Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program „MALUCH+” 2019 - moduł 4

 

27 lutego 2019 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej w odpowiedzi na nabór do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 dokonał wyboru ofert dla modułu 4. Lista zakwalifikowanych ofert wraz z kwotą dofinansowania w podziale na tworzenie i funkcjonowanie nowopowstałych miejsc opieki znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019.

 

 1. Zgodnie z pkt 6.1.1. Programu podmioty zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania zobowiązane są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej tj. do 8 marca 2019 r.

 

 1. W przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w wymaganym terminie, wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu podmiotu z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania.

 

 1. Wzór oświadczenia o przyjęciu dofinansowania (załącznik 21) zamieszczono na dole strony.

W przypadku przyznania dofinansowania dla większej liczby instytucji opieki, dla każdej instytucji należy przygotować odrębne oświadczenie.

 

 1. Wraz z oświadczeniem należy przesłać:

 

 • - oświadczenie dotyczące przesłanek powodujących wykluczenie z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w 2019 r. Wzór oświadczenia zamieszczono na dole strony.

 

Dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) z tym, że:  

 

 • - dopuszcza się przesłanie oświadczenia o przyjęciu dotacji podpisanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) za pośrednictwem platformy e-PUAP;

 

 • - oświadczenie przesłanek powodujących wykluczenie z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w 2019 r (podpisane przez osobę upoważnioną) należy przekazać wyłącznie w wersji papierowej: pocztą na adres Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub osobiście do Biura Obsługi Klienta ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, stanowisko 23 i 24.

 

 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot powinien złożyć niezwłocznie rezygnację (w formie pisemnej) do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 1. Wzór umowy o dofinansowanie zostanie opublikowany na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie poźniejszym.

 

Równocześnie wyjaśniam, że:

 

 1. podmiot zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kwotę równą przyznanych środków dofinansowania w formie weksla in blanco w terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. Jednostronne podpisanie umowy przez podmiot nie oznacza, że umowa została zawarta. Datą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez wojewodę lub osobę przez niego upoważnioną, czyli strony, która jako ostatnia podpisuje umowę i wpisuje datę jej zawarcia;

 

 1. sposób przekazywania dofinansowania określa umowa o dofinansowanie;

 

 1. beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia:

 

 • wyodrębnionej ewidencji wydatków w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji związanych z umową

 

 • odrębnego rachunku bankowego dla środków dofinansowania.

 

 1. wszelkie zmiany w projekcie (patrz pkt 10 programu) w stosunku do złożonej oferty wymagają uzyskania zgody wojewody.

 

Ważne: Zmiany formy prowadzonej instytucji (np. ze żłobka na klub dziecięcy) należy przekazać wojewodzie niezwłocznie, nie później jednak niż do 15 października 2019 r. pod rygorem zwrotu lub braku możliwości wypłaty dofinansowania.

 

 1. w przypadku przyznania dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki, beneficjent zobowiązany jest do poinformowania wojewody śląskiego o wszystkich zmianach kosztorysu dołączonego do oferty konkursowej w zakresie podniesienia opłat rodziców na 1 dziecko, wskazanej w ofercie konkursowej. W przypadku podniesienia opłat rodziców na 1 dziecko bez zgody wojewody, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do wzrostu opłat i maksymalnie do wysokości kwoty przyznanego dofinansowania.

 

 1. podmiot zobowiązany jest w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy o dofinansowanie do zwrotu każdemu rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka (dzieci) objętego projektem dofinansowanym z Programu kwoty środków dofinansowania przypadającej na jedno dziecko za każdy miesiąc począwszy od początku realizacji projektu do dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

 

 1. podmiot zobowiązany jest do pomniejszania (w formie obniżenia opłaty / zwrotu kwoty środków dofinansowania) rodzicom/opiekunom prawnym, których dziecko/dzieci objęte są projektem dofinansowanym z Programu opłaty miesięcznej o wysokość kwoty dofinansowania przypadającej na jedno dziecko w instytucji opieki w każdym miesiącu realizacji projektu począwszy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

 

 1. niedopuszczalne jest dokonanie jednorazowego (np. pod koniec 2019 r.) zwrotu kwoty dofinansowania dla rodziców/opiekunów prawnych za okres uczęszczania dziecka (dzieci) do instytucji opieki.

 

 1. beneficjent niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej jest zobowiązany do poinformowania rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o:
  • zakwalifikowaniu się dziecka/dzieci do Programu,
  • kwocie przyznanego dofinansowania na jedno dziecko w ujęciu miesięcznym,
  • okresie dofinansowania.

Powyższe należy udokumentować w formie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych. Beneficjent  będzie zobowiązany do przedstawienia powyższych dokumentów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

 1. podmiot współpracujący z uczelnią wyższą zobowiązany jest do dostarczenia do wojewody śląskiego w terminie do 8 marca 2019 r. regulaminu instytucji opieki nad małymi dziećmi zawierającego postanowienie o przeznaczeniu miejsc opieki dla dzieci osób, o których mowa w pkt. 5.2.4 Programu Maluch (dotyczy tylko podmiotów współpracujących z uczelnią wyższą).