Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Senior + (edycja 2020)

 

SENIOR+ (EDYCJA 2020) - OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 16 czerwca 2020 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert dla drugiego naboru ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (edycja 2020).

Wyniki konkursu oraz wzory oświadczeń o przyjęciu dotacji zostały umieszczone na dole strony.


W odpowiedzi na ogłoszony 21 kwietnia 2020 r. dodatkowy nabór w ramach konkursu otwartego ofert dotyczącego programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2020) w terminie do 21 maja 2020 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęło łącznie 9 ofert (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 1.415.360,00 zł), w tym:

 • 8 ofert dotyczących modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 1.307.360,00 zł),
 • 1 oferta dotycząca modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 108.000,00 zł).

Dwie oferty zostały odrzucone (poniżej wykaz ofert odrzuconych).

Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano listy zawierające:

 • 6 ofert dotyczących modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 1.077.360,00 zł),
 • 1 ofertę dotyczącą modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 108.000,00 zł).

SENIOR+ (EDYCJA 2020) - Komunikat w sprawie zmian w warunkach realizacji programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 edycja 2020 określonych w ogłoszeniu konkursowym, w związku ze stanem epidemii COVID-19.

 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 5 czerwca 2020 r. ogłosił Komunikat w sprawie zmian w warunkach realizacji programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 edycja 2020 określonych w ogłoszeniu konkursowym, w związku ze stanem epidemii COVID-19.

 

Uwaga: treść Komunikatu (...) została umieszczona na dole strony.


Senior+” (edycja 2020) - ruszył dodatkowy nabór!

 

21 kwietnia 2020 r. ogłoszony został dodatkowy nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” edycja 2020. Wysokość środków przeznaczona na ten cel – 16,55 mln zł.

Samorządy mogą otrzymać wsparcie na tworzenie placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz na wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach programu w latach 2015-2019 (moduł 2).

 

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.

 

Możliwa do uzyskania jest dotacja na:

 • moduł 1 – utworzenie (przebudowę lub remont) i/lub wyposażenie placówki. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania:
 • w przypadku Dziennego Domu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 300 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 80 tys. zł.
 • w przypadku Klubu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 150 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 25 tys. zł

 

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku.

 

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do:

 • zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20 % wartości zadania).
 • zapewnienia funkcjonowania utworzonej placówki przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania określonego w ramach modułu 1.

W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.

 

W odniesieniu do placówek, które mają zostać dopiero stworzone lub wyposażone w ramach konkursu edycji 2020, nie można występować jednocześnie o przyznanie dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania placówek (moduł 2).

 

 • moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania (tj. działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki) już istniejących placówek, czyli placówek utworzonych na podstawie umów zawartych w latach 2015-2019. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł, zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 60 % wartości zadania).

 

Ofertę należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze ofert, dostępnym na stronie https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/, po jej zatwierdzeniu pobrać w formacie pdf (oferta po zatwierdzeniu otrzyma unikalny numer), a następnie wydrukowaną ofertę, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, wraz z załącznikami należy złożyć
 do 21 maja 2020 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 25 czerwca 2020 r.

 

 

Zasady i warunki konkursu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020 oraz https://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/480, a także na stronie internetowej Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/senior-edycja-2020, na której zamieszczono obowiązujące w województwie śląskim: wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oraz wzór programu inwestycji (moduł I).

 

Ponadto szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać na stronie internetowej Programu www.senior.gov.pl.


SENIOR+ (EDYCJA 2020) - OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 3 marca 2020 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (edycja 2020).

Wyniki konkursu oraz wzory oświadczeń o przyjęciu dotacji zostały umieszczone na dole strony.


 

 

Wzory umów i dokumentów będących załącznikami do umów

 

 W związku z pkt. IX ust. 1 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 (edycja 2020), opublikowanego przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 25 listopada 2019 r. poniżej zamieszczono wzory umów na realizację projektów w ramach programu wieloletniego Senior + w województwie śląskim. Należy zwrócić uwagę, że obydwa moduły, zarówno I – Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+”, jak i II – Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” posiadają oddzielne zestawy załączników oraz odmienne wzory umów.

UWAGA! Wzory umów i załączników do umów są umieszczone na dole strony!


