Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Senior + (edycja 2022)

 

SENIOR+ (EDYCJA 2022) OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Minister rodziny i polityki społecznej 6 kwietnia 2022 r. na podstawie rozdziału V pkt 20 uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. 2021 poz. 10), wybrał do dofinansowania oferty w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+"/Klubu „Senior+".

Dofinansowanie zostało przyznane w module I programu tym jednostkom samorządu terytorialnego, które w wyniku oceny przez służby wojewody otrzymały 10 pkt i nie mają żadnego ośrodka wsparcia, utworzonego w ramach programu wieloletniego „Senior+”. 

 

Lista ofert wybranych do dofinansowania 6 kwietnia 2022 na podstawie rozdziału V pkt 20 Programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 została umieszczona na dole strony.


 

SENIOR+ (EDYCJA 2022) OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Minister rodziny i polityki społecznej 17 marca 2022 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2022).

W module 1 programu dofinansowanie zostało przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, których oferty zostały złożone zgodnie z procedurą konkursową, zostały zakwalifikowane do programu przez służby wojewody oraz otrzymały najwyższą ocenę punktową (13, 12 i 11 pkt).

W module 2 programu dofinansowanie otrzymały oferty z najwyższą liczbą (15, 14, 13, 12, 11, 10 i 9) punktów, przy czym kwoty rekomendowane do dofinansowania przez wojewodów, zostały proporcjonalnie obniżone o 19%. 


 

Wyniki konkursu oraz wzory oświadczeń o przyjęciu dotacji zostały umieszczone na dole strony.


 

W odpowiedzi na ogłoszony 1 grudnia 2021 r. konkurs otwarty ofert dotyczący programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2022) w terminie do 11 stycznia 2022 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęło łącznie 66 ofert, w tym:

14 ofert dotyczących modułu I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 3.071.472,21 zł);

52 oferty dotyczące modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 5.337.773,00 zł).

Wszystkie oferty poddane zostały ocenie merytorycznej i zakwalifikowane do dalszego postępowania konkursowego. Do ministra rodziny i polityki społecznej przekazano listy zawierające 66 ofert (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa  8 409 245,21 zł), w tym: 14 ofert dotyczących modułu I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 3.071.472,21 zł) i 52 oferty dotyczące modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 5.337.773,00 zł).


 

Ruszył „Senior+” edycja  2022!

 

Minister rodziny i polityki społecznej 4 maja 2021 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2021).

Ruszyła edycja 2022 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz na wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach programu w latach 2015-2020 (moduł 2).

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w edycji 2022 zamierza przeznaczyć na realizację zadań w ramach Programu Senior+  kwotę 60 mln zł.

 

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. Samorządy mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535). Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.

 

Możliwa do uzyskania jest dotacja na:

 1. Moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

 

 • Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

 

 • Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku. W ramach dotacji nie można finansować remontu/ budowy architektury ogrodowej.

 

 • W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.

 

 • W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć (jeden raz w roku) 2 oferty, w tym nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.

 

 1. Moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka.

 

 • Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

 

 • W ramach modułu 2 nie można występować o zapewnienie funkcjonowania ośrodków, które mają zostać dopiero utworzone i/lub wyposażone w ramach konkursu w edycji 2022.
 • Uprawnionymi podmiotami, które mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia w ramach modułu 2, są jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły Dzienne Domy „Senior-WIGOR” na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015–2016, Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2017–2020, w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 oraz Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.

 

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do:

 • zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 50% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu,
 • zapewnienia funkcjonowania utworzonego w ramach programu Dziennego Domu „Senior+” lub Klubu „Senior+”, przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach programu (otrzymywania środków z programu).

 

W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej, wypełnioną w Generatorze Obsługi Dotacji w terminie od 7 grudnia 2021 r.  do 11 stycznia 2022 roku. Generator Obsługi Dotacji jest dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl  Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”) w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) do dnia 11 stycznia 2022 r. do godz. 16.00. 

 

Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy zapisać w formacie PDF wraz z załącznikami, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowaną przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji elektronicznej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 11 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59). Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

 

Wymagana dokumentacja (do złożenia oferty w wersji elektronicznej wymagane jest załączenie skanów dokumentów):

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę i kontrasygnowany przez skarbnika;
 • uchwała odpowiednio rady gminy/rady powiatu/sejmiku województwa o utworzeniu Dziennego Domu „Senior+” albo uchwała rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu „Klubu Senior+” (obowiązuje w przypadku ofert składanych w module 2);
 • w przypadku zlecenia prowadzenia Dziennego Domu „Senior+” lub Klubu „Senior+” organizacji pozarządowej, do wniosku należy dołączyć umowę zawartą z organizacją pozarządową;
 • program inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 poz. 1579) - w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1);
 • rzut budynku z oznaczeniem pomieszczeń i metrażu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością - w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (w module 1);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
 • umowa o partnerstwie, w przypadku składania oferty w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 7 do ogłoszenia).

 

 

Poniżej zamieszczono wzór programu inwestycji i wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT obowiązujące w województwie śląskim oraz Program Senior+ (MP 2021 poz.10), ogłoszenie o konkursie (edycja 2022) i ramowy wzór umowy o partnerstwo.

 

Szczegółowe zasady i warunki konkursu są dostępne na stronach https://www.senior.gov.pl  oraz https://www.gov.pl/web/rodzina 

 

W przypadku pytań dotyczących generatora ofert proszę o kontakt z pracownikami  Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-12.00 pod nr tel. (22) 461-18-47.

 

W przypadku pytań dotyczących treści oferty i załączników istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: seniorplus@katowice.uw.gov.pl . Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 4 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej.