Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego LOGO

 
 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 
 
Przesłanki powstania ZPORR
ZPORR określa cele i kierunki oraz wysokość wykorzystywania środków na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane w latach 2004-2006 z udziałem funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Cel strategiczny ZPORR
"Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską."
 
 
Cel ten został sformułowany w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 i jest podstawą do prowadzenia i koordynacji w tym okresie wszystkich działań podejmowanych w ramach polityki rozwoju regionalnego oraz w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.
 
 
Wzrost konkurencyjności regionów należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich województw w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują o sile gospodarek państw i regionów. Kompleksowym miernikiem wzrostu konkurencyjności polskich regionów będzie tempo wzrostu poziomu PKB na mieszkańca poszczególnych województw w Polsce w stosunku do średniej wspólnotowej.
 
 
Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie działań interwencyjnych na obszarach o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej. Odbywać się to powinno poprzez likwidowanie barier dla dyfuzji innowacji z obszarów wzrostu, ograniczanie skoncentrowanych przestrzennie problemów społecznych, takich jak bezrobocie, a także stymulowanie zdolności konkurencyjnej obszarów o mniej korzystnych warunkach rozwojowych, w pierwszym rzędzie poprzez wsparcie rozbudowy infrastruktury oraz rozwój zasobów ludzkich. Miernikiem powodzenia polityki rozwoju regionalnego w tym zakresie będzie niedopuszczenie do znaczącego wzrostu zróżnicowania, w układzie województw, poziomu PKB na mieszkańca oraz poprawa, względem średniej krajowej, wartości podstawowych wskaźników społeczno-gospodarczych mierzonych na poziomie wojewódzkim i powiatowym - w pierwszym rzędzie stopy bezrobocia, poziomu wykształcenia oraz wyposażenia w infrastrukturę.
 
 
Zmierzając do realizacji celu ZPORR polityka rozwoju regionalnego państwa sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, decentralizacji zarządzania państwem, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększaniu mobilności przestrzennej ludności, zwiększaniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.
 
 
Realizacja ZPORR będzie podlegała kilku najważniejszym zasadom polityki spójności społeczno - gospodarczej UE i wymogom wynikającym z Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego:
 
 • zasadzie programowania
 • zasadzie koncentracji
 • zasadzie dodatkowości
 • zasadzie subsydiarności
 • zasadzie partnerstwa
 
Cel strategiczny ZPORR zostanie osiągnięty poprzez koncentrację interwencji państwa na następujących priorytetach, zgodnych z priorytetami polityki rozwoju regionalnego sformułowanymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006:
 
 • Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
 • Priorytet II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
 • Priorytet III. Rozwój lokalny
 
 
Instytucją Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999 oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 438/2001). Ponadto w każdym z 16 województw pod nadzorem Instytucji Zarządzającej działają Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu programem - Urzędy Wojewódzkie, a także Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie Urzędy Pracy (Instytucje Wdrażające). Wdrażanie ZPORR w kraju jest nadzorowane przez Komitet Monitorujący ZPORR, a w każdym z województw przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.  
W każdym z 16 województw działa Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu ZPORR ulokowana w Urzędzie Wojewódzkim, do której funkcji należy między innymi:
 
 • podpisywanie umów finansowych z beneficjentami końcowymi określonymi w tych dokumentach, bądź wskazanymi przez Urząd Marszałkowski po konsultacji z Komitetem Sterującym
 • weryfikację i potwierdzanie wydatków poniesionych w ramach komponentu regionalnego ZPORR do Instytucji Zarządzającej ZPORR
 • obsługę przepływu środków finansowych do beneficjentów końcowych

 

 


ZPORR - dokumenty programowe

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!


ZPORR - podręczniki wdrażania

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!


Narodowy Plan Rozwoju - NPR 2004-2006

 

 

NPR jest dokumentem programowym, przygotowanym przez dane państwo członkowskie. Stanowi on podstawę planowania poszczególnych działań interwencyjnych z funduszy strukturalnych, a także wieloletnich programów o charakterze horyzontalnym i regionalnym. Jest to dokument, na podstawie którego państwo członkowskie prowadzi uzgodnienia z Komisją Europejską w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty.

 

UWAGA! Dokument jest umieszczony na dole strony!


Podstawy Wsparcia Wspólnoty

 

Dokument Podstawy Wsparcia Wspólnoty/Community Support Framework (PWW/CSF) określa kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych i stanowi podstawę interwencji z Funduszu Spójności.