 

Data publikacji: 27.01.2020 r.

 

W  konkursie ofert programu wieloletniego „Senior+” na rok 2020 do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęło 61 ofert (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa ponad 5,5 mln zł), w tym:

 • 11 ofert dotyczących modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 1.787.977,44 zł),
 • 50 ofert dotyczących modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 3.743.516,12 zł).

 

Jedna z ofert została odrzucona (poniżej wykaz ofert odrzuconych)

Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano listy zawierające 60 ofert (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 5.506.755,84 zł), w tym:

 • 10 ofert dotyczących modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 1.763.239,72 zł),
 • 50 ofert dotyczących modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 3.743.516,12  zł).

   

Ruszył „Senior+” edycja  2020!

 

Ruszyła edycja 2020 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz na wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach programu w latach 2015-2019 (moduł 2).

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w edycji 2020 zamierza przeznaczyć na realizację zadań w ramach Programu Senior+  kwotę 80 mln zł.

 

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu oraz partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.

 

 

Możliwa do uzyskania jest dotacja na:

 • moduł 1 – utworzenie (przebudowę lub remont) i/lub wyposażenie placówki. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania:
 • w przypadku Dziennego Domu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 300 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 80 tys. zł.
 • w przypadku Klubu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 150 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 25 tys. zł

 

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku.

 

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do:

 • zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20 % wartości zadania).
 • zapewnienia funkcjonowania utworzonej placówki przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania określonego w ramach modułu 1.

W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.

 

W odniesieniu do placówek, które mają zostać dopiero stworzone lub wyposażone w ramach konkursu edycji 2020, nie można występować jednocześnie o przyznanie dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania tych placówek (moduł 2).

 

 • moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania (tj. działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki) już istniejących placówek, czyli placówek utworzonych na podstawie umów zawartych w latach 2015-2019. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł, zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 60 % wartości zadania).

 

Ofertę należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze ofert, dostępnym na stronie https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/ oraz po jej zatwierdzeniu pobrać w formacie pdf (oferta po zatwierdzeniu otrzyma unikalny numer). Następnie ofertę podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta wraz z załącznikami należy złożyć do 7 stycznia 2020 roku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wersji papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Załącznikami do oferty są:

 • Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
 • Program inwestycji (moduł 1 w przypadku przebudowy pomieszczeń lub budynku);
 • Umowa o partnerstwie (jeśli dotyczy).

 

Poniżej zamieszczono wzór programu inwestycji i wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT obowiązujące w województwie śląskim oraz Program Senior+ (MP 2018 poz.228, ogłoszenie o konkursie (edycja 2020) oraz ramowy wzór umowy o partnerstwo.

 

Szczegółowe zasady i warunki konkursu są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020   

 

W przypadku pytań dotyczących generatora ofert proszę o kontakt z pracownikami  Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-12.00 pod nr tel. (22) 661-18-47.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem ofert realizacji zadania oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: seniorplus@katowice.uw.gov.pl.

 

Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 5 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie, jednak osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii przedmiotowego naboru są: Jarosław Stałęga (32) 20-77-518, Anna Wilk (32) 20-77-918 oraz Aleksandra Zielińska  (32) 20-77-948, od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-14.00.

 

Ponadto informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać na stronie internetowej Programu (www.senior.gov.pl). 

Kategoria: Senior + (edycja 2020)

