Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.katowice.uw.gov.pl/

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Brak poprawnej struktury nagłówków w artykułach.
 • Na stronie zamieszczone są poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać.
 • Strona się posiada ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
 • Strona zawiera linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz języku.
 • Strona nie zawiera alternatywnego rozwiązania powodującego pełną dostępność elementów związanych z mechanizmem CAPTCHA.
 • Strona nie zapewnia spójnego wyróżnienia wizualnego linków.
 • Nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Nie wszystkie treści strony będące faktycznie listami elementów, są zdefiniowane w kodzie strony jako listy.
 • Nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki.
 • Cytaty nie są poprawnie sygnalizowane w kodzie HTML.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

 • Strona nie używa niestanardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Lindel, lindelj@katowice.uw.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 20 77 923 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością


Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• organ nadzorujący: Wojewoda Śląski
• adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
• e-mail: skargi@katowice.uw.gov.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych - Oddziału Śląskiego.

Wejście do budynku

 • Tłumacz języka migowego jest dostępny online, w ramach tzw. dyżurów, dwa razy w tygodniu:

  - we wtorki, w godzinach od 12:00 do 16:00,
  - w piątki, w godzinach od 10:00 do 14:00.

  Aby skorzystać ze wsparcia tłumacza online należy, po przybyciu do Urzędu, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi:

  • w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 - w Biurze Obsługi Klienta (pok. 119, stanowiska nr 1 lub 2),

  • w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40 - w pokoju nr 14 (pracownicy są dostępni we wtorki w godzinach 12:00 - 14:00 oraz w piątki w godzinach 10:00 - 14:00),

  • w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego 7 - w pokoju nr 67 (pracownicy są dostępni we wtorki w godzinach 12:00 - 14:00 oraz w piątki w godzinach 10:00 - 14:00).

  • Istnieje również możliwość zapewnienia obecności tłumacza online w budynkach Urzędu w Katowicach przy ul. Powstańców 41A oraz Damrota 16.


  Dodatkowo możliwe jest umówienie wizyty tłumacza języka migowego:

  • online - poza wskazanym powyżej dyżurem,

  • osobiście - kiedy wymaga tego sytuacja.

  • Chcąc skorzystać z tych form kontaktu, prosimy o poinformowanie nas z trzydniowym wyprzedzeniem.


  Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, prosimy wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

  • e-mail: bok@katowice.uw.gov.pl,

  • fax: 32 20 77 792,

  • za pomocą SMS na numer: 881 926 349
   (numer telefonu jest obsługiwany od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30),

  • za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta, Tłumacz języka migowego.

GŁÓWNY BUDYNEK ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZNAJDUJE SIĘ W KATOWICACH PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 25.

ul. Jagiellońska 25
Katowice

Wejście do budynku


 • Budynek posiada 4 wejścia: od strony ul. Jagiellońskiej, od ul. Lompy, od ul. Ligonia i od ul. Reymonta.

  Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Reymonta (możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach). Przy tym wejściu jest winda, którą można przemieścić się na wszystkie kondygnacje budynku oraz do strefy obsługi klienta, w tym do Biura Obsługi Klienta.

  Osoba z niepełnosprawnością, w tym poruszająca się na wózku, ma możliwość przejścia przez obszary kontroli w godzinach pracy Urzędu. Po godzinach pracy dostęp do wind i kondygnacji innych niż parter jest zabezpieczony za pomocą drzwi automatycznych otwieranych za pomocą karty zbliżeniowej, którą posiadają osoby pracujące w budynku. Z asystą ochrony osoby z niepełnosprawnością mogą, w uzasadnionych przypadkach, poruszać się po budynku również poza godzinami pracy.

  Budynek jest wyposażony w 5 wind, w tym 4 dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Na poziomie sutereny i parteru są strefy, które z uwagi na schody, są częściowo niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.

  Biuro Obsługi Klienta znajduje się na poziomie parteru i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

  Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz II piętrze i są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wszystkie toalety dla osób z niepełnosprawnością są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet).

  Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku.

  Trzy z czterech wind znajdujących się w budynku wyposażone są w system dźwiękowy informujący m.in. o zamykaniu drzwi, numerze piętra oraz kierunku jazdy - komunikaty głosowe są dobrze słyszalne. Wszystkie panele posiadają informację w brajlu, przycisk zero jest oznaczony kolorem (w dwóch windach). Wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra. Dodatkowo w windach zainstalowane są kamery podłączone do systemu monitoringu budynku.

  Budynek został wyposażony w system elektronicznych znaczników systemu TOTUPOINT, naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

  Biuro Obsługi Klienta (pok. 119, stanowiska nr 1 i 2) jest wyposażone w pętlę indukcyjną.

  Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu, dostępnym od ul. Reymonta, jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W bezpośredniej okolicy budynku są wyznaczone dodatkowe miejsca dla osób z niepełnosprawnością, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do Urzędu i są administrowane przez Miasto Katowice.

  Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, mając nieograniczony dostęp do strefy obsługi klienta, w tym do Biura Obsługi Klienta. Tak jak w przypadku pozostałych klientów, nie będzie jednak możliwości wstępu do stref bezpieczeństwa wyłączonych z dostępu.

  W celu ułatwienia poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika ochrony.

  Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi w Biurze Obsługi Klienta. Chcąc skorzystać z obsługi z pierwszeństwem wystarczy, aby osoba uprzywilejowana zgłosiła taką potrzebę konsultantowi Biura Obsługi Klienta na stanowiskach nr 1 lub 2 w pok. nr 119.

  Aby umilić czas dzieciom, oczekującym wraz ze swoimi opiekunami, w poczekalni Biura Obsługi Klienta znajduje się telewizor wyświetlający bajki i inne programy dla dzieci. Nasi najmłodsi klienci mogą skorzystać tam z kącika z zabawkami i kolorowankami.
  Ponadto w Biurze Obsługi Klienta znajduje się pokój dla rodzica z dzieckiem. Można w nim przebrać lub nakarmić swoje dziecko w trakcie pobytu w Urzędzie.

  Pracownicy ochrony Urzędu pomogą, w razie potrzeby, wnieść wózek dziecięcy do pomieszczeń Biura Obsługi Klienta. Taką potrzebę można zgłosić naciskając na przycisk (dzwonek) znajdujący się przy głównym wejściu do gmachu od strony ul. Jagiellońskiej 25.

BUDYNEK URZĘDU W KATOWICACH PRZY UL. POWSTAŃCÓW 41A

ul. Powstańców 41 A
Katowice

Wejście do budynku


 • Budynek posiada trzy wejścia:
  - wejście główne od strony ul. Powstańców jest w pełni dostosowane dla osób poruszających się na wózkach, dzięki podjazdowi oraz wyposażeniu w drzwi automatyczne,
  - wejście boczne od strony ul. Powstańców - nie jest dostosowane do samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością (w przypadku zamknięcia wejścia głównego może być wykorzystane alternatywnie, jednak wymagana jest pomoc przy wniesieniu po schodach),
  - wejście tylne od strony garażu podziemnego - umożliwia dostęp do poziomu piwnicy, nie jest dostosowane dla osób poruszających nie na wózkach (wąskie schody i drzwi).

  Wejście główne jak i wejście boczne umożliwiają dostęp na poziom parteru oraz do obu wind dojeżdżających na każde piętro.
  Budynek wyposażony jest w 2 windy, którymi można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku, obie dostępne są dla osób z niepełnosprawnością.

  Na poziomie parteru znajdują się gabinety wykorzystywane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

  W budynku znajdują się wyznaczone toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością (parter oraz pietra: I, III, V, VII, IX, X ). Wszystkie toalety wyposażone są w alarmy, sygnalizację wezwania pomocy (lampka sygnałowa od strony korytarza).

  Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku.

  Wszystkie windy wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra - komunikaty głosowe są dobrze słyszalne. Wszystkie panele posiadają informację w brajlu, przycisk zero jest odznaczony kolorem. Wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra. Przedsionki windowe są monitorowane.

  Budynek został wyposażony w system elektronicznych znaczników systemu TOTUPOINT, naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

  W budynku jest możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Pętla znajduje się w pok. 0.07 (na prawo od wejścia).

  Wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością znajdują się naprzeciw wejścia głównego do budynku.

  Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, do stref ogólnodostępnych.

  W celu ułatwienia poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika ochrony.

BUDYNEK URZĘDU W KATOWICACH PRZY UL. DAMROTA 16 - UWAGA W TRAKCIE PRAC REMONTOWYCH

ul. Damrota 16
Katowice

Wejście do budynku


 • Pięciokondygnacyjny budynek posiada dwa wejścia:

  - wejście dla klientów,
  - wejście dla pracowników.

  Wejście dla klientów obecnie jest w trakcie przystosowywania do samodzielnego poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami.
  Będzie ono wyposażone w drzwi automatyczne, bezpośrednio prowadzące do holu głównego budynku oraz windy.

  Obecnie do budynku można dostać się wejściem dla pracowników. Z tego poziomu istnieje bezpośredni dostęp do windy oraz klatki schodowej prowadzącej na wyższe kondygnacje.

  W budynku znajdują się wyznaczone toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Docelowo przystosowana toaleta będzie także znajdować się w strefie bezpośredniej obsługi klienta.

  Wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością będą znajdowały się naprzeciw wejścia głównego dla klientów.

  Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, do stref ogólnodostępnych.

  W celu ułatwienia poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika ochrony.

BUDYNEK URZĘDU W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 40

ul. Piastowska 40
Bielsko-Biała

Wejście do budynku


 • Budynek posiada 3 wejścia: od strony ul. Asnyka (przewiązka), od ul. Mieszka I oraz od strony parkingu przy ul. Asnyka na bocznej ścianie na poziomie przyziemia (poziom -1).

  Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Mieszka I (możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach). Po wejściu do budynku i przejściu kilkunastu metrów można dojść do windy, która obsługuje poziomy od -1 (przyziemie) do 3 piętra.

  Budynek jest wyposażony w 1 windę dostępną dla osób z niepełnosprawnością, którą można się poruszać po 5-ciu kondygnacjach budynku tj. poziom -1 (przyziemie), parter, I piętro, II piętro, III piętro. Na poziom IV piętra prowadzą schody klatki schodowej.
  Winda wyposażona jest w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi, kierunku jazdy oraz numerze piętra. Komunikaty głosowe są dobrze słyszalne. Winda posiada wyświetlacz pokazujący numer piętra.

  Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z ogólnodostępnych toalet znajdujących się na paterze oraz I, II oraz III piętrze budynku.

  Budynek Urzędu został wyposażony w system elektronicznych znaczników systemu TOTUPOINT, naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

  W budynku jest możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Pętla znajduje się w sali obsługi paszportowej.

  Przed budynkiem na parkingu od strony ul. Mieszka I (w pobliżu wejścia do budynku przez przewiązkę) wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, usytuowane na terenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

  Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, do stref ogólnodostępnych.

  Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi w Biurze Obsługi Klienta.

  Aby umilić czas dzieciom, oczekującym wraz ze swoimi opiekunami, w poczekalni Urzędu znajduje się telewizor wyświetlający bajki i inne programy dla dzieci. Nasi najmłodsi klienci mogą skorzystać tam z kącika z zabawkami i kolorowankami.
  Ponadto obok portierni znajduje się pokój dla rodzica z dzieckiem. Można w nim przebrać lub nakarmić swoje dziecko w trakcie pobytu w Urzędzie.

BUDYNEK URZĘDU W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO 7

ul. Jana III Sobieskiego 7
Częstochowa

Wejście do budynku


 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ul. Jana III Sobieskiego i boczne z parkingu, od strony ul. Korczaka.

  Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Sobieskiego (możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach). Wejście do budynku odbywa się z poziomu chodnika. Do wejścia od ul. Korczaka prowadzą schody.

  Recepcja znajduje się na wprost wejścia głównego. Osoba poruszająca się na wózku może przedostać się na hol głównej klatki schodowej za pomocą pochylni znajdującej się za recepcją.
  Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze.
  Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy zainstalowanej w holu głównym. Platformę załącza pracownik recepcji (nieużywana platforma po określonym czasie, ok. 5 minut, przechodzi w stan spoczynku).

  W budynku nie ma windy.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, jest oznakowana (tabliczka na drzwiach toalety). Na korytarzach znajdują się tabliczki informujące o kierunku dojścia do toalety.

  Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Budynek Urzędu został wyposażony w system elektronicznych znaczników systemu TOTUPOINT, naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

  W budynku jest możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Pętla znajduje się w sali obsługi paszportowej.

  Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, od strony ul. Korczaka, w strefie parkingów miejskich.

  Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, do stref ogólnodostępnych.

  Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi w Biurze Obsługi Klienta.
  Chcąc skorzystać z obsługi z pierwszeństwem wystarczy, aby osoba uprzywilejowana zgłosiła taką potrzebę pracownikowi ochrony Urzędu.

  Przy Biurze Obsługi Klienta znajduje się pokój dla rodzica z dzieckiem. Można w nim przebrać lub nakarmić swoje dziecko w trakcie pobytu w Urzędzie. Nasi najmłodsi klienci mogą skorzystać tam z kącika z zabawkami i kolorowankami. Klucz do pokoju znajduje się u pracowników ochrony.

BUDYNEK URZĘDU W TYCHACH PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 61

ul. Przemysłowa 61
Tychy

Wejście do budynku


 • Budynek posiada 10 wejść:
  - 1 główne do części biurowej od strony zachodniej,
  - 1 boczne oraz 8 technicznych.

  Komunikacja, w części biurowej, między poszczególnymi pomieszczeniami i kondygnacjami zapewniona jest korytarzami ogólnodostępnymi lub zamykanymi (w zależności od działu) oraz niewydzieloną klatką schodową.

  Na dolnej kondygnacji części biurowej, znajdują się m.in. portiernia, pomieszczenia techniczne i biura. Na górnej kondygnacji znajdują się biura i pomieszczenia towarzyszące.

  Wejście główne dostępne jest dla osób poruszających się na wózkach (wejście znajduje się na poziomie gruntu).

  Budynek znajduje się pod nadzorem ochrony, która może pomóc osobom z niepełnosprawnością ruchową w przemieszczaniu się. Pomieszczenia ogólnodostępne znajdują się w części biurowej budynku, pozostała część pełni funkcje magazynowe, w związku z czym dostęp do nich mają jedynie upoważnione osoby.

  Budynek nie jest wyposażony w windy.

  Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

  Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku.

  Budynek nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami takich jak: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Na terenie nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnością. Do parkowania służy wyznaczony teren pomiędzy bramami wjazdowymi oraz utwardzony teren przy bramach wjazdowych.

  Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, do stref ogólnodostępnych.

  W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..