W przypadku przebudowy lub rozbudowy przejścia:

 • Załącznik 1: statystykę zawierającą dane o liczbie zdarzeń drogowych (sumy wypadków i kolizji) w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych z udziałem pieszych za trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku: 2020, 2019, 2018 uzyskaną z właściwej powiatowej komendy Policji;
 • Załącznik 2: statystykę zawierającą dane o liczbie osób zabitych lub rannych (suma) w wyniku zdarzeń drogowych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych z udziałem pieszych za trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku: 2020, 2019, 2018 uzyskaną z właściwej powiatowej komendy Policji;

 Dane z załączników nr 1 i 2 należy wpisać w polu 13.1 wniosku.

 W przypadku budowy, przebudowy lub rozbudowy przejścia:

 • Załącznik 3: czytelna mapa poglądowa dla kryterium strukturalnego II w formacie A4 z lokalizacją przejścia dla pieszych i obszarem oddziaływania wraz z zaznaczonymi instytucjami, ośrodkami gospodarczymi, przystankami (dworcami) i pozostałymi elementami punktowanymi wymienionymi w pkt 13.2.1, 13.2.2, 13.2.4 wniosku; (obowiązkowo do mapy należy dołączyć legendę z objaśnieniem oznaczeń ocenianych elementów wprowadzonymi na mapie poglądowej).
 1. Wniosek musi być podpisany przez osoby reprezentujące wnioskodawcę wraz z kontrasygnatą skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Wniosek składa ustawowy zarządca drogi, o którym mowa w art. 19. ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2020 r., poz. 470).
 3. Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie. Jeżeli wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek, będzie rozpatrywany ten z mniejszym numerem wpływu.
 4. Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie pojedynczego przejścia dla pieszych lub jeden wniosek o dofinansowanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania.
 5. Dopuszcza się składanie wniosków o dofinansowanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogami wyższego rzędu (gminne, powiatowe, wojewódzkie) przy czym wnioskodawca musi zapewnić realizację zadania zgodnie z przepisami, w szczególności ustawy o drogach publicznych.
 6. Wnioski o dofinansowanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogami wyższego lub niższego rzędu (gminne, powiatowe, wojewódzkie) składane przez miasto na prawach powiatu muszą zawierać wskazanie, z której puli środków wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie.
 7. Przejście dla pieszych musi posiadać dojście (tj. chodnik i/lub ścieżkę pieszo-rowerową) również poza obszarem oddziaływania. Dojście do przejścia dla pieszych poza obszarem oddziaływania może być w fazie projektowania. Zadanie, które nie będzie posiadać połączenia z istniejącym lub projektowanym chodnikiem i/lub ścieżką pieszo-rowerową nie uzyska dofinansowania.
 8. Maksymalne dofinansowanie do jednego zadania (przejścia dla pieszych) nie będzie przekraczało 200 000 zł. W przypadku realizacji przejść dla pieszych w obrębie jednego skrzyżowania, dla każdego przejścia dla pieszych maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 200 000 zł.
 9. Zadania muszą rozpocząć się w 2021 r. i mogą być realizowane w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych
 10. Warunkiem formalnym otrzymania dofinansowania jest m. in. rozpoczęcie zadania (podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych lub umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) do 15 grudnia 2021.
 11. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste pomyłki komisja wezwie wnioskodawcę, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, do jego uzupełnienia lub poprawienia oczywistych omyłek w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 12. Wnioskodawca uzupełniając lub poprawiając wniosek nie może załączyć dokumentów datowanych na dzień po złożeniu wniosku.

Definicje

 1. Przejście dla pieszych to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi zgodnie z definicją ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 2. Zadanie to wykonanie jednego przejścia dla pieszych.
 3. Droga to droga publiczna gminna bądź powiatowa (w tym ulica) o ustalonym przebiegu, której nadano numer sześciocyfrowy (drogi gminne) lub numer czterocyfrowy (drogi powiatowe) z wyróżnikiem województwa „S” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i proces ten został zakończony.
 4. Obszar oddziaływania przejścia dla pieszych to suma obszarów przejścia dla pieszych, azylów, stref oczekiwania, oraz obszarów dojść do przejścia i odcinków drogi po obu stronach przejścia o długościach nie większych niż 100 m.