Dokument ten zawiera m.in. strategię i priorytety działań Funduszy i państwa członkowskiego, ich w miarę możliwości skwantyfikowane cele szczegółowe, wielkość wkładu Funduszy i innych środków finansowych (dla każdego priorytetu i roku). PWW są wdrażane za pomocą programów operacyjnych. Dokument Podstawy Wsparcia Wspólnoty jest przyjmowany przez Komisję Europejską w porozumieniu z krajem członkowski.

Dokument PWW przygotowano w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006.

 

UWAGA! Dokument jest umieszczony na dole strony!


Studium wykonalności

 

Elementy, które musi zawierać studium wykonalności projektu inwestycyjnego w ramach ZPORR

 

Dla sektorów, dla których MGPiPS przewiduje największą ilość wniosków, zostały przygotowane wskazówki dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności. Wytyczne te stanowią uzupełnienie niniejszego dokumentu.
 
 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie
 2. Definicja projektu
 3. Charakterystyka projektu - część ogólna opisująca przedmiot inwestycji m.in.:
  1. Cele projektu;
  2. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu;
  3. Analiza instytucjonalna - trwałość i wykonalność instytucjonalna projektu.
 4. Analiza techniczna i/lub technologiczna
 5. Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora
 6. Analiza finansowa - (za wyłączeniem projektów dotyczących infrastruktury drogowej)
 7. Analiza ekonomiczna
 8. Analiza oddziaływania na środowisko - krótkie streszczenie np. Raportu z Oceny Wpływu na Środowisko (jeśli dokument ten jest wymagany - lub przedstawienie krótkiej informacji na temat wpływu projektu na środowisko)
 9. Podsumowanie i wnioski - (można pominąć ten rozdział zamieszczając wszystkie informacje w Rozdziale Nr 1)
 10. Załączniki:
  1. Oświadczenie beneficjenta - dochód generowany przez projekt - zgodnie z definicją "znaczącego dochodu netto" zawartą w wytycznych sektorowych (oświadczenie jest wymagane wyłącznie dla projektów z zakresu: ochrony środowiska w ramach Działania 1.2.; turystyki w ramach Działania 1.4.; kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycję w ramach Działania 3.1, 3.2. oraz Poddziałania 3.3.2.)

 

Przykładowa struktura Studium Wykonalności projektów infrastrukturalnych w ramach ZPORR


Dla sektorów, dla których MGPiPS przewiduje największą ilość wniosków, zostały przygotowane wskazówki dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności. Wytyczne te stanowią uzupełnienie niniejszego dokumentu.

 
1. Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie
 

W rozdziale tym może znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących określenia np.:
 

1. celów (oddziaływania) projektu,
2. rezultatów,
3. produktów,
4. przewidywanych nakładów inwestycyjnych,
5. harmonogramu projektu oraz trwałości,
6. wykonalności technicznej i instytucjonalnej projektu,
7. beneficjentów końcowych.

Rozdział ten powinien w prostym do zrozumienia, przez osoby bez przygotowania technicznego, języku omówić podstawowe wyniki studium.
 
2. Definicja projektu

W punkcie tym należy krótko opisać co będzie przedmiotem projektu.
 
3. Charakterystyka projektu
 
 1. Podstawowe informacje

  a. Tytuł - winien być możliwie krótki, zwięzły i jednocześnie oddający charakter projektu.

