Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Senior + (edycja 2018)

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW DRUGIEGO DODATKOWEGO NABORU

 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 4 lipca 2018 r. ogłosił wyniki drugiego naboru dodatkowego w ramach otwartego konkursu ofert dotyczącego programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (edycja 2018).

 

Na liście projektów dofinansowanych w ramach modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” znalazły się 3 projekty z województwa śląskiego (łączna kwota dofinansowania z budżetu państwa: 409.548,80 zł).

 

 

UWAGA! Listy projektów dofinansowanych są umieszczone na dole strony!


 

W odpowiedzi na ogłoszony 11 maja 2018 r. drugi dodatkowy nabór w ramach otwartego konkursu ofert dotyczący programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2018) do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęły 3 oferty. Żadna z ofert nie została odrzucona.

 

Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano listę zawierającą 3 oferty dotyczące modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+”  (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 409.548,80 zł).

 


 

Ruszył drugi dodatkowy nabór ofert w programie „Senior+” edycja 2018!

 

11 maja 2018 r. ogłoszony został drugi dodatkowy nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” edycja 2018. Wysokość środków przeznaczona na ten cel – 16,4 mln zł.

 

Samorządy mogą otrzymać wsparcie na tworzenie placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz na wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach programu w latach 2015-2017 (moduł 2).

 

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Możliwa do uzyskania jest dotacja na:

 • moduł 1 – utworzenie (przebudowę lub remont) i/lub wyposażenie placówki. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania:
 • w przypadku Dziennego Domu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 300 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 80 tys. zł.
 • w przypadku Klubu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 150 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 25 tys. zł

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku.

 

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do:

 • zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20 % wartości zadania).
 • zapewnienia funkcjonowania utworzonej placówki przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania określonego w ramach modułu 1.

 

W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.

 

W odniesieniu do placówek, które mają zostać dopiero stworzone lub wyposażone w ramach konkursu edycji 2018, nie można występować jednocześnie o przyznanie dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania placówek (moduł 2).

 

 • moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania (tj. działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki) już istniejących placówek, czyli placówek utworzonych na podstawie umów zawartych w latach 2015-2017. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł, zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 60 % wartości zadania).

 

Oferty realizacji zadań należy składać w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice w terminie do 14 czerwca 2018 roku. Możliwe jest również przesłanie ofert realizacji zadań za pośrednictwem platformy ePUAP, w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej.

 

WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem ofert realizacji zadania oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: seniorplus@katowice.uw.gov.pl.

 

Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 5 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie, jednak osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii przedmiotowego naboru są: Iwona Hermyt, Anna Wilk oraz Aleksandra Zielińska (32 20 77 918).

 

Informacji można również zasięgnąć w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 661-18-59 w godzinach od 900 do 1200.

Ponadto, szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać na stronie internetowej Programu (www.senior.gov.pl).


 

 

Ruszył dodatkowy nabór ofert w programie „Senior+” edycja 2018!

 

1 marca 2018 r. ogłoszony został dodatkowy nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” edycja 2018. Wysokość środków przeznaczona na ten cel – 25,6 mln zł.

 

Samorządy mogą otrzymać wsparcie na tworzenie placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz na wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach programu w latach 2015-2017 (moduł 2).

 

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Możliwa do uzyskania jest dotacja na:

 • moduł 1 – utworzenie (przebudowę lub remont) i/lub wyposażenie placówki. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania:
 • w przypadku Dziennego Domu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 300 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 80 tys. zł.
 • w przypadku Klubu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 150 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 25 tys. zł

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku.

 

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do:

 • zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20 % wartości zadania).
 • zapewnienia funkcjonowania utworzonej placówki przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania określonego w ramach modułu 1.

 

W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.

 

W odniesieniu do placówek, które mają zostać dopiero stworzone lub wyposażone w ramach konkursu edycji 2018, nie można występować jednocześnie o przyznanie dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania placówek (moduł 2).

 

 • moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania (tj. działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki) już istniejących placówek, czyli placówek utworzonych na podstawie umów zawartych w latach 2015-2017. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł, zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 60 % wartości zadania).

