Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Zadania Państwowej Straży Łowieckiej:

  • ochrona zwierzyny oraz mienia dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego,
  • zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego popełnianych w obwodach łowieckich polnych i leśnych,
  • nakładanie i ściąganie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego,
  • prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym,jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna - w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego,
  • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia i uczestniczenie w charakterze oskarżyciela publicznego w rozprawach, oraz wnoszenie środków zaskarżenia w sprawach dotyczących wykroczeń z zakresu szkodnictwa łowieckiego,
  • dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia,
  • dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia,
  • dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zatrzymywanie i dokonywanie kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.