  b. Lokalizacja projektu - nazwa województwa i miejscowości, w której/rych będzie realizowany projekt. Można podać również inne informacje pomocne w lokalizacji inwestycji.
 2. Polityka rządowa/regionalna Punkt ten przedstawia makroekonomiczny kontekst projektu. Nawiązuje do dokumentów źródłowych/strategicznych związanych z planowanym projektem. Wszystkie dokumenty źródłowe powinny być dokładnie zidentyfikowane. Należy opisać możliwie wyczerpująco wszystkie aspekty związane z polityką krajową/regionalną w kontekście realizacji projektu. W punkcie tym należy przede wszystkim wskazać na powiązanie projektu z celami strategii rozwoju regionalnego województwa, a także z innymi dokumentami strategicznymi (o ile istnieją i są przez realizację działania wymagane) oraz aktów prawnych i innych dokumentów ważnych z punktu widzenia realizacji działania/projektu.
 3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu Punkt ten opisuje kluczowe cechy odpowiedniego dla badanego projektu sektora/terenu na tyle dokładnie, aby zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać. Na przykład dane demograficzne, ekonomiczne, finansowe, stopa bezrobocia itp. W punkcie tym powinna znaleźć się informacja o istniejącym i planowanym stanie zagospodarowania terenu (odniesienie do obowiązujących planów zagospodarowania terenu, powiązanie z istniejącymi systemami np. komunikacyjnymi).
 4. Zidentyfikowane problemy Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, a badaną analizą otoczenia projektu. Następnie należy przeprowadzić w tym punkcie selekcję tych problemów, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania.
 5. Logika interwencji
  1. Cele projektu - oddziaływanie
   Oddziaływanie - długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych. Beneficjent opisuje w tym punkcie jakie długoterminowe korzyści zostaną osiągnięte w danym sektorze/regionie poprzez realizację projektu. Cel(e) projektu muszą być zgodne z celami działania zawartymi w UZPORR. Przykładowe cele projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w "Podręczniku Wdrażania Procedur ZPORR".
  2. Komplementarność z innymi działaniami/programami Potencjalny projekt zgłaszany do realizacji może stanowić element szerszego przedsięwzięcia. W punkcie tym należy przedstawić działania komplementarne. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak i krajowych, czy innych zagranicznych, które w jakikolwiek sposób są komplementarne z proponowanym projektem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację.
  3. Rezultaty W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Rezultaty można zdefiniować jako korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami. Przykładowe rezultaty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w "Podręczniku Wdrażania Procedur ZPORR". Rezultaty te powinny być skwantyfikowane, czyli przedstawione w ujęciu liczbowym.
  4. Produkty Produkt - bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość drogi, zwiększona nośność mostu, przepustowość stacji uzdatniania wody, długość gazociągu, oddana do użytku powierzchnia itp.). Beneficjent opisuje w tym punkcie inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane w ramach projektu, i które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty opisane w poprzednim punkcie. Produkty muszą zostać skwantyfikowane. Przykładowe produkty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w "Podręczniku Wdrażania Procedur ZPORR". Punkt ten powinien odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jakie usługi będzie świadczył projekt ? Jakie dobra materialne zostaną dzięki realizacji projektu oddane ?
    
4. Analiza instytucjonalna

Punkt ten zawiera informację na temat:

 
 • bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających,
 • instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, itp.,
 • innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie,
 • ewentualne powiązanie z innymi podmiotami,
 • ewentualne rozwiązania związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim.


  Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie beneficjentów projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. Poza tym w punkcie tym należy określić kto będzie pełnił funkcję Pracodawcy, tj. Zamawiającego. Można również określić w jaki sposób wybrany będzie inżynier/menadżer projektu, tj. niezależny pośrednik pomiędzy pracodawcą, a kontraktorem - wykonawcą projektu. Inżynier projektu jest wybierany w drodze przetargu, więc na etapie przygotowania projektu nie można określić kto będzie pełnił tę funkcję. Dodatkowo w Studium Wykonalności należy wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu.


  Poza tym punkt ten dzieli się na dwa podpunkty:

   
  1. Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta. Należy dokonać opisu stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt. Należy również podać dokładny opis wdrażania projektu przedstawiając w nim zaangażowane organizacje, ewentualnie osoby, ich rolę i przypisaną odpowiedzialność, a także opis towarzyszących procesowi wdrażania procedur, harmonogram pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów oraz realizacji projektu. Należy również podać działania, które powinny wypełnić inne organizacje w celu wykonania produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów (oddziaływania). Poza tym należy podać wielkość niezbędnych środków oraz źródła ich pochodzenia w celu sfinansowania kosztów wdrożenia projektu, o ile nie są one finansowane ze środków EFRR oraz udziału własnego beneficjenta. Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu ?
  2. Trwałość projektu Ponieważ każdy z projektów finansowanych ze środków EFRR musi funkcjonować w okresie długoterminowym, w podpunkcie tym należy opisać kto będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Długotrwałość projektu oznacza także, iż projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Potwierdzenie spełnienia tych norm musi zostać zawarte w niniejszym podpunkcie. Beneficjent jest również zobowiązany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Należy więc określić sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu. Należy również przedstawić informację na temat rozwiązań związanych z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim (szczególnie istotne dla projektów z zakresu "Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" - wolny dostęp). Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu ? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili realizacji projektu ?
 
5. Analiza prawna wykonalności inwestycji

 

Należy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu. W części tej powinna znaleźć się odpowiedź na temat własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt. W punkcie tym można również podać informację na temat dostępności gruntu, a także mediów pod inwestycję.

 

6. Analiza techniczna i/lub technologiczna
 

                 Analiza techniczna i/lub technologiczna powinna wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest:

 1. wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym;
 2. zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie;
 3. optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników;
 4. przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny.
 5. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora Przykładowe rodzaje analiz zawierają wytyczne sektorowe.

