Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Senior + (edycja 2019)

  

  

Data publikacji: 10.05.2019 r.

 

SENIOR+ (EDYCJA 2019) - OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU DODATKOWEGO

Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej 9 maja 2019 r. ogłosił wyniki dodatkowego naboru ofert  w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 (edycja w 2019 r.).

 

Na liście projektów dofinansowanych w ramach modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” znalazło się 8 projektów z województwa śląskiego (łączna kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1.171.699,85 zł).

 

 

Na liście projektów dofinansowanych w ramach modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” znalazły się 2 projekty z województwa śląskiego (łączna kwota dofinansowania z budżetu państwa: 123.520,00 zł).

 

           

UWAGA! Listy projektów dofinansowanych są umieszczone na dole strony!

  

  

Data publikacji: 26.04.2019 r.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie z 20 marca 2019 r. o dodatkowym naborze w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019) do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęło 10 ofert. Żadna z ofert nie została odrzucona.

 

Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano listy zawierające 10 ofert (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 1.295.219,85) zł, w tym:

 • 8 ofert dotyczących modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 1.171.699,85 zł),
 • 2 oferty dotyczące modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 123.520,00 zł).

  

„Senior+” (edycja 2019) - ruszył dodatkowy nabór!

 

 

20 marca 2019 r. ogłoszony został dodatkowy nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” edycja 2019. Wysokość środków przeznaczona na ten cel – 14,15 mln zł.

Samorządy mogą otrzymać wsparcie na tworzenie placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz na wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach programu w latach 2015-2018 (moduł 2).

 

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.

 

Możliwa do uzyskania jest dotacja na:

 • moduł 1 – utworzenie (przebudowę lub remont) i/lub wyposażenie placówki. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania:
 • w przypadku Dziennego Domu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 300 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 80 tys. zł.
 • w przypadku Klubu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 150 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 25 tys. zł

 

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku.

 

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do:

 • zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20 % wartości zadania).
 • zapewnienia funkcjonowania utworzonej placówki przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania określonego w ramach modułu 1.

W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.

 

W odniesieniu do placówek, które mają zostać dopiero stworzone lub wyposażone w ramach konkursu edycji 2019, nie można występować jednocześnie o przyznanie dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania placówek (moduł 2).

 

 • moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania (tj. działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki) już istniejących placówek, czyli placówek utworzonych na podstawie umów zawartych w latach 2015-2018. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł, zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 60 % wartości zadania).

 

Ofertę należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze ofert, dostępnym na stronie https://seniorplus2019.mpips.gov.pl, po jej zatwierdzeniu pobrać w formacie pdf (oferta po zatwierdzeniu otrzyma unikalny numer), a następnie wydrukowaną ofertę, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, wraz z załącznikami należy złożyć
 do 9 kwietnia 2019 r.
do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 15 maja 2019 r.

 

Zasady i warunki konkursu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019 oraz https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-edycja-2019

 

Ponadto szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać na stronie internetowej Programu www.senior.gov.pl.

 

 

Wzory umów i dokumentów będących załącznikami do umów

 

 

W związku z pkt. VIII ust. 1 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 (edycja 2019), opublikowanego przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 26 listopada 2018 r. poniżej zamieszczono wzory umów na realizację projektów w ramach programu wieloletniego Senior +. Należy zwrócić uwagę, że obydwa moduły, zarówno I – Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+”, jak i II – Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” posiadają oddzielne zestawy załączników oraz odmienne wzory umów.

 

UWAGA! Wzory umów i załączników do umów są umieszczone na dole strony!

 

 

SENIOR+ (EDYCJA 2019) - OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej 12 lutego 2019 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (edycja 2019).

 

Na liście projektów dofinansowanych w ramach modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” znalazły się 23 projekty z województwa śląskiego (łączna kwota dofinansowania z budżetu państwa: 3.904.113,36 zł).

 

 

Na liście projektów dofinansowanych w ramach modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” znalazło się 36 projektów z województwa śląskiego (łączna kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2.816.121,88 zł).

 

                       

UWAGA! Listy projektów dofinansowanych są umieszczone na dole strony!

 

 

Data publikacji: 24.01.2019 r.

 

W odpowiedzi na ogłoszony 26 listopada 2018 r. konkurs otwarty ofert dotyczący programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019) do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęło 61 ofert. Żadna z ofert nie została odrzucona.

 

Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano listy zawierające 61 ofert (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 6.844.902,44 zł), w tym:

 • 23 oferty dotyczące modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 3.904.113,36 zł),
 • 38 ofert dotyczących modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 2.940.789,08 zł).

Ruszył „Senior+” edycja  2019!

 

Ruszyła edycja 2019 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz na wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach programu w latach 2015-2018 (moduł 2).

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w edycji 2019 zamierza przeznaczyć na realizację zadań w ramach Programu Senior+  kwotę 80 mln zł.

 

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.

 

 

Możliwa do uzyskania jest dotacja na:

 • moduł 1 – utworzenie (przebudowę lub remont) i/lub wyposażenie placówki. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania:
 • w przypadku Dziennego Domu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 300 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 80 tys. zł.
 • w przypadku Klubu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 150 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 25 tys. zł

 

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku.

 

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do:

 • zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20 % wartości zadania).
 • zapewnienia funkcjonowania utworzonej placówki przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania określonego w ramach modułu 1.

W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.

 

W odniesieniu do placówek, które mają zostać dopiero stworzone lub wyposażone w ramach konkursu edycji 2019, nie można występować jednocześnie o przyznanie dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania tych placówek (moduł 2).