Zakres zadań

 1. Przedmiotem zadania musi być przebudowa lub rozbudowa:
 • kolizyjnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu;
 • kolizyjnego przejścia dla pieszych na odcinkach dróg pomiędzy skrzyżowaniami,
 • kolizyjnych przejazdów dla rowerzystów połączonych lub zlokalizowanych bezpośrednio przy przejściach dla pieszych.

na drodze publicznej gminnej bądź powiatowej o ustalonym przebiegu, której nadano numer sześciocyfrowy (drogi gminne)  lub numer czterocyfrowy (drogi powiatowe) z wyróżnikiem województwa „S” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i proces ten został zakończony.

 1. Przedmiotem zadania może być budowa nowego przejścia dla pieszych.
 2. Przedmiot zadania nie może dotyczyć:
 • urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie dróg, w postaci przejść sugerowanych, chodników poprzecznych i pasów neutralnych;
 • przejść bezkolizyjnych, wiaduktów, tuneli dla pieszych;
 • przejazdów dla rowerzystów niepołączonych lub niezlokalizowanych bezpośrednio przy przejściach dla pieszych
 1. Oświetlenie

Każde zadanie musi polegać na wykonaniu prawidłowego, dedykowanego oświetlenia lub dostosowania istniejącego oświetlenia przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania, zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ wr-d.

 • Parametry techniczno-budowlane

Każde zadanie musi odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.).

Ponadto budowa nowego przejścia dla pieszych lub rozbudowa czy przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych musi być przygotowana i realizowana zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ wr-d, a w szczególności:

 • w zależności od przypadku – uspokojenie ruchu na drodze, w szczególności poprzez:
 1. zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla pieszych z zawężeniem jezdni),
 2. wykonanie przejść dla pieszych zawierających dodatkowe rozwiązania wspomagające i ułatwiające przekraczanie drogi: wyniesionych (również w ramach wyniesionych skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysuniętymi platformami,
 3. przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do przejść o podwyższonym standardzie[1] – fakultatywne zastosowanie progów zwalniających (listwowych lub wyspowych), zgodnie z podrozdziałem 14.4 WR-D-41-3,
 • w przypadku braku lub niewłaściwych parametrów[2] – budowa / rozbudowa / przebudowa chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych (nie dotyczy ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów)), na długościach nie większych, niż obszar oddziaływania przejścia,
 • budowa / rozbudowa / przebudowa przejść dla pieszych z wyspą azylu na jezdniach przeznaczonych do ruchu w obu kierunkach o więcej niż dwóch pasach ruchu (na jezdniach dwupasowych fakultatywnie),
 • zapewnienie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego (np. usunięcie obiektów i zieleni ograniczających widoczność, korektę łuków, likwidację lub przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana lokalizacji przejścia itp.), zgodnie z rozdziałem 9 WR-D-41-3,
 • poprawa lub prawidłowe ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych i wysp azylu, w tym zaprojektowanie ramp krawężnikowych, zgodnie z podrozdziałem 14.2 WR-D-41-3,
 • zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, zgodnie z podrozdziałem 14.3 WR-D-41-3,
 • na lub przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne wykonanie, zgodnie z podrozdziałem 14.6 WR-D-41-3:
 1. nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w kolorze czerwonym,
 2. nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości, na długości równej odległości widoczności na zatrzymanie, lecz nie mniejszej niż 20,00 m,
 3. pasów wibracyjno-akustycznych barwy innej niż biała lub żółta, z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu,
 • na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zaprojektowanie balustrad i ogrodzeń, zgodnie z podrozdziałem 14.7
  WR-D-41-3.
 1. Organizacja ruchu

Każde zadanie musi odpowiadać przepisom Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.)