 

7. Analiza ekonomiczna
 

Analiza ekonomiczna m.in. powinna wykazać: jakie efekty dla społeczeństwa zostaną wygenerowane przez projekt i odnieść je do niezbędnych nakładów inwestycyjnych.
 

8. Analiza finansowa
 

Analiza finansowa powinna m.in. wykazać: rentowność projektu, wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego, przychody z opłat od użytkowników oraz przepływy finansowe związane z projektem. Jednocześnie beneficjent końcowy jest zobowiązany do wypełnienia obowiązkowego załącznika znajdującego się w Rozdziale Nr 10, zgodnie z definicją "znaczącego dochodu netto" zawartą w wytycznych sektorowych (oświadczenie jest wymagane wyłącznie dla projektów z zakresu: ochrony środowiska w ramach Działania 1.2.; turystyki w ramach Działania 1.4.; kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycję w ramach Działania 3.1, 3.2. oraz Poddziałania 3.3.2.).
 

9. Analiza oddziaływania na środowisko
 

Rozdział ten winien się znaleźć we wszystkich Studiach Wykonalności dotyczących projektów inwestycyjnych. Rozdział może zawierać krótkie streszczenie np. Raportu z Oceny Wpływu na Środowisko (jeśli dokument ten jest wymagany - lub przedstawienie krótkiej informacji na temat wpływu projektu na środowisko). Dla projektów dla, których wymagane jest polskim prawem wykonanie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami prawa wspólnotowego (Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska) należy w tym rozdziale zawrzeć krótkie streszczenie tego dokumentu.
 

10. Podsumowanie i wnioski
 

Należy przedstawić główne cechy projektu, wybrane opcje i metody wdrożenia. Można pominąć ten rozdział załączając wszystkie informacje w Rozdziale Nr 1.
 

11. Załączniki:
 

 • Oświadczenie beneficjenta - dochód generowany przez projekt - zgodnie z definicją "znaczącego dochodu netto" zawartą w wytycznych sektorowych (oświadczenie jest wymagane wyłącznie dla projektów z zakresu: ochrony środowiska w ramach Działania 1.2.; turystyki w ramach Działania 1.4.; kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycję w ramach Działania 3.1, 3.2. oraz Poddziałania 3.3.2.).
Aneks 1.
 

Wzór obowiązkowego załącznika

Miejscowość, data

Nazwa instytucji
Adres

 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam (y), że projekt (nazwa...............................) zgłoszony do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

 1. będzie generował dochód - ...................................... (TAK/NIE)
 2. wartość zdyskontowanego zysku operacyjnego wynosić będzie (podać wartość i stopę dyskonta ............)

Powyższe wartości zostały podane na podstawie wyników analizy finansowej zawartej w Studium Wykonalności. Dokument został przygotowany przez (nazwa firmy, konsultanta) w dniu ......... i znajduje się w rozdziale nr ... na str. nr...). 

Czytelny podpis upoważnionej osoby,
reprezentującej beneficjenta końcowego


Projekty modelowe

 

Pomysł projektów modelowych narodził się w niemiecko-francuskim projekcie bliźniaczym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Zaczerpnięty został z systemu brandenburskiego “wytycznych wsparcia", gdzie z powodzeniem jest realizowany od 1991r. W Polsce jednak pomysł ten został rozszerzony i nie stanowi tylko samych wytycznych tworzenia projektu, ale odnosi się do częściowo gotowych projektów wraz ze wskazówkami dotyczącymi opracowywania studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko.
 

Projekty modelowe mają na celu ułatwienie potencjalnym beneficjentom wnioskowanie o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wspierają wiele podobnych do siebie przedsięwzięć i są zrozumiałe dla przeciętnych projektodawców. Ich podstawową zaletą jest to, że zawierają ściśle ustaloną, zamkniętą listę kosztów kwalifikowanych.
 

Projekty modelowe składają się z częściowo uzupełnionego wniosku, instrukcji jego wypełniania oraz rozszerzonego opisu merytorycznego. Dodatkowo te, które tego wymagają, są jeszcze zaopatrzone w wytyczne do studium wykonalności i w wytyczne do oceny oddziaływania na środowisko.
Jeśli osoba zainteresowana wsparciem z funduszy strukturalnych uzna, że dany projekt modelowy dotyczy przedsięwzięcia, jakie chciałaby realizować na swoim obszarze, to może z niego skorzystać i dzięki temu sprawniej przejść przez proces przygotowywania potrzebnych dokumentów.
Projekty modelowe są nowatorskim pomysłem w Polsce wypracowanym w niemiecko-francuskim projekcie bliźniaczym przy udziale ekspertów polskich i zagranicznych.
Obecnie przygotowanych zostało 11 projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Prace nad przygotowaniem kolejnych projektów modelowych trwają. Projekty te będą więc sukcesywnie udostępniane i prezentowane na tej stronie oraz na stronie Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 

 

Konferencje promujące Projekty Modelowe w Polsce.