 

Oferty realizacji zadań należy składać w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice w terminie do 20 marca 2018 roku. Możliwe jest również przesłanie ofert realizacji zadań za pośrednictwem platformy ePUAP, w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej.

 

WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem ofert realizacji zadania oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: seniorplus@katowice.uw.gov.pl.

 

Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 5 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie, jednak osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii przedmiotowego naboru są: Rafał Zachorowski – kierownik Oddziału Certyfikacji (32 20 77 517), Anna Wilk (32 20 77 918), Iwona Hermyt (32 20 77 918) oraz Aleksandra Zielińska (32 20 77 918).

 

Informacji można również zasięgnąć w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 661-18-47 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 900 do 1200.

 

Ponadto, szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać na stronie internetowej Programu (www.senior.gov.pl) .


 

Wzory umów i dokumentów będących załącznikami do umów

 

W związku z trwającym otwartym konkursem ofert dotyczącym programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2018) zamieszczone zostały wzory umów na realizację projektów w ramach programu wieloletniego Senior +. Należy zwrócić uwagę, że obydwa moduły, zarówno I – Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” jak i II – Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” posiadają oddzielne zestawy załączników oraz odmienne wzory umów.

 

UWAGA! Wzory umów i załączników do umów są umieszczone na dole strony!


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej 14 lutego 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (edycja 2018).

 

Na liście projektów dofinansowanych w ramach modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” znalazło się 20 projektów z województwa śląskiego (łączna kwota dofinansowania z budżetu państwa: 3.755.973,94 zł).

 

Na liście projektów dofinansowanych w ramach modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” znalazły się 24 projekty z województwa śląskiego (łączna kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2.046.922,00 zł).

 

 

UWAGA! Listy projektów dofinansowanych są umieszczone na dole strony!

 


W odpowiedzi na ogłoszony 28 listopada 2017 r. konkurs otwarty ofert dotyczący programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2018) do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęły 44  oferty. Żadna z ofert nie została odrzucona.

Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano listy zawierające 44 oferty (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 5.802.895,94 zł), w tym:

 • 20 ofert dotyczących modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 3.755.973,94 zł),
 • 24 oferty dotyczące modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 2.046.922,00 zł).

Ruszyła edycja 2018 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz na wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach programu w latach 2015-2017 (moduł 2).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w edycji 2018:
- na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” przeznaczyło 20 mln zł;
- na utworzenie Klubów „Senior+” przeznaczyło 40 mln zł;
- na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek przeznaczyło 16 mln zł.

W przypadku, gdy w ramach niniejszego konkursu, nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację zadań w 2018 r., minister może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.


Możliwa do uzyskania jest dotacja na:


1) moduł 1 – utworzenie (przebudowę lub remont) i/lub wyposażenie placówki. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania:
- w przypadku Dziennego Domu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 300 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 80 tys. zł.
- w przypadku Klubu „Senior+” dofinansowanie nie może być wyższe niż 150 tys. zł, przy czym wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł, z kolei na wyposażenie nie może być wyższa niż 25 tys. zł
Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do:
- zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20 % wartości zadania).
- zapewnienia funkcjonowania utworzonej placówki przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania określonego w ramach modułu 1.

W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.

W odniesieniu do placówek, które mają zostać dopiero stworzone lub wyposażone w ramach konkursu edycji 2018, nie można występować jednocześnie o przyznanie dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania placówek (moduł 2).


2) moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania (tj. działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki) już istniejących placówek, czyli placówek utworzonych na podstawie umów zawartych w latach 2015-2017. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł, zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 60 % wartości zadania).

 

Oferty realizacji zadań w 2018 roku należy składać w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice w terminie do 22 grudnia 2017 roku. Możliwe jest również przesłanie ofert realizacji zadań za pośrednictwem platformy ePUAP, w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej.

 

WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem ofert realizacji zadania oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: seniorplus@katowice.uw.gov.pl.

 

Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 5 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie, jednak osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii przedmiotowego naboru są: Rafał Zachorowski – kierownik Oddziału Certyfikacji (32 20 77 517), Anna Wilk (32 20 77 518), Iwona Hermyt (32 20 77 918) oraz Aleksandra Zielińska (32 20 77 918).