Ponadto budowa nowego przejścia dla pieszych lub rozbudowa czy przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych musi być przygotowana i realizowana poprzez zastosowanie prawidłowych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego zgodnie Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d, a w szczególności:

 • ograniczenie prędkości dopuszczalnej do maksymalnie:
 1. 70 km/h przed kolizyjnym przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną,
 2. 50 km/h przed kolizyjnym przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej,
 • w przypadku zaprojektowania przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną:
 1. zastosowanie pomocniczych sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych dla pieszych, a w uzasadnionych przypadkach tylko wibracyjnych, zgodnie z podrozdziałem 10.5 WR-D-41-3,
 2. na przejściach zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zastosowanie sygnalizacji ostrzegawczej, zgodnie z podrozdziałem 14.5 WR-D-41-3,
 • łączne wykonanie prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych[3], a na przejściach zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zastosowanie, zgodnie z podrozdziałem 14.5 WR-D-41-3:
 1. znaków na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej,
 2. dodatkowych tabliczek T-27,
 3. dodatkowych znaków D-6 „Przejście dla pieszych” (lub D-6b „Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”) nad jezdnią,
 4. oznakowania aktywnego,
 • w przypadku zastosowania słupków przeszkodowych U-5a/U-5b lub tablic kierujących
  U-6a/U-6b, takie ich usytuowanie, aby nie ograniczały widoczności pieszych przebywających na wyspie azylu,
 • na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zastosowanie urządzeń systemu automatycznego nadzoru nad prędkością lub automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia dla pieszych, zgodnie z podrozdziałem 14.4 WR-D-41-3.
 1. Koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane

Koszty kwalifikowane do rozliczenia z dofinansowania Funduszu i wkładu własnego to wydatki poniesione w związku z realizacją zadania od 1 stycznia 2021 r. do terminu wskazanego w umowie o dofinansowanie, które zostały przeznaczone na:

 • przygotowanie dokumentacji,
 • roboty budowlane w pasie drogowym (w tym: roboty budowlane na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi, przełożenie kolidujących sieci i ich zabezpieczenie, budowa kanałów technologicznych),

Dofinansowanie z Funduszu jest udzielane wyłącznie na wydatki przeznaczane na roboty budowlane w pasie drogowym (w tym: roboty budowlane na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi, przełożenie kolidujących sieci i ich zabezpieczenie, budowa kanałów technologicznych).

Koszty niekwalifikowane stanowią w szczególności:

 • nabycie nieruchomości pod pasy drogowe;
 • wydatki na prace z zakresu infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w rozumieniu art. 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.),
 • koszty wykonania samodzielnych ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów),
 • roboty, które powinny być wykonane w ramach utrzymania dróg;
 • nadzory branżowe nad pracami o których mowa w art. 140 rozporządzenia;
 • nadzór autorski;
 • parkingi, pętle autobusowe i wszelkie wydatki ponoszone na roboty poza pasem drogowym;
 • ogrodzenia posesji;
 • roboty dodatkowe;
 • nadzór inwestorski;
 • roboty prowadzone w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych realizowane w ramach zadania finansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które jest w trakcie realizacji.

Wojewoda śląski zastrzega sobie możliwość podejmowania ostatecznej decyzji o niekwalifikowaniu poszczególnych wydatków do rozliczenia zadania.

W przypadku wpisania w polu 12 wniosku (harmonogram rzeczowo-finansowy) wydatków niekwalifikowanych, wnioskodawca ma obowiązek sprecyzować te wydatki  w polu 11 wniosku.

Ocena merytoryczna

 1. Wnioski poprawne formalnie podlegają ocenie merytorycznej, o której mowa w art. 24 ustawy o Rządowym Funuszu Rozwoju Dróg.
 2. Wniosek może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
 3. Wnioski będą oceniane za pomocą kryteriów strukturalnych i kryterium strategicznego.

Kryteria strukturalne (30 punktów):

 • Kryterium I: poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych
 • Kryterium II: lokalizacja przejścia dla pieszych względem obiektów użyteczności publicznej i działalności gospodarczej

Kryterium strategiczne (10 punktów):

 • Kryterium poprawa jakości życia mieszkańców

W pierwszej kolejności będą rankingowane wnioski o dofinansowanie obejmujące przebudowę lub rozbudowę przejść dla pieszych.

