Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Iwona Andruszkiewicz Zastępca Dyrektora Wydziału

Zadania Wydziału:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organów Śląskiej Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez:
 • badanie zgodności z prawem uchwał i zarządzeń wydanych przez te organy, przygotowywanie projektów zarządzeń zastępczych Wojewody w przypadku nie podjęcia uchwały lub niewydania zarządzania przez właściwe organu jednostek samorządu terytorialnego,
 • występowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z wykonywaniem przez Wojewodę nadzoru nad działalnością organów samorządu terytorialnego,
 • przygotowanie wniosku o rozwiązanie organów jednostek samorządu terytorialnego, przygotowanie wniosku o ustanowienie zarządu komisarycznego,
 • przygotowanie wniosku o wyznaczenie osoby pełniącej funkcję wójta (burmistrza, prezydenta),
 • przekazywanie wniosków o rejestracje lub wykreślenie z rejestru związków międzygminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych oraz zmianę statutów tych związków,
 • prowadzenie ewidencji wniosków o rejestrację związku, zmianę statutu lub wykreślenie z rejestru oraz przygotowanie obwieszczeń w sprawie ogłoszenia statutów związków,

 

 • wykonywanie obsługi prawnej Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz komórek organizacyjnych Urzędu,
 • prowadzenie postępowań przedsądowych związanych z dochodzeniem należności Skarbu Państwa,  postępowań upadłościowych i spadkowych,
 • redagowanie Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego,
 • udzielanie bezpłatnych porad prawnych w ramach Punktu Porad Prawnych Wojewody Śląskiego.