Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Podstawowe zadania Biura:

 • obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt, wyjazdów i spotkań wojewody oraz wicewojewodów, w tym m.in. z: parlamentarzystami, samorządem terytorialnym, związkami zawodowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, interesantami w sprawach skarg i wniosków, właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi rządowymi i pozarządowymi na zasadach określonych przez ministra spraw zagranicznych;
 • prowadzenie działań związanych z organizacją obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic narodowych na terenie województwa;
 • prowadzenie polityki informacyjnej wojewody oraz współpraca z mediami;
 • redagowanie artykułów na stronę internetową Urzędu, przygotowywanie wystąpień, listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań, kondolencji oraz innych adresów komplementarnych składanych przez wojewodę;
 • realizacja zobowiązań wojewody związanych z zaproszeniami, udzieleniem honorowego patronatu nad wydarzeniami organizowanymi na terenie województwa oraz udziałem w komitetach honorowych;
 • koordynowanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej oraz jej ogłaszaniem w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, ministrami, parlamentarzystami, samorządem terytorialnym, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami;
 • realizacja zadań wojewody objętych działami administracji rządowej, które związane są z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (w zakresie informacji europejskiej) oraz sprawami zagranicznymi;
 • prowadzenie spraw z zakresu dialogu społecznego i obywatelskiego;
 • koordynacja zadań realizowanych przez pełnomocników, doradców i asystentów wojewody.

Struktura Biura:

 • Oddział ds. Obsługi Prasowej,
 • Oddział ds. Organizacyjno-Finansowych,
 • Oddział ds. Organizacji Wizyt i Projektów Społecznych,
 • Asystenci polityczni/doradcy wojewody i wicewojewodów.