Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


KOMUNIKAT

 

dot. naboru uzupełniającego wniosków

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

na rok 2024

 

W związku z pojawiającymi się, ze strony jednostek samorządu terytorialnego, sygnałami o problemach związanych z funkcjonalnością platformy elektronicznej e-PUAP informuję, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, u których z przyczyn obiektywnych (tj. spowodowanych głównie koniecznością założenia nowych kont dla podmiotów publicznych po rozstrzygniętych wyborach samorządowych) występują utrudnienia w funkcjonowaniu e-PUAP dopuszcza się wysyłkę wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami pocztą elektroniczną na adres: be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

Wniosek taki zostanie zarejestrowany w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją funkcjonującym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

  UWAGA:

  • Wnioski o dofinansowanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej MUSZĄ ZOSTAĆ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oraz zawierać odwzorowanie podpisów w polu 15 wniosku powinny być naniesione dane osoby lub osób podpisujących (łącznie z kontrasygnatą Skarbnika/Głównego Księgowego) oraz adnotacja „podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym” (tzw. odwzorowanie pieczęci).

 

  • W przypadku gdy wniosek podpisuje/kontrasygnuje inna osoba na mocy upoważnienia, należy dołączyć skan upoważnienia.

 

  • Wnioski o dofinansowanie mogą zostać podpisane elektronicznie w jednej z poniższych form:

- podpisem PAdes dedykowanym do plików PDF,

- podpisem XAdes osadzonym wewnątrz pliku xml, jak i może towarzyszyć plikowi xml jako dodatkowy plik.

 

  • Dopuszcza się również przesłanie skanu wniosku o dofinansowanie zawierającego odręczne podpisy, jednakże taki plik również wymaga opatrzenia kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi z zachowaniem form o których mowa w pkt 3).


Lista zmieniona nr 7 (RFRD 2024)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

wniosków o dofinansowanie na 2024 r.

na zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych

 

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie na zadania obejmujące wyłącznie remont dróg powiatowych lub gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Wnioski można składać w terminie do 24 maja 2024 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego WYŁĄCZNIE za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: https://suw.bip.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog/fundusz-drog-samorzadowych.html


Lista zmieniona nr 6 (RFRD 2024)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 5 (RFRD 2024)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 4 (RFRD 2024)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 3 (RFRD 2024)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 2 (RFRD 2024)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 1 (RFRD 2024)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Zatwierdzone listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w 2024 r.

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Kategoria: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Śląskie lista zatwierdzona RFRD 2024 82.97 KB 2023-10-16 12:45:30
RFRD 2024 lista zmieniona nr 1 śląskie 86.66 KB 2024-02-22 14:46:03
RFRD 2024 lista zmieniona nr 2 śląskie 84.97 KB 2024-02-22 14:46:49
RFRD 2024 lista zmieniona nr 3 śląskie 88.06 KB 2024-02-22 14:47:43
RFRD 2024 lista zmieniona nr 4 śląskie 85.67 KB 2024-02-22 14:48:30
RFRD 2024 lista zmieniona nr 5 śląskie 84.73 KB 2024-02-23 14:29:05
RFRD 2024 lista zmieniona nr 6 śląskie 85.42 KB 2024-03-13 14:18:36
RFRD 2024 lista zmieniona nr 7 śląskie 85.85 KB 2024-05-10 12:49:43