Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

logo Interreg II a PL - SK, autor : interreg

 

Nadrzędnym celem Programu INTERREG IIIA POLSKA – SŁOWACJA jest wspieranie
zintegrowanegoi zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej
i kulturowej na pograniczu polsko – słowackim.

 

 

Zasięg terytorialny programu

 

Polska - 3 podregiony odpowiadające NUTS III (ang. Nomenclature of Teritorial Units for statistics - nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych), czyli podziałowi terytorialnemu krajów UE na poziomie podregionów (w Polsce pokrywają się one najczęściej ze „starymi” województwami): bielsko - bialski, nowosądecki, krośnieńsko - przemyski.

 

Słowacja - 2 słowackie regiony (kraje) graniczne (NUTS III): Žilinský, Prešovský.

 

zasięg terytorialny Interreg III a PL - SK, autor : interreg

 

Żródło: Strona internetowa www.interreg.gov.pl

 

Budżet programu

 

Program INTERREG IIIA POLSKA – SŁOWACJA (2004 - 2006) jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych.

 

W latach 2004 - 2006 ze środków ERDF strona polska przeznaczy na realizację programu 10,5 mln EUR, zaś strona słowacka 9,5 mln EUR.

 

UWAGA:
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki ERDF są przekazywane w postaci refundacji.

 

Potencjalni beneficjenci

 

Partnerami mogącymi otrzymać wsparcie finansowe w związku z uczestnictwem w projektach są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, partnerzy społeczno-ekonomiczni, instytucje edukacyjne i kulturalne, organizacje pozarządowe itp.


INTERREG IIIA POLSKA - SŁOWACJA


MIKROPROJEKTY

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 

Kategoria: Interreg IIIa / pl-sk

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
001 - Lista umów o dofinansowanie projektów zawartych w województwie śląskim w ramach Programu INTERREG IIIA Polska-Słowacja - stan na 2. sierpnia 2007 r. 171 KB 2017-07-07 10:03:51
002 - Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska - Republika Słowacka 2004-2006 641.2 KB 2017-07-07 10:07:45
003 - Uzupełnienie Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska - Republika Słowacka - tłumaczenie polskie w wersji roboczej z lutego 2005 r. 366.48 KB 2017-07-07 10:09:06
004 - Standardowy wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Polska - Słowacja - wersja z 26 sierpnia 2005 r. 339.5 KB 2017-07-07 10:10:50
005 - Formularz do załącznika do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR (ang. ERDF) - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Polska - Słowacja (pkt. 11) 22.5 KB 2017-07-07 10:12:57
006 - Instrukcja wypełnienia standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR na projekt realizowany w ramach Programu INTERREG III A Polska - Republika Słowacka. Część I - wniosek - wersja z 26 sierpnia 2005 r. 292.6 KB 2017-07-07 10:14:23
007 - Instrukcja wypełnienia standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR na projekt realizowany w ramach Programu INTERREG III A Polska - Republika Słowacka. Część II - załączniki - wersja z 26 sierpnia 2005 r. 243.29 KB 2017-07-07 10:16:44
008 - Podręcznik beneficjenta. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska - Republika Słowacka 2004-2006 - wersja z 26 sierpnia 2005 r. 795.64 KB 2017-07-07 10:17:17
009 - Wzory dokumentów finansowych dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska - Republika Słowacka 2004-2006 - ze zmianami we wzorze umowy o dofinansowanie projektów pomocy technicznej z 30 września 2005 r. 2.73 MB 2017-07-07 10:18:20
010 - Wzory sprawozdań beneficjenta i wojewody wraz z instrukcjami. Aktualna instrukcja do wypełniania sprawozdań z realizacji projektu - wersja z 2 lutego 2006 r 243.76 KB 2017-07-07 10:19:08
011 - Wzór wniosku beneficjenta o płatność - obowiązujący od dnia 24 kwietnia 2006 r. 1.11 MB 2017-07-07 10:20:19
012 - Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 1.21 MB 2017-07-07 10:21:37
013 - Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie - Oświadczenie o 20% 20.5 KB 2017-07-07 10:22:43
013 - Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie - Załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie projektu 21.5 KB 2017-07-07 10:23:32
013 - Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie - Załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu 20.5 KB 2017-07-07 10:24:24
014 - System informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych 451.5 KB 2017-07-07 10:25:17
015 - Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wytyczne 811.33 KB 2017-07-07 10:27:44
Logotypy do pobrania 2.81 MB 2017-07-07 10:31:09
Wskazówki dla Instytucji Pośredniczących oraz Euroregionów dotyczące badania trwałości projektów/Mikroprojektów w Programach IW INTERREG III A 161.71 KB 2017-07-07 10:32:13
001 - Wytyczne dla wnioskodawców - Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry 205 KB 2017-07-07 10:35:08
002 - Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF)- Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka Mikroprojekty 311 KB 2017-07-07 10:36:22
003 - Instrukcja wypełnienia standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR na mikroprojekt realizowany w ramach Programu INTERREG III A Polska - Republika Słowacka 88.5 KB 2017-07-07 10:37:39
004 - Załącznik 1 - Schemat przygotowania i realizacji projektu (Udział w mikroprojekcie Programu Inicjatywy Interreg III A Polska-Republika Słowacka krok po kroku) 83.5 KB 2017-07-07 10:38:49