 

 • moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania (tj. działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki) już istniejących placówek, czyli placówek utworzonych na podstawie umów zawartych w latach 2015-2018. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł, zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 60 % wartości zadania).

 

Ofertę należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze ofert, dostępnym na stronie https://seniorplus2019.mpips.gov.pl oraz po jej zatwierdzeniu pobrać w formacie pdf (oferta po zatwierdzeniu otrzyma unikalny numer). Następnie ofertę podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta wraz z załącznikami należy złożyć do 4 stycznia 2019 roku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wersji papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

  

Załącznikami do oferty są:

 • Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
 • Program inwestycji (moduł 1 w przypadku przebudowy pomieszczeń lub budynku);
 • Umowa o partnerstwie (jeśli dotyczy).

 

Poniżej zamieszczono wzór programu inwestycji i wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT obowiązujące w województwie śląskim oraz Program Senior+ (MP 2018 poz.228, ogłoszenie o konkursie (edycja 2019) oraz ramowy wzór umowy o partnerstwo.

 

Szczegółowe zasady i warunki konkursu są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019 

 

W przypadku pytań dotyczących generatora ofert proszę o kontakt z pracownikami  Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-12.00 pod nr tel. (22) 661-18-47.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem ofert realizacji zadania oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: seniorplus@katowice.uw.gov.pl.

 

Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 5 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie, jednak osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii przedmiotowego naboru są: Anna Wilk (32) 20-77-918, Aleksandra Zielińska  (32) 20-77-948 oraz Jarosław Stałęga (32) 20-77-518, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.

 

Ponadto informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać na stronie internetowej Programu (www.senior.gov.pl). 

Kategoria: Senior + (edycja 2019)

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ogłoszenie konkurs Senior+ (edycja 2019) 445.87 KB 2018-11-27 11:40:14
Program Senior+ (MP 2018 poz. 228) 461.26 KB 2018-11-27 11:44:40
Ramowy wzór umowy o Partnerstwo (edycja 2019) 23.3 KB 2018-11-27 11:45:49
Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (edycja 2019) 30.5 KB 2018-11-27 11:47:37
Wzór programu inwestycji - moduł 1 (edycja 2019) 37 KB 2018-11-27 11:48:16
wyniki 2018 (moduł I) publikacja 12.02.2019 857.93 KB 2019-02-13 14:44:09
wyniki 2018 (moduł II) publikacja 12.02.2019 892.38 KB 2019-02-13 14:44:50
wzór umowy_Moduł I_Senior+(edycja 2019) 41.78 KB 2019-03-15 10:26:04
załącznik nr 2 do umowy_harmonogram rzeczowo-finansowy_Moduł I_SENIOR+(edycja 2019) 41 KB 2019-02-27 08:31:08
załącznik nr 3 do umowy_wniosek o wypłatę dotacji_Moduł I_SENIOR+(edycja 2019) 24.72 KB 2019-02-27 08:32:07
zał. nr 1 do wniosku o wypłatę dotacji_Moduł I_SENIOR+ (edycja 2019) 12.47 KB 2019-02-27 08:32:42
załącznik nr 4 do umowy_plan finansowy_Moduł I_SENIOR+(edycja 2019) 28.5 KB 2019-02-27 08:34:22
załącznik nr 5 do umowy_sprawozdanie końcowe_Moduł I_SENIOR+ (edycja 2019) 36.55 KB 2019-02-27 08:34:59
załącznik nr 6 do umowy_sprawozdanie z trwałości_Moduł I_Senior+(edycja 2019) 23.14 KB 2019-02-27 08:35:45
zał. nr 1 do sprawozdania końcowego_Moduł I_SENIOR+ (edycja 2019) 12.08 KB 2019-02-27 08:37:47
załącznik nr 8 do umowy_oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania_Moduł I _SENIOR+(edycja 2019) 41.5 KB 2019-02-27 08:38:20
wzór umowy_Moduł II_Senior+(edycja 2019) 40.9 KB 2019-02-27 08:44:33
załącznik nr 2 do umowy_harmonogram rzeczowo-finansowy_Moduł II_SENIOR+(edycja 2019) 41 KB 2019-02-27 08:45:11
załącznik nr 3 do umowy_plan finansowy_Moduł II_SENIOR+(edycja 2019) 28.5 KB 2019-02-27 08:46:27
załącznik nr 4 do umowy_sprawozdanie końcowe_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2019) 39.08 KB 2019-02-27 08:48:07
zał. nr 1 do sprawozdania końcowego_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2019) 12.05 KB 2019-02-27 08:49:02
zał. nr 2 do sprawozdania końcowego_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2019) 19.21 KB 2019-02-27 08:49:47
zał. nr 3 do sprawozdania końcowego_Moduł II_SENIOR+ NGO (edycja 2019) 18.38 KB 2019-02-27 08:52:08
zał. nr 4 do sprawozdania końcowego_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2019) 16.5 KB 2019-02-27 08:52:51
załącznik nr 6 do umowy_oświadczenie o braku podwójnego finansowania_Moduł II _SENIOR+(edycja 2019) 41 KB 2019-02-27 08:53:35
załącznik nr 7 do umowy_sprawozdanie z trwałości_Moduł II_Senior+(edycja 2019) 23.23 KB 2019-02-27 08:54:08
ogłoszenie o dodatkowym naborze EDYCJA 2019 669.59 KB 2019-03-21 15:29:26
wyniki dodatkowy nabór 2019_1 moduł 453.16 KB 2019-05-10 13:32:50
wyniki dodatkowy nabór 2019_2 moduł 430.02 KB 2019-05-10 13:36:17