 

Informacji można również zasięgnąć w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 661-18-47 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 do 12:00.

 

Ponadto, szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać na stronie internetowej Programu (www.senior.gov.pl).


 

Kategoria: Senior + (edycja 2018)

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ogloszenie konkursu Senior+ (edycja 2018) 309.01 KB 2017-11-30 14:23:20
Ramowy wzor oferty realizacji zadania - modul I (edycja 2018) 91.5 KB 2017-11-30 14:23:57
Ramowy wzor oferty realizacji zadania - modul II (edycja 2018) 83.5 KB 2017-11-30 14:26:54
Formularz programu inwestycji - moduł 1 (edycja 2018) 36.5 KB 2017-11-30 14:27:24
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (edycja 2018) 30 KB 2017-11-30 14:27:51
Ramowy wzor umowy o Partnerstwo (edycja 2018) 26.82 KB 2017-11-30 14:28:16
Program Senior+ 617.95 KB 2017-11-30 14:28:54
Wyniki konkursu 2018 moduł 1 137.84 KB 2018-02-16 08:22:56
Wyniki konkursu 2018 moduł 2 147.7 KB 2018-02-16 08:24:10
wzór umowy moduł I 43.78 KB 2018-03-01 13:45:10
załącznik nr 2 do umowy_harmonogram rzeczowo-finansowy_Moduł I_SENIOR+(edycja 2018) 32.5 KB 2018-03-01 13:51:17
załącznik nr 3 do umowy_wniosek o płatność_Moduł I_SENIOR+(edycja 2018) 30.95 KB 2018-03-01 13:52:26
załącznik nr 4 do umowy_plan finansowy_Moduł I_SENIOR+(edycja 2018) 28.5 KB 2018-03-01 13:54:09
załącznik nr 5 do umowy_sprawozdanie końcowe_Moduł I_SENIOR+ (edycja 2018) 49.03 KB 2018-03-01 14:10:20
załącznik nr 6 do umowy_sprawozdanie z trwałości_Moduł I_Senior+(edycja 2018) 27.81 KB 2018-03-01 14:13:51
zał nr 1 do sprawozdania końcowego_Moduł I_SENIOR+ (edycja 2018) 11.96 KB 2018-03-01 14:15:50
zał nr 1 do wniosku o płatność_Moduł I_SENIOR+ (edycja 2018) 12.35 KB 2018-03-01 14:17:09
załącznik nr 8 do umowy_oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania_Moduł I _SENIOR+(edycja 2018) 41 KB 2018-03-01 14:33:30
wzór umowy moduł II 47.03 KB 2018-03-01 14:35:08
załącznik nr 2 do umowy_harmonogram rzeczowo-finansowy_Moduł II_SENIOR+(edycja 2018) 32.5 KB 2018-03-01 14:25:07
załącznik nr 3 do umowy_plan finansowy_Moduł II_SENIOR+(edycja 2018) 28.5 KB 2018-03-01 14:27:09
załącznik nr 4 do umowy_sprawozdanie końcowe_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2018) 49.39 KB 2018-03-01 14:27:54
załącznik nr 6 do umowy_oświadczenie o braku podwójnego finansowania_Moduł II _SENIOR+(edycja 2018) 40.5 KB 2018-03-01 14:30:47
zał nr 1 do sprawozdania końcowego_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2018) 11.96 KB 2018-03-01 14:37:56
wzór oświadczenia dla MODUŁU II 20.79 KB 2018-03-01 14:38:41
Lista rankingowa 2018 moduł I 79.79 KB 2018-07-06 09:14:09
Lista rankingowa 2018 moduł II 20.88 KB 2018-07-06 09:14:52
załącznik nr 4 do umowy_sprawozdanie końcowe_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2018) 40.14 KB 2018-09-06 10:22:16
zał nr 1 do sprawozdania końcowego_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2018) 12.08 KB 2018-09-06 10:20:49
zał nr 2 do sprawozdania końcowego 19.01 KB 2018-09-06 10:19:58