Propozycje kolejnych projektów modelowych z działań zawartych w ZPORR.

 

Od 18 kwietnia do końca listopada 2005 roku z ramienia MGiP zorganizowane zostaną kolejne konferencje na temat promocji i samego procesu tworzenia projektów modelowych.
 

Aby zwiększyć zarówno absorpcje Funduszy Strukturalnych, poprawnie napisać wniosek jak i doprowadzić go do szczęśliwego finału należy dokształcać kadry zajmujące się tematyką unijną.
 
Zapewne pomocnym elementem w drodze do sukcesu będzie udział w konferencjach, które to mają za zadanie pomóc Regionom w tworzeniu "dobrych projektów".
 
Wszystkie konferencje związane z tematyką ZPORR organizowane są pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 

 

PROJEKT – PRZYGOTOWANIE DO WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (ERDF) W POLSCE

 

Celem działań niemiecko-francusko-polskiego projektu współpracy bliźniaczej (twinning) jest wzmocnienie polskich struktur instytucjonalych dla dobrego i efektywnego zarządzania Funduszami Strukturalnymi UE także po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz utworzenia odpowiednich instrumentów umożliwiających ich skuteczne koordynowanie i wdrażanie w Polsce.
 
Przy tworzeniu projektów wykorzystywane jest doświadczenie i potencjał wiedzy eksperckiej dwóch administracji krajów członkowskich – Niemiec i Francji oraz ekspertów z innych krajów UE.
Projekt “Przygotowanie do wdrażania ERDF” wspiera tworzenie potrzebnych struktur zarządzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (ERDF). Realizuje przy tym trzy zadania (komponenty):
 
A) Wsparcie poprzez:
- wzmocnienie instytucjonalne jednostki monitorująco-kontrolnej ERDF celem skutecznego wdrażania jej zadań, m.in. poprzez szkolenia. Chodzi o rozwój praktycznych zdolności skutecznego wdrażania projektów w ramach ERDF w Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz w innych instytucjach szczebla centralnego uczestniczących we wdrażaniu ERDF w bieżącym i przyszłym okresie programowania.

 
 
B) Wsparcie poprzez:
- wzmocnienie praktycznej zdolności instytucji szczebla regionalnego i centralnego zaangażowanych w przygotowanie, wdrażanie, monitoring i ewaluację projektów finansowanych z ERDF oraz współpraca z jednostką monitorująco-kontrolną ERDF jak również wsparcie partnerów ekonomicznych i społecznych uczestniczących w procesie programowania i wdrażania działań związanych z ERDF.

 
 
C) Wsparcie w celu:
- rozwoju świadomości społecznej o Europejskiej Polityce Rozwoju Regionalnego i programach wdrażanych w ramach ERDF, w tym przeprowadzanie spotkań konsultacyjnych i promocyjnych (konferencje).

 

Opis bardziej szczegółowy :

 

Komponent 1:
Wsparcie dla MGiP oraz innych ministerstw i instytucji centralnych w zakresie koordynacji programów i wdrażania Funduszy Strukturalnych (FS), ze szczególnym uwzględnieniem ERDF przy ścisłej współpracy z Departamentem Koordynacji Polityki Strukturalnej.
Wsparcie dla administracji MGiP w ramach projektu bliźniaczego “Przygotowanie do wdrażania ERDF” odbywa się w formie:
 
 • szkoleń, konferencji, warsztatów z udziałem ekspertów zagranicznych,
 • konsultacji eksperckich,
 • ułatwienia przygotowania projektów do Funduszy Strukturalnych poprzez wprowadzenie projektów modelowych
 • tworzenia bazy danych pracowników przeszkolonych.

 

Szkolenia są prowadzone zgodnie z planem szkoleniowym wypracowanym wspólnie z MGiP, brytyjskim oraz włoskim projektem współpracy bliźniaczej. Szkolenia te odbywają się w formie seminariów i warsztatów organizowanych na ogół w Warszawie.
 

