Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 – zadania remontowe

 

 1. Ogłoszenie o naborze na 2023 r. – zadania remontowe
 2. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie na 2023 r. – zadania remontowe
 3. Ocena merytoryczna wniosków nabór na 2023 r.  - zadania remontowe

 

Uwaga!!! Pliki znajdują się na dole strony.


 Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych  jest Wojewoda Śląski, mający siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach (40-032 Katowice)

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora danych

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu: 32 20 77 975 lub pisząc na adres mailowy: iod@katowice.uw.gov.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw wynikających z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c lub e RODO tj.:

 • realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi
 • wykonywanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą

ODBIORCY DANYCH

Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji lub załatwienia sprawy. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie na podstawie aktualnych przepisów prawa

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez Administratora danych


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2023

 

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 na podstawie art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: https://suw.bip.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog/fundusz-drog-samorzadowych.html.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków o dofinansowanie oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: prid@katowice.uw.gov.pl. Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 7 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie.


Kategoria: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ogłoszenie naboru RFRD na 2023 zadania remontowe 272.12 KB 2023-01-05 11:56:14
Ocena merytoryczna wniosków nabór na 2023 r. zadania remontowe 150.11 KB 2023-01-05 11:56:35
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie nabór na 2023 zadania remontowe 77.5 KB 2023-01-10 10:08:12