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ogłoszenie edycja_2020 355.73 KB 2019-12-06 16:32:01
Program Senior+ (MP 2018 poz. 228) 461.26 KB 2019-12-06 16:35:47
Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (edycja 2020) 30.5 KB 2019-12-06 16:37:23
Wzór programu inwestycji - moduł 1 (edycja 2020) 37 KB 2019-12-06 16:38:14
Załącznik 3 do protokołu (24.01.2020) 1.9 MB 2020-01-27 14:31:11
wzór umowy_Moduł I_Senior+(edycja 2020) 42.39 KB 2020-02-24 12:29:26
załącznik nr 2 do umowy_harmonogram rzeczowo-finansowy_Moduł I_SENIOR+(edycja 2020) 31.5 KB 2020-02-24 12:30:28
załącznik nr 3 do umowy_wniosek o wypłatę dotacji_Moduł I_SENIOR+(edycja 2020) 24.76 KB 2020-02-24 12:31:43
zał. nr 1 do wniosku o wypłatę dotacji_Moduł I_SENIOR+ (edycja 2020) 12.49 KB 2020-02-24 12:32:29
załącznik nr 4 do umowy_plan finansowy_Moduł I_SENIOR+(edycja 2020) 28.5 KB 2020-02-24 12:35:35
załącznik nr 5 do umowy_sprawozdanie końcowe_Moduł I_SENIOR+ (edycja 2020) 37.46 KB 2020-02-24 12:36:14
załącznik nr 6 do umowy_sprawozdanie z trwałości_Moduł I_Senior+(edycja 2020) 23.16 KB 2020-02-24 12:36:49
zał. nr 1 do sprawozdania końcowego_Moduł I_SENIOR+ (edycja 2020) 12.08 KB 2020-02-24 12:37:42
załącznik nr 8 do umowy_oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania_Moduł I _SENIOR+(edycja 2020) 41 KB 2020-02-24 12:38:24
wzór umowy_Moduł II_Senior+(edycja 2020) 40.99 KB 2020-02-24 12:39:10
załącznik nr 2 do umowy_harmonogram rzeczowo-finansowy_Moduł II_SENIOR+(edycja 2020) 31.5 KB 2020-02-24 12:39:47
załącznik nr 3 do umowy_plan finansowy_Moduł II_SENIOR+(edycja 2020) 28.5 KB 2020-02-24 12:40:29
załącznik nr 4 do umowy_sprawozdanie końcowe_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2020) 39.79 KB 2020-02-24 12:42:04
zał. nr 1 do sprawozdania końcowego_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2020) 12.09 KB 2020-02-24 12:43:54
zał. nr 2 do sprawozdania końcowego_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2020) 19.46 KB 2020-02-24 12:45:29
zał. nr 3 do sprawozdania końcowego_Moduł II_SENIOR+ NGO (edycja 2020) 17.92 KB 2020-02-24 12:45:59
zał. nr 4 do sprawozdania końcowego_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2020) 15.79 KB 2020-02-24 12:46:30
załącznik nr 6 do umowy_oświadczenie o braku podwójnego finansowania_Moduł II _SENIOR+(edycja 2020) 41 KB 2020-02-24 12:47:16
załącznik nr 7 do umowy_sprawozdanie z trwałości_Moduł II_Senior+(edycja 2020) 22.98 KB 2020-02-24 12:47:46
Wyniki konkursu Senior Edycja 2020 - I modul 882.9 KB 2020-03-04 12:22:57
Oferty odrzucone ze wzgledow formalnych - modul I 418.24 KB 2020-03-04 12:24:19
WZÓR - oświadczenie o przyjęciu dotacji Senior+ (moduł I, edycja 2020) 20.24 KB 2020-03-04 12:26:00
Wyniki konkursu Senior Edycja 2020 - II modul 652.6 KB 2020-03-04 12:26:29
Oferty odrzucone ze wzgledow formalnych - modul II 433.27 KB 2020-03-04 12:26:59
WZÓR - oświadczenie o przyjęciu dotacji Senior+ (moduł II, edycja 2020).... 18.13 KB 2020-03-04 12:27:23
sprostowanie o wynikach konkursu SENIOR+ (edycja 2020) 412.32 KB 2020-03-06 12:16:11
Ogoszenie_dodatkowy nabor_Senior Edycja 2020 667.27 KB 2020-04-29 08:19:15
Komunikat MRPIPS dot. zmiany warunków realizacji programu Senior+ określonych w ogłoszeniu konkursowym edycja 2020 16.18 KB 2020-06-10 14:40:06
Lista ofert odrzuconych nabór II (edycja 2020) 1.05 MB 2020-06-15 10:16:28
wyniki konkursu moduł I edycja 2020 nabór 2 441.81 KB 2020-06-18 11:09:36
wyniki konkursu moduł II edycja 2020 nabór 2 442.54 KB 2020-06-18 11:10:26
Oferty odrzucone ze względów formalnych (moduły 1 i 2) 429.1 KB 2020-06-18 11:11:29