Seminaria wprowadzające przeznaczone są dla nowo przyjętych pracowników, natomiast szkolenia (warsztaty) przekazujące wiedzę specjalistyczną mają wesprzeć pracowników MGiP, innych ministerstw i instytucji centralnych oraz administracji wojewódzkiej i samorządowej w ściśle określonych tematach.
Program szkoleń cyklicznych realizowany jest z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych.
 

Tematy szkoleń:
 
 • Szkolenie podstawowe: Fundusze Strukturalne UE i ich wdrożenie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ERDF i ESF (Europejskim Funduszem Społecznym).
 • Szkolenie podstawowe: Fundusze Strukturalne UE i ich wdrożenie w Polsce, rola Komitetów Sterujących i Monitorujących.
 • Przygotowanie projektów np. w sferze społeczeństwa informacyjnego, turystyki, kultury, ochrony środowiska naturalnego, infrastruktury lokalnej i innych.
 • Szkolenia specjalistyczne/ pogłębiające:
  • Kwalifikowalność kosztów zgodnie z regułami FS,
  • Ocena i przygotowanie projektów składanych do ERDF i ESF,
  • Pomoc techniczna (TA) w ramach FS - realizacja projektów pomocy technicznej,
  • Zawieranie umów o finansowanie projektów zgodnie z regułami FS,
  • Monitoring, Wskaźniki, Ewaluacja i Sprawozdawczość zgodnie z procedurami Funduszy Strukturalnych UE,
  • Procedury płatności i zasady kontroli finansowej oraz certyfikacji przy wdrażaniu FS,
  • Zarządzanie informacją i promocją,
  • Pomoc publiczna.

 

Konsultacje eksperckie są przeprowadzane w kwestiach wychodzących poza podstawową wiedzę o FS i wymagających specjalistycznego doradztwa.
W celu wsparcia przy koordynacji szkoleń organizowanych w sferze przygotowania do Funduszy Strukturalnych utworzyliśmy i stale rozbudowujemy bazę danych pracowników przeszkolonych, która pozwoli na ukierunkowanie szkoleń zgodnie z zakresem obowiązków pracowników merytorycznych i pozwoli uniknąć powtórzeń.

 

Komponent 2:
Wsparcie dla województw: urzędów marszałkowskich i wojewódzkich (doradztwo, szkolenia), pomoc w przygotowaniu projektów w ścisłej współpracy z Departamentem Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego,
Wsparcie administracji województw w przygotowaniach do wdrażania funduszy strukturalnych w ramach projektu bliźniaczego “Przygotowanie do wdrażania ERDF w Polsce” odbywa się w formie:
 • konferencji szkoleniowych we wszystkich 16 województwach.
 • przygotowania projektów modelowych
 • konsultacji eksperckich,
 • wspomagania beneficjentów końcowych w przygotowaniu projektów (z zakresu społeczeństwa informacyjnego, turystyki i innych)

 

Konferencje szkoleniowe w województwach są ważnym elementem działalności niemiecko-francuskiego projektu współpracy bliźniaczej. Odbiorcami tych konferencji szkoleniowych są zarówno przedstawiciele administracji jak i członkowie komitetów sterujących i monitorujących oraz beneficjanci Funduszy Strukturalnych. Konferencje takie odbywają się we wszystkich 16 województwach.
 
 

Wykorzystanie metody projektów modelowych na podstawie doświadczeń we wdrażaniu FS w Brandenburgii i Walii jest drogą do szybkiego przygotowania i łatwego wdrażania dużej liczby dobrych projektów. W wyniku ich powstania będzie można składać wnioski określonego typu w sposób prosty i ujednolicony. Projekty modelowe spowodują także ułatwienia poprzez ustaloną interpretację kwalifikowalności kosztów dla danego typu projektów.

Grupa robocza koordynowana przez doradcę UE, w której uczestniczą przedstawiciele różnych instytucji (takich jak Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Krajowy Punkt Kontaktowy, Biuro Doradcze Leszka Butowskiego, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej, itd.) wypracowała koncepcję projektów modelowych dla Polski. Ta koncepcja stanowi bazę do uruchomienia przez MGiP pomocy beneficjantom FS dla ułatwienia pozyskania finansowanie z funduszy UE poprzez wykorzystanie projektów modelowych.
 

 

Konsultacje eksperckie są przeprowadzane na życzenie Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami i możliwościami pozyskania ekspertów.

 

 
Komponent 3:
Promocja wdrażania ERDF wśród społeczeństwa
Polega m.in. na przeprowadzeniu sześćdziesięciu spotkań konsultacyjnych i promocyjnych (po 100 osób każde).
 • Promocja ERDF w internecie.
   
