Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Deklaracja dostępności strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Śląski Urząd Wojewódzki (dalej Urząd) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach..

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GŁÓWNY BUDYNEK ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWDZKIEGO ZNAJDUJE SIĘ W KATOWICACH PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 25.

Budynek posiada 4 wejścia: od strony ul. Jagiellońskiej, od ul. Lompy, od ul. Ligonia i od ul. Reymonta. Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Reymonta (możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach). Przy tym wejściu jest winda, którą można przemieścić się na wszystkie kondygnacje budynku, do wszystkich stref obsługi klienta, w tym do Biura Obsługi Klienta. Osoba z niepełnosprawnością, w tym poruszająca się na wózku, ma możliwość przejścia przez obszary kontroli w godzinach pracy Urzędu. Po godzinach pracy dostęp do wind i kondygnacji innych niż parter jest zabezpieczony za pomocą drzwi automatycznych otwieranych za pomocą karty zbliżeniowej, którą posiadają osoby pracujące w budynku. Z asystą ochrony osoby z niepełnosprawnością mogą, w uzasadnionych przypadkach, poruszać się po budynku również poza godzinami pracy.
Budynek jest wyposażony w 5 wind w tym 4 dostępne dla osób z niepełnosprawnością, można nimi przemieścić się na wszystkie kondygnacje budynku. Na poziomie sutereny i parteru są strefy, które z uwagi na schody, są częściowo niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na poziomie parteru i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz II i III piętrze i są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku. Wszystkie toalety dla osób z niepełnosprawnością są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet).
Wszystkie windy (z wyjątkiem zabytkowej windy paciorkowej) wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz o numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację w brajlu, przycisk zero jest oznaczony kolorem, wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra. Dodatkowo w windach zainstalowane są kamery podłączone do systemu monitoringu budynku. Budynek Urzędu został wyposażony w system elektronicznych znaczników systemu TOTUPOINT, naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące. Biuro Obsługi Klienta nie jest wyposażone w pętlę indukcyjną.
Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu, dostępnym od ul. Reymonta, jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W bezpośredniej okolicy budynku są wyznaczone dodatkowe miejsca dla osób z niepełnosprawnością, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do Urzędu i są administrowane przez Miasto Katowice.
Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, mając nieograniczony dostęp do stref obsługi klienta, w tym do Biura Obsługi Klienta. Tak jak w przypadku pozostałych klientów, nie będzie jednak możliwości wstępu do stref bezpieczeństwa wyłączonych z dostępu. W celu ułatwienia poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika ochrony.
Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi w Biurze Obsługi Klienta. Chcąc skorzystać z obsługi z pierwszeństwem wystarczy, aby osoba uprzywilejowana zgłosiła taką potrzebę konsultantowi Biura Obsługi Klienta na stanowisku nr 1 lub 2 w sali nr 119.
Aby umilić czas dzieciom, oczekującym wraz ze swoimi opiekunami, w poczekalni Biura Obsługi Klienta znajduje się telewizor wyświetlający bajki i inne programy dla dzieci. Nasi najmłodsi klienci mogą skorzystać tam z kącika z zabawkami i kolorowankami.
Ponadto w Biurze Obsługi Klienta znajduje się pokój dla rodzica z dzieckiem. Można w nim przebrać lub nakarmić swoje dziecko w trakcie pobytu w Urzędzie.
Pracownicy ochrony Urzędu pomogą, w razie potrzeby, wnieść wózek dziecięcy do pomieszczeń Biura Obsługi Klienta. Taką potrzebę można zgłosić naciskając na przycisk znajdujący się przy głównym wejściu do gmachu od strony ul. Jagiellońskiej 25.
Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych - Oddziału Śląskiego. Tłumacz jest dostępny w budynku Urzędu w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 (pok. 119), we wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz w piątki od 10:00 do 14:00.
Istnieje możliwość zapewnienia obecności tłumacza w wymienionych godzinach również w budynku Urzędu przy ul. Powstańców 41A.
Z kolei osoby niesłyszące i słabosłyszące, chcące załatwić swoje sprawy w budynku w Bielsku-Białej lub Częstochowie, mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego za pomocą komunikatora internetowego. W tym celu należy, po przybyciu do Urzędu w Bielsku-Białej lub Częstochowie, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi Urzędu. Pracownicy są dostępni we wtorki w godzinach 12:00 - 15:30 oraz w piątki w godzinach 10:00 - 14:00.
W sytuacjach nagłych istnieje możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego w innym dniu.
Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:
e-mail: bok@katowice.uw.gov.pl,
fax: 32 20 77 792,
za pomocą SMS na numer: 881 926 349 (numer telefonu jest obsługiwany od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30),
poprzez czat (okienko czatu znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl, w prawym dolnym rogu zakładki Kontakt, Dane podstawowe),
za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta, Tłumacz języka migowego.

BUDYNEK URZĘDU W KATOWICACH PRZY UL. POWSTAŃCÓW 41A.

