Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Program „MALUCH+” 2018
 

Wojewoda śląski zaprasza podmioty z województwa śląskiego działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018.
 

Zasady składania ofert:

1. Oferty należy składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

2. Proszę nie wysyłać ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.
 

3.Oferty w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) w następujących terminach:

moduł 1a i 1b - do 24 listopada 2017 r.

moduł 2 - do 17 listopada 2017 r.

moduł 3 - do 17 listopada 2017 r.

moduł 4 - do 17 listopada 2017 r.

bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH + 2018”.

UWAGA!

- w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 

4. Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego /SUW2/urzad wpisując w temacie odpowiednio:

dla modułu 1 a:

„Oferta MALUCH + 2018 – moduł 1 a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”

dla modułu 1 b:

„Oferta MALUCH + 2018 – moduł 1 b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”

dla modułu 2:

„Oferta MALUCH + 2018 – moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”

dla modułu 3:

„Oferta MALUCH + 2018 – moduł 3 – nazwa_gminy - skrócona _ nazwa _ podmiotu _ którego_dotyczy_oferta”

dla modułu 4:

„Oferta MALUCH + 2018 – moduł 4 – nazwa_gminy - skrócona_ nazwa_ podmiotu_ którego_dotyczy_oferta”
 

5. Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi.

Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/


6. Do oferty składanej w każdym module należy załączyć:
 

Moduł 1a Moduł 1b Moduł 2 Moduł 3 Moduł 4
UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE lub UTWORZENIE UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE lub UTWORZENIE FUNKCJONOWANIE UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE lub UTWORZENIE FUNKCJONOWANIE

1. Program inwestycji
(z wyjątkiem remontu) w zakresie określonym w par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579).
Zał. nr 1 do  ogłoszenia o konkursie.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu).

3. Kalkulację kosztów (wydatków).
Zał. nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
4
. Oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej.
Zał. nr 3 do ogłoszenia o konkursie.

5. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
Zał. nr 4 do ogłoszenia o konkursie.

1. Program inwestycji
(z wyjątkiem remontu) w zakresie określonym w par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579).
Zał. nr 1 do  ogłoszenia o konkursie.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu).

3. Kalkulację kosztów (wydatków).
Zał. nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
4. Dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2018 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki
, przez który rozumie się:
- prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33 % dzieci w rocznikach 1-2;
lub
- dofinansowanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki).


5. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
Zał. nr 4 do ogłoszenia o konkursie.

1. Kalkulację kosztów (wydatków).
Zał. nr 2 do  ogłoszenia o konkursie.
2. Oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci
w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017 r.
Zał. nr 5 do  ogłoszenia o konkursie.
3. Wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty).

4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

Zał. nr 4 do  ogłoszenia o konkursie.

1. Program inwestycji
(z wyjątkiem remontu) w zakresie określonym w par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579).
Zał. nr 1 do  ogłoszenia o konkursie.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.

3. Kalkulację kosztów (wydatków).
Zał. nr 2 do  ogłoszenia o konkursie.
4.
Umowa (porozumienie) współpracy z uczelnią – TYLKO w przypadku oferty dotyczącej uczelni składanej przez podmiot współpracujący.

5. Planowany cennik na 2018 r. uwierzytelniony podpisem osoby upoważnionej (tylko w przypadku funkcjonowania).

6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
Zał. nr 4 do  ogłoszenia o konkursie.

1. Kalkulację kosztów (wydatków).
Zał
. nr 2 do  ogłoszenia o konkursie.
2. Cennik aktualny na dzień składania oferty uwierzytelniony podpisem osoby upoważnionej.

3. Umowa (porozumienie) współpracy z uczelnią – TYLKO w przypadku oferty dotyczącej uczelni składanej przez podmiot współpracujący.

4.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
Zał. nr 4 do  ogłoszenia o konkursie.


Wzory dokumentów, tj.:

- program inwestycji (zał. nr 1 do ogłoszenia o konkursie)

- kalkulacja kosztów/wydatków (zał. nr 2 do ogłoszenia o konkursie)

- oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej (zał. nr 3 do ogłoszenia o konkursie)

- oświadczenie o VAT (zał. nr 4 do ogłoszenia o konkursie)

- oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017 r. (zał. nr 5 do ogłoszenia o konkursie)

są zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie.
 

Kontakt:

Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Informacji dotyczących programu udzielają:

Magdalena Kiełbicka - tel. 32 20 77 171

Bożena Żur - tel. 32 20 77 146

Krzysztof Rochowski - tel. 32 20 77 188


UWAGA:

1. Na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/pytania-i-odpowiedzi/

znajdują się pytania i odpowiedzi do programu Maluch + 2018, sposób poprawnego wypełnienia ofert konkursowych a także przykłady wypełnionych ofert.


2. W module 3 i 4 warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za jedno dziecko. Podmiot może stosować własne ulgi (np. rabaty z tytułu złej sytuacji materialnej, opieki nad rodzeństwem itp.), które jednak nie będą traktowane jako obniżenie opłaty rodzica w związku z otrzymaną dotacją z programu „Maluch +” 2018.

Warunkiem rozliczenia projektu będzie przedstawienie wojewodzie dokumentów potwierdzających obniżenie opłat rodziców.


Kategoria: Program "Maluch+" 2018 - konkurs

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Zał. 1 - Maluch+ 2018 - formularz programu inwestycji - moduł 1 i 3 169.5 KB 2017-11-02 08:36:00
Zał. 2 - Maluch+ 2018 - kosztorys 71.5 KB 2017-11-02 08:36:23
Zał. 3 - Maluch+ 2018 - oświadczenie dla modułu 1a 24 KB 2017-11-02 08:36:50
Zał. 4 - Maluch+ 2018 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT 35.5 KB 2017-11-02 08:37:09
Zał. 5 - Maluch+ 2018 - oświadczenie dla modułu 2 23.5 KB 2017-11-02 08:37:28