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
 

Po pierwsze chodzi o zarządzanie samym projektem składającym się z trzech komponentów:
 

 • utworzenia struktur wdrażających ERDF w Polsce na szczeblu centralnym,
 • wsparcia dla struktur wdrażających ERDF w Polsce na szczeblu regionalnym,
 • zwiększenie świadomości społecznej o ERDF w Polsce na poziomie regionalnym i centralnym.
   
Działania te zarządzane są przez Komitet Sterujący, Grupę Koordynującą i spotkania ad hoc.
Po drugie zarządzanie projektem zapewnia stałą integrację działań oraz wyników Projektu Pomocy Technicznej celem zwiększenia świadomości społecznej o ERDF. Projekt twinningowy wspiera pomysł dotyczący programu promocji wśród społeczeństwa jak również Warunki Umowy dla składania ofert do umowy z Pomocy Technicznej. Pilotuje i nadzoruje jego wdrażanie. Koordynacja ma miejsce wewnątrz Grupy Koordynującej i spotkań ad hoc.
 
Komitet Sterujący
 
Komitet Sterujący składa się z następujących członków:
 

 

Ze strony polskiej :
 
 • Piotr Żuber (Kierownik Projektu)
 • Marek Kalupa (Współkierownik Projektu)

 

Ze strony Państwa Członkowskiego UE :
 
 • Axel Senftleben (Kierownik Projektu)
 • Witold Sartorius (Doradca Unii Europejskiej)
 • Jean-Claude Ebel (Współkierownik Projektu)
 
KRÓTKIE PODSUMOWANIE:
 
 • Co to są projekty modelowe?
   

Projekty modelowe są instrumentem wsparcia dla potencjalnych beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dotyczą tych przedsięwzięć, które według rozeznania odpowiednich instytucji cieszą się dużym zainteresowaniem u projektodawców, a więc będą przez nich masowo powielane.
 

 • Cel projektów modelowych
   

Celem projektów modelowych jest ułatwienie potencjalnym beneficjentom przygotowania dokumentów wymaganych do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
Poprzez przygotowanie i wspieranie wielu łatwo powielalnych przedsięwzięć możliwe będzie szybsze i skuteczniejsze wdrażanie unijnych środków.

 

Dzięki wypracowanym wzorcom konkretne projekty, po odpowiednim przekształceniu i uzupełnieniu o potrzebne informacje, mogą być wykorzystane w różnych regionach Polski. Jednocześnie stanowią wzór do naśladowania przy opracowywaniu podobnych projektów.
 
 • Jak powstał pomysł?
   

Pomysł projektów modelowych narodził się w Niemiecko-Francuskim Projekcie Bliźniaczym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Zaczerpnięty został z systemu brandenburskiego “wytycznych wsparcia", gdzie z powodzeniem jest realizowany od 1991r.
 

W Polsce pomysł ten został jeszcze rozszerzony i nie stanowi tylko samych wytycznych tworzenia projektu, ale odnosi się do gotowych projektów. Uzupełnione muszą być jedynie elementy indywidualizujące dany projekt, takie jak np. dane wnioskodawcy, lokalizacja, bardziej szczegółowe informacje o przedsięwzięciu, co jest dokładnie opisane w instrukcji wypełniania wniosku.
 

Projekty modelowe są nowatorskim pomysłem w Polsce wypracowanym w Niemiecko-Francuskim Projekcie Bliźniaczym we współpracy z polskimi i zagranicznymi ekspertami.
 
 • Jak powstawały pierwsze projekty modelowe?
   

W celu urzeczywistnienia idei projektów modelowych, Twinning Niemiecko-Francuski, kierowany przez pana Witolda Sartoriusa - doradcę Unii Europejskiej w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, zebrał nieformalną grupę roboczą zajmującą się problematyką łatwo powielanych projektów. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele różnych instytucji, reprezentujący często odmienne środowiska zawodowe i społeczne. Chodziło o stworzenie zespołu profesjonalistów z różnych dziedzin będących w stanie wypracować kilka modelowych projektów we właściwej sobie tematyce.
Zespół spotykał się na interaktywnych warsztatach celem zdiagnozowania potrzeb na powielalność projektów oraz wypracowania wspólnie formatu tworzenia projektów modelowych. Następnie indywidualnie przystąpiono do napisania kilku takich projektów.

 

 • Zalety projektów modelowych
   

Zasadniczą zaletą projektów modelowych jest zapewnienie wysokiej przejrzystości i bliskości pomocy z funduszy strukturalnych UE mieszkańcom wszystkich regionów Polski. Projekty te są zrozumiałe dla przeciętnych projektodawców, dzięki czemu łatwiejsze staje się opracowanie niezbędnych dokumentów. Ponadto zawierają one ściśle ustaloną listę kosztów kwalifikowanych, sprawdzoną i zatwierdzoną przez Ministerstwo.
 