Wnioski o dofinansowanie obejmujące przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowań będę rankingowane w rozbiciu na liczbę przejść dla pieszych objętych wnioskiem w taki sposób, aby zapewnić spójność realizacji i dofinansowania zadania.

W drugiej kolejności będą rankingowane wnioski o dofinansowanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowań zawierające zarówno przebudowę/rozbudowę istniejących przejść i budowę nowych.

W trzeciej kolejności będą rankingowane wnioski o dofinansowanie dotyczące budowy nowych przejść dla pieszych.

Szczegółowy zakres kryteriów znajduje się w formularzu wniosku o dofinansowanie załączonym do ogłoszenia oraz w pliku „Ocena merytoryczna wniosków nabór B na 2021 r.” załączonym do ogłoszenia.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 1. Wnioski o dofinansowanie zadań w 2021 roku należy składać do 7 kwietnia 2021 r. do godziny 15.30. Uwaga: liczy się data i godzina wpływu do urzędu.
 2. Wnioski można wysyłać pocztą na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 KATOWICE;

Uwaga: liczy się data i godzina wpływu do urzędu.

 1. Wnioski można składać osobiście od 29 marca do 7 kwietnia 2021 r. do skrzyni oznaczonej „RFRD” znajdującej się przed wejściem do Śląskiego Urzędu wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Uwaga: Skrzynia zostanie zabrana 7 kwietnia 2021 r. o godz. 15.31.

 1. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu w formie papierowej bez pisma przewodniego.
 2. WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone:
 • po terminie,
 • w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu,
 • do niewłaściwej instytucji
 • w niewłaściwym miejscu

nie będą rozpatrywane.

Obowiązek monitoringowy

Wnioskodawcy, którym zostanie udzielone dofinansowanie, muszą prowadzić monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie i w sposób, które zostaną wskazane w umowie o dofinansowanie przez co najmniej trzy lata  od zakończenia zadania.

Załączniki do ogłoszenia

 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie nabór B na 2021 r. (plik excel);
 2. Ocena merytoryczna wniosków nabór B na 2021 r. (plik pdf).

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków o dofinansowanie oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: prid@katowice.uw.gov.pl. Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 7 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie, jednak osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii przedmiotowego naboru są: Krzysztof Rochowski oraz Anna Anderko-Morawiec (32 20 77 188)

[1] klasyfikacji dokonuje się zgodnie z podrozdziałem 10.6 WR-D-41-3,

[2] niezgodnych z ww. rozporządzeniem,

[3] nie dotyczy przejść dla pieszych przez drogi dla rowerów, na których dopuszcza się wykonanie wyłącznie oznakowania poziomego.


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2021

 

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwjou Dróg na rok 2021 na podstawie art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach https://suw.bip.gov.pl/fundusz-drog-samorzadowych/fundusz-drog-samorzadowych.html.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków o dofinansowanie oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: prid@katowice.uw.gov.pl. Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 7 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie.


Kategoria: Fundusz Dróg Samorządowych 2021

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ogłoszenie o naborze 2.48 MB 2021-03-18 11:21:34
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie nabór B na 2021 r. 84.5 KB 2021-03-18 11:21:56
Ocena merytoryczna wniosków nabór B na 2021 r. 231.42 KB 2021-03-18 11:22:15
Lista zadań powiatowych i gminnych 2021 2.08 MB 2021-04-22 14:36:31
Lista zmieniona nr 1 (RFRD 2021) 143.3 KB 2021-07-15 12:27:40
Lista zadań RFRD BRD zatwierdzonych 2021 - nabór marzec 2021 400.89 KB 2021-07-29 08:07:35
Lista zmieniona nr 2 (RFRD 2021) 143.86 KB 2021-08-11 14:51:22
Lista zmieniona nr 3 (RFRD 2021) 146.68 KB 2021-10-04 10:33:45
Lista zmieniona nr 4 (RFRD 2021) 146.69 KB 2021-10-04 10:34:04
Lista zmieniona nr 5 (RFRD 2021) 155.79 KB 2021-11-09 12:02:39
Lista zmieniona nr 6 (RFRD 2021) 147.92 KB 2021-11-26 10:39:27