Budynek posiada trzy wejścia:
wejście główne od strony ul. Powstańców jest w pełni dostosowane do osób poruszających się na wózkach, dzięki podjazdowi oraz wyposażeniu w drzwi automatyczne,
wejście boczne od strony ul. Powstańców - nie jest dostosowane do samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością (w przypadku zamknięcia wejścia głównego może być alternatywnie wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnością, jednak wymagana jest pomoc przy wniesieniu po schodach),
wejście tylne od strony garażu podziemnego - umożliwia dostęp do poziomu piwnicy, nie jest dostosowane dla osób poruszających nie na wózkach (wąskie schody i drzwi).
Wejście główne jak i wejście boczne umożliwiają dostęp na poziom parteru jak i do obu wind dojeżdżających na każde piętro.
Budynek wyposażony jest w 2 windy, którymi można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku, obie dostępne są dla osób z niepełnosprawnością. Na poziomie parteru znajdują się gabinety wykorzystywane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W budynku znajdują się wyznaczone toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością (parter oraz pietra: I, III, V, VII, IX, X ).
Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku. Wszystkie toalety wyposażone są w alarmy, sygnalizację wezwania pomocy (lampka sygnałowa od strony korytarza).
Wszystkie windy wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację w brajlu, przycisk zero jest odznaczony kolorem, wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra. Przedsionki windowe są monitorowane. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością znajdują się naprzeciw wejścia głównego do budynku.
Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, do stref ogólnodostępnych. W celu ułatwienia poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika ochrony.
Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych - Oddziału Śląskiego. Tłumacz jest dostępny w budynku Urzędu w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 (pok. 1 19), we wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz w piątki od 10:00 do 14:00.
Istnieje możliwość zapewnienia obecności tłumacza w wymienionych godzinach również w budynku Urzędu przy ul. Powstańców 41A.
Z kolei osoby niesłyszące i słabosłyszące, chcące załatwić swoje sprawy w budynku w Bielsku-Białej lub Częstochowie, mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego za pomocą komunikatora internetowego. W tym celu należy, po przybyciu do Urzędu w Bielsku-Białej lub Częstochowie, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi Urzędu. Pracownicy są dostępni we wtorki w godzinach 12:00 - 15:30 oraz w piątki w godzinach 10:00 - 14:00.
W sytuacjach nagłych istnieje możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego w innym dniu.
Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:
e-mail: bok@katowice.uw.gov.pl,
fax: 32 20 77 792,
za pomocą SMS na numer: 881 926 349 (numer telefonu jest obsługiwany od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30),
poprzez czat (okienko czatu znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl, w prawym dolnym rogu zakładki Kontakt, Dane podstawowe),
za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta, Tłumacz języka migowego.


BUDYNEK URZĘDU W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 40.

Budynek posiada 3 wejścia: od strony ul. Asnyka (przewiązka), od ul. Mieszka I, i od strony parkingu przy ul. Asnyka na bocznej ścianie na poziomie przyziemia (poziom -1). Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Mieszka I (możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach). Po wejściu do budynku i przejściu kilkunastu metrów można dojść do windy, która obsługuje poziomy od -1 (przyziemie) do 3 piętra.
Budynek jest wyposażony w 1 windę dostępną dla osób z niepełnosprawnością, którą można się poruszać po 5-ciu kondygnacjach budynku tj. poziom -1 (przyziemie), parter, I piętro, II piętro, III piętro. Na poziom IV piętra prowadzą schody klatki schodowej.
Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z ogólnodostępnych toalet znajdujących się na paterze oraz I, II, i II piętrze budynku.
Winda wyposażona jest w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi, kierunku jazdy oraz numerze piętra. Komunikaty głosowe są dobrze słyszalne. Winda posiada wyświetlacz pokazujący numer piętra. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem na parkingu od strony ul. Mieszka I (w pobliżu wejścia do budynku przez przewiązkę) wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, usytuowane na terenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.
Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient.
Aby umilić czas dzieciom, oczekującym wraz ze swoimi opiekunami, w poczekalni Urzędu znajduje się telewizor wyświetlający bajki i inne programy dla dzieci. Nasi najmłodsi klienci mogą skorzystać tam z kącika z zabawkami i kolorowankami.
Ponadto obok portierni znajduje się pokój dla rodzica z dzieckiem. Można w nim przebrać lub nakarmić swoje dziecko w trakcie pobytu w Urzędzie.
Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych - Oddziału Śląskiego. Tłumacz jest dostępny w budynku Urzędu w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 (pok. 119), we wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz w piątki od 10:00 do 14:00.
Istnieje możliwość zapewnienia obecności tłumacza w wymienionych godzinach również w budynku Urzędu przy ul. Powstańców 41A.
Z kolei osoby niesłyszące i słabosłyszące, chcące załatwić swoje sprawy w budynku w Bielsku-Białej lub Częstochowie, mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego za pomocą komunikatora internetowego. W tym celu należy, po przybyciu do Urzędu w Bielsku-Białej lub Częstochowie, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi Urzędu. Pracownicy są dostępni we wtorki w godzinach 12:00 - 15:30 oraz w piątki w godzinach 10:00 - 14:00.
W sytuacjach nagłych istnieje możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego w innym dniu.
Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:
e-mail: bok@katowice.uw.gov.pl,
fax: 32 20 77 792,
za pomocą SMS na numer: 881 926 349 (numer telefonu jest obsługiwany od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30),
poprzez czat (okienko czatu znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl, w prawym dolnym rogu zakładki Kontakt, Dane podstawowe),
za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta, Tłumacz języka migowego.