 • Do kogo kierowane są projekty modelowe?
   

Projekty modelowe są w pierwszym rzędzie adresowane do potencjalnych beneficjentów zamierzających zrealizować dany projekt na swoim obszarze. Z projektów modelowych skorzystać mogą również osoby niebezpośrednio nimi zainteresowane, czyli takie, które planują inne przedsięwzięcie, a projekty modelowe dadzą im ogólny wgląd w sposób przygotowania dobrego projektu.
 

 • Jak posługiwać się projektem modelowym?
   
Osoba zainteresowana danym projektem modelowym powinna zapoznać się z całym pakietem dokumentów wchodzących w jego skład, celem poprawnego przygotowania własnego projektu.
 
W skład pakietu projektów modelowych wchodzą:
 •  
  • znacznie wypełniony wniosek w zwykłym formacie,
  • znacznie wypełniony wniosek w generatorze wniosków,
  • instrukcja wypełniania wniosku,
  • rozszerzony opis merytoryczny projektu modelowego,
  • wytyczne do studium wykonalności – jeśli wymagane,
  • wytyczne do oceny oddziaływania na środowisko – jeśli wymagane.

 

 • Gdzie szukać projektów modelowych?
   

Gotowe projekty modelowe są dostępne na stronie Ministerstwa Gospodarki i Pracy poświęconej funduszom strukturalnym: www.funduszestrukturalne.gov.pl w zakładce Projekty oraz na stronie Twinningu Niemiecko-Francuskiego: www.erdf.edu.pl w zakładce Projekty modelowe.
 


Kwalifikowalność projektów EFRR
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest kwalifikowalny, jeśli spełnia następujące warunki ogólne:
 • jest zgodny z politykami wspólnotowymi (m. in.: w zakresie: konkurencji, udzielania zamówień publicznych, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, równego traktowania kobiet i mężczyzn)
 • jest zgodny z wymogami i obszarami wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. na podstawie rozporządzenia 1783/1999 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyczynia się w szczególności do realizacji Celu 1 poprzez : inwestycje produkcyjne mające na celu tworzenie i ochronę stałych miejsc pracy, inwestycje w infrastrukturę, rozwój endogenicznego potencjału poprzez środki, które zachęcają i wspierają lokalny rozwój i inicjatywy zatrudnienia oraz działalność małych i średnich przedsiębiorstw
 • jest spójny z zatwierdzonym Programem Operacyjnym i spełnia szczegółowe kryteria określone dla danego działania w Uzupełnieniu Programu.
 
UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!

Prawo polskie i unijne

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!

Kategoria: ZPORR

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Podręcznik Beneficjenta Końcowego/Instytucji Wdrażającej w ramach II Priorytetu ZPORR 979.7 KB 2017-07-08 10:05:13
Podręcznik procedur wdrażania ZPORR 5.76 MB 2017-07-08 10:06:11
Wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji Priorytetu 2 ZPORR 2.42 MB 2017-07-08 10:07:06
Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 1012.1 KB 2017-07-08 10:11:10
Dokument Podstawy Wsparcia Wspólnoty/Community Support Framework (PWW/CSF) 1.3 MB 2017-07-08 10:17:20
Instytucje zaangażowane w realizację ZPORR 47.5 KB 2017-07-08 10:43:47
Pełne wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 340 KB 2017-07-08 10:45:59
Podręcznik zarządzania Funduszami Strukturalnymi przygotowany dla organizacji pozarządowych (wersja w języku angielskim) 7.21 MB 2017-07-08 10:46:51
Schemat obiegu wniosków 28.5 KB 2017-07-08 10:48:36
Spina.mp3 2.06 MB 2017-07-08 10:49:56
Rozporządzenie MGiP z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia ZPORR 2004-2006 23 KB 2017-07-08 10:54:10
ROZPORZĄDZENIE MGiP z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia ZPORR 2004-2006 4.74 MB 2017-07-08 10:56:33
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 3.33 MB 2017-07-08 10:57:55
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 czerwca 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach ZPORR 2004-2006 65.64 KB 2017-07-08 10:59:45
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 listopada 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 290.2 KB 2017-07-14 09:10:30
Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ( z dnia 17.03.2006 r.oraz 14.06.2006) 2.33 MB 2017-07-14 09:11:16
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - (Dz. U. Nr 166, Poz. 1745) 35.05 MB 2017-07-14 09:12:23