Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program „MALUCH” 2016

 

Zapraszamy podmioty z województwa śląskiego działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”.

 

Zasady składania ofert

 

Oferty należy składać w formie papierowej oraz elektronicznej.

 

Oferty w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) w następujących terminach:

 

- moduł 1 – do 1 lutego 2016 r.

 

- moduł 2 – do 12 stycznia 2016 r.

 

- moduł 3 – do 1 lutego 2016 r.

 

bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH 2016”.

 

UWAGA

 

W przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać w dniu złożenia oferty w formie papierowej na adres poczty elektronicznej pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: kielbickam@katowice.uw.gov.pl oraz bromboszczk@katowice.uw.gov.pl

 

wpisując w temacie odpowiednio:

 

dla modułu 1: „Oferta MALUCH 2016 – moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”

 

dla modułu 2:

 

w przypadku gmin: „Oferta MALUCH 2016 – moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”

 

w przypadku podmiotów niegminnych: „Oferta MALUCH 2016 – moduł 2 – nazwa_gminy - skrócona_ nazwa_ podmiotu_ którego_dotyczy_oferta”

 

w przypadku uczelni i podmiotów współpracującymi z uczelniami: „Oferta MALUCH 2016 – moduł 2 – nazwa_gminy - skrócona_ nazwa_ uczelni” a w przypadku podmiotu współpracującego, z dodaniem skróconej_nazwy_podmiotu _współpracującego”

 

dla modułu 3: „Oferta MALUCH 2016 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_uczelni”, a w przypadku podmiotu współpracującego, z dodaniem skróconej_ nazwy_ podmiotu_ współpracującego”.

 

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, oferta ta będzie traktowana jako złożona w formie papierowej i elektronicznej.

 

Oferta (w wersji papierowej i elektronicznej) powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi. Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Do oferty składanej w każdym module należy załączyć oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

 

Do ofert składanych w module 1 oraz 3 należy załączyć kalkulację kosztów (wydatków):

 

- w przypadku gmin w układzie paragrafowym,

 

- w przypadku podmiotów niegminnych w układzie pozycji kalkulacyjnych.

 

W przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (moduł 1 i moduł 3) do oferty należy dodatkowo dołączyć program inwestycji w zakresie określonym w par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579).

 

Wzory dokumentów są zamieszczone na dole strony.

 

Kontakt:

 

Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Informacji dotyczących programu udzielają:

 

Magdalena Kiełbicka - tel. 32 20 77 171

 

Karolina Bromboszcz - tel. 32 20 77 146

 

Anna Anderko-Morawiec - tel. 32 20 77 188

 

Krzysztof Rochowski - tel. 32 20 77 188

 

UWAGA:

 

W przypadku podmiotów niegminnych w module 2 warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za jedno dziecko. Podmiot może stosować własne ulgi (np. rabaty z tytułu złej sytuacji materialnej, opieki nad rodzeństwem itp.), które jednak nie będą traktowane jako obniżenie opłaty rodzica w związku z otrzymaną dotacją z programu Maluch – edycja 2016.

 

Podmiot zobowiązany jest do podania w ofercie w kolumnie 9 opłaty rodziców (za jedno dziecko miesięcznie) pomniejszonej o zastosowane ulgi. Natomiast w kolumnie 10 oferty należy wpisać opłatę z kolumny 9 pomniejszoną o wysokość dotacji z programu Maluch.

 

Warunkiem rozliczenia projektu będzie przedstawienie wojewodzie dokumentów potwierdzających obniżenie opłat rodziców.

Kategoria: RW - Maluch 2016

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Formularz programu inwestycji Maluch 2016 moduł 1 i 3 29 KB 2017-06-22 13:19:45
MALUCH 2016 - kosztorys - moduł 1 78.5 KB 2017-06-22 13:20:26
MALUCH 2016 - kosztorys - moduł 3 79 KB 2017-06-22 13:21:05
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 33.5 KB 2017-06-22 13:25:59