Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE

 

UWAGA! Wzory dokumentów są umieszczone na dole strony!


WEKSLE

 

UWAGA! Wzory dokumentów są umieszczone na dole strony!


Wojewoda śląski

 

informuje, że 1 lutego 2017 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił wyniki konkursu we wszystkich modułach programu „Maluch plus” 2017 (link).

 

W module 2 przyznana przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej kwota dla województwa śląskiego wynosi 5 685 780,80 zł, co stanowi 35 procent wnioskowanej przez wojewodę śląskiego dotacji. Podział środków na poszczególnych beneficjentów programu został dokonany z uwzględnieniem ogłoszonego przez ministra procentu dofinasowania.

 

Zestawienie beneficjentów (podmiotów niegminnych) wraz z przypadającą kwotą dotacji (ogółem oraz na 1 miejsce/dziecko miesięcznie): (UWAGA! Dokument jest umieszczony na dole strony!)

 

WAŻNE:

 

Zgodnie z pkt 7.1.1. Programu beneficjenci (gminy, podmioty niegminne, uczelnie oraz podmioty współpracujące z uczelniami) zakwalifikowani do uzyskania dofinansowania zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie do 14 lutego 2017 r. (wtorek).

 

Wzór oświadczenia dla modułu 2 - podmioty niegminne: (UWAGA! Dokument jest umieszczony na dole strony!)

 

Za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie dokumentu za pośrednictwem platformy e-PUAP podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

 

Oświadczenia w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pok. 161) lub przesłać na adres Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji do 14 lutego 2017 r. wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu beneficjenta z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, beneficjent powinien złożyć niezwłocznie rezygnację (w formie pisemnej) do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wzory umów o dofinansowanie zostaną opublikowane w terminie do 21 lutego 2017 r. Beneficjenci projektów w module 2 – podmioty niegminne będą zobowiązani do złożenia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.

 


Kategoria: "Maluch plus" 2017 - moduł II - podmioty niegminne

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wyniki konkursu Maluch Plus 2017 - moduł 2 - podmioty niegminne 1.24 MB 2017-04-25 15:23:41
Oświadczenie o przyjęciu dotacji - Maluch Plus 2017 - moduł 2 - podmioty niegminne 47.5 KB 2017-04-25 15:24:03
Moduł 2, 2017 - podmioty niegminne - instrukcja dotycząca wypełniania weksli 74 KB 2017-04-25 15:29:18
Moduł 2, 2017 - podmioty niegminne - wzór weksla - osoby fizyczne i spółki cywilne 54 KB 2017-04-25 15:29:46
Moduł 2, 2017 - podmioty niegminne - oświadczenie do weksla współwłasność (tylko osoby fizyczne i spółki cywilne) 25.5 KB 2017-04-25 15:30:13
Moduł 2, 2017 - podmioty niegminne - wzór weksla - osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej 53.5 KB 2017-04-25 15:30:36
Moduł 2, 2017 - podmioty niegminne - wzór umowy o dofinansowanie 220 KB 2017-04-25 15:31:22
Moduł 2, 2017 - podmioty niegminne - zał. nr 1 - zestawienie instytucji 30.5 KB 2017-04-25 15:33:56
Moduł 2, 2017 - podmioty niegminne - zał. nr 1a - oświadczenie o braku podwójnego finansowania 171 KB 2017-04-25 15:34:18
Moduł 2, 2017 - podmioty niegminne - zał. nr 2 - wniosek o wypłatę II transzy na funkcjonowanie 27.5 KB 2017-04-25 15:34:44
Moduł 2, 2017 - podmioty niegminne - zał. nr 2a - zestawienie do spr. z realizacji projektu (dot. I transzy) 28 KB 2017-04-25 15:35:13
Moduł 2, 2017 - podmioty niegimnne - zał. nr 3 - sprawozdanie z realizacji projektu 112.5 KB 2017-04-25 15:35:30
Moduł 2, 2017 - podmioty niegminne - zał. nr 3a - zestawienie do spr. z realizacji projektu (dot. II transzy) 29 KB 2017-04-25 15:35:53