BUDYNEK URZĘDU W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO 7.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ul. Jana III Sobieskiego i boczne z parkingu od strony ul. Korczaka. Do wejścia od ul. Korczaka prowadzą schody. Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Sobieskiego (możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach). Wejście do budynku odbywa się z poziomu chodnika. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.
Recepcja znajduje się na wprost drzwi wejścia głównego. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może przedostać się na hol głównej klatki schodowej za pomocą pochylni znajdującej się za recepcją.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy zainstalowanej w holu głównym. Platformę załącza pracownik recepcji (nieużywana platforma po określonym czasie ok. 5 minut przechodzi w stan spoczynku).
W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na końcu korytarza skrzydła od strony ul. Sobieskiego.
Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest oznakowana (tabliczka na drzwiach toalety). Na korytarzach znajdują się tabliczki informujące o kierunku dojścia do toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, znajdujące się od strony ul. Korczaka, w strefie parkingów miejskich.
Do budynku i wszystkich jego ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi
w Biurze Obsługi Klienta. Chcąc skorzystać z obsługi z pierwszeństwem wystarczy, aby osoba uprzywilejowana zgłosiła taką potrzebę pracownikowi ochrony Urzędu.
Przy Biurze Obsługi Klienta znajduje się pok&j dla rodzica z dzieckiem. Można w nim przebrać lub nakarmić swoje dziecko w trakcie pobytu w Urzędzie. Nasi najmłodsi klienci mogą skorzystać tam z kącika z zabawkami i kolorowankami. Klucz do pokoju znajduje się u pracowników ochrony Urzędu.
Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych - Oddziału Śląskiego. Tłumacz jest dostępny w budynku Urzędu w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 (pok. 119), we wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz w piątki od 10:00 do 14:00.
Istnieje możliwość zapewnienia obecności tłumacza w wymienionych godzinach również w budynku Urzędu przy ul. Powstańców 41A.
Z kolei osoby niesłyszące i słabosłyszące, chcące załatwić swoje sprawy w budynku w Bielsku-Białej lub Częstochowie, mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego za pomocą komunikatora internetowego. W tym celu należy, po przybyciu do Urzędu w Bielsku-Białej lub Częstochowie, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi Urzędu. Pracownicy są dostępni we wtorki w godzinach 12:00 - 15:30 oraz w piątki w godzinach 10:00 - 14:00.
W sytuacjach nagłych istnieje możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego w innym dniu.
Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:
e-mail: bok@katowice.uw.gov.pl,
fax: 32 20 77 792,
za pomocą SMS na numer: 881 926 349 (numer telefonu jest obsługiwany od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30),
poprzez czat (okienko czatu znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl, w prawym dolnym rogu zakładki Kontakt, Dane podstawowe),
za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta, Tłumacz języka migowego.

BUDYNEK URZĘDU W TYCHACH PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 61.

Budynek posiada 8 wejść:
1 główne do części biurowej od strony zachodniej,
9 bocznych i technicznych (1 boczne, 8 technicznych).
Komunikacja, w części biurowej, między poszczególnymi pomieszczeniami i kondygnacjami zapewniona jest korytarzami ogólnodostępnymi lub zamykanymi (w zależności od działu) oraz niewydzieloną klatką schodową. Na dolnej kondygnacji części biurowej, znajdują się m.in. portiernia, sanitariaty (niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami), pomieszczenia techniczne i biura. Na górnej kondygnacji znajdują się biura i pomieszczenia towarzyszące.
Wejście główne dostępne jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wejście znajduje się na poziomie gruntu).
Budynek znajduje się pod nadzorem ochrony, która może pomóc w przemieszczaniu się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Pomieszczenia ogólnodostępne znajdują się w części biurowej budynku, pozostała część pełni funkcje magazynowe, w związku z czym dostęp do nich mają jedynie upoważnione osoby.
Budynek nie jest wyposażony w windy ani w toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Toalety dostępne są z korytarzy.
Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku.
Budynek nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami takich jak: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Brak miejsc wyznaczonych do parkowania dla osób z niepełnosprawnością. Na terenie nie ma wyznaczonych graficznie miejsc do parkowania. Do parkowania służy wyznaczony teren pomiędzy bramami wjazdowymi oraz utwardzony teren przy bramach wjazdowych.
Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient mając nieograniczony dostęp do stref ogólnodostępnych.
W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.