Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wojewoda  śląski

 

informuje, że 26 lutego 2016 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej w odpowiedzi na nabór do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016” dla:

 

  • modułu 1 dokonał ostatecznego wyboru ofert. Lista zakwalifikowanych ofert wraz z kwotą dotacji znajduje się pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/wyniki-konkursu-maluch--edycja-2016-modul-1/

 

  • modułu 3 dokonał podziału środków na poszczególne województwa. Kwota dotacji dla województwa śląskiego wyniosła 1 567 200 zł, co odpowiada zgłoszonemu przez wojewodę śląskiego zapotrzebowaniu środków. Zestawienie beneficjentów wraz z przypadającą kwotą dotacji ujęte jest w dokumencie zamieszczonym na dole strony.

 

WAŻNE:

 

Zgodnie z pkt 7.1. programu Maluch 2016 beneficjenci:
- gminy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra pracy i polityki społecznej, tj. do 7 marca 2016 r.
- uczelnie oraz podmioty współpracujące z uczelniami w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez wojewodę śląskiego tj. do 12 marca 2016 r.,zobowiązani są złożyć oświadczenie o przyjęciu dotacji.

 

Wzory oświadczeń, jak również wzory innych dokumentów są dostępne na stronie internetowej:

 

dla gmin: https://www.archiwalnastrona.slask.eu/wdzzfe/Maluch_2016_-_i_modul.html

 

dla uczelni oraz podmiotów współpracujących z uczelniami: https://www.archiwalnastrona.slask.eu/wdzzfe/Maluch_2016_-_iii_modul.html

 

Za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do urzędu (do 7 marca dla gmin oraz do 12 marca dla uczelni oraz podmiotów współpracujących z uczelniami dokument musi być w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim), przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną (podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta).

 

Oświadczenia w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego lub przesłać na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice).

 

Oświadczenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl wpisując w temacie odpowiednio:

 

Dla modułu 1:

„Oświadczenie MALUCH 2016 – moduł 1 – nazwa gminy, której dotyczy oświadczenie

 

Dla modułu 3:

„Oświadczenie MALUCH 2016 – moduł 3 – skrócona nazwa uczelni a w przypadku podmiotu współpracującego należy podać skróconą nazwę podmiotu, którego dotyczy oświadczenie”

 

UWAGA:

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji przez gminy do 7 marca br. oraz przez uczelnie/podmioty współpracujące do 12 marca br. wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu beneficjenta z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania.


WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE


WEKSLE

 

UWAGA! Wzory dokumentów są umieszczone na dole strony!

Kategoria: "Maluch" 2016 - moduł III