Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

Wojewoda Śląski
 

ogłasza
 

nabór wniosków do III edycji programu rządowego
 

pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
 

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać od 1 do 30 września 2010 roku do sekretariatu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w godzinach od 7.30 do 15.30. Wnioski złożone po 30 września 2010 roku nie będą oceniane.

 

 


 

 

Data publikacji : dn. 20 lutego 2009r.

 

Komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
 

W związku z zapytaniami ze strony jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli środków przekazu uprzejmie wyjaśniam:
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z założonymi terminami do 31.12.2008r. zatwierdził listy wniosków, które uzyskają dofinansowanie, a następnie, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o dochodach JST, przekazał 29.01.2009r. plan podziału do Ministra Finansów.MSWiA 9 lutego br. zwróciło się do wojewodów wskazując na obowiązek wystąpienia do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej w kwocie przewidzianej w planie oraz prosząc o powiadomienie beneficjentów o przyznanych dotacjach.Niektóre z województw otrzymały już stosowne decyzje Ministra Finansów. Należy wyjaśnić, że dla jednostek samorządu terytorialnego podstawą do podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania przetargowego mogą być środki własne w budżecie, listy zatwierdzone przez MSWiA lub decyzje Ministra Finansów o dokonaniu zmian w budżecie wojewodów.
 

Niezależnie od powyższych działań zgodnie z harmonogramem kończą się prace nad Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Rozporządzenie to dotyczy głównie organizacji procedury po stronie administracji rządowej, a nie działań jednostek samorządu terytorialnego. Określa także zakres umowy, która będzie zawierana z poszczególnymi JST oraz nakłada obowiązek sporządzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji.
 

Ponadto w związku z informacjami, że po postępowaniach przetargowych mogą wystąpić znaczące oszczędności, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza wystąpić do wojewodów o przedstawianie do zatwierdzenia i finansowania kolejnych wniosków z list rankingowych.
 

Wioletta Paprocka
Rzecznik Prasowy
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji


Wybór wniosków


 

Ostateczna lista rankingowa projektów w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - po aneksie nr II


Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - po aneksie nr II
 

Lista projektów rezerwowych w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - po aneksie nr II


Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - po aneksie nr I
 

Lista projektów rezerwowych w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - po aneksie nr I

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Komunikat Wojewody Śląskiego w sprawie zmian na listach rankingowych dla III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

 

Informuję, iż w związku ze stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłanym pismem z 22 listopada 2010r., uległy zmianie listy rankingowe projektów złożonych w ramach III edycji programu w województwie śląskim. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra, zakwalifikowanie projektów do danej listy powinno być dokonywane przedmiotowo, a nie podmiotowo. W związku z powyższym trzy projekty gmin: Ciasna, Skoczów oraz Bestwina, których wnioski dotyczą robót budowlanych na drogach powiatowych, zostały przeniesione z puli dróg gminnych do puli powiatowej. W pozostałym zakresie listy rankingowe nie uległy zmianie.


Lista rankingowa projektów w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - po zastrzeżeniach


Lista rankingowa projektów w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  


Wytyczne dotyczące wyboru i realizacji projektów

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!

Kategoria: NPPDL. Lata 2008 - 2011. III edycja programu 2010/2011

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ostateczna lista rankingowa projektów 470.23 KB 2017-07-05 13:24:05
Arkusz oceny merytorycznej - drogi gminne - ostateczna lista rankingowa 215.41 KB 2017-07-05 13:26:26
Arkusz oceny merytorycznej - drogi powiatowe - ostateczna lista rankingowa 162.32 KB 2017-07-05 13:27:03
Drogi gminne - lista projektów wybranych do dofinansowania - po aneksie nr II 3.73 MB 2017-07-05 13:49:07
Drogi powiatowe - lista projektów wybranych do dofinansowania - po aneksie nr II 2.73 MB 2017-07-05 13:50:36
Drogi gminne - lista projektów rezerwowych - po aneksie nr II 29.07 KB 2017-07-05 13:53:21
Drogi powiatowe - lista projektów rezerwowych - po aneksie nr II 26.66 KB 2017-07-05 13:54:33
Drogi gminne - lista projektów wybranych do dofinansowania - po aneksie nr I 3.44 MB 2017-07-05 14:38:29
Drogi powiatowe - lista projektów wybranych do dofinansowania - po aneksie nr I 2.04 MB 2017-07-05 14:39:54
Drogi gminne - lista projektów rezerwowych - po aneksie nr I 30.55 KB 2017-07-05 14:44:21
Drogi powiatowe - lista projektów rezerwowych - po aneksie nr I 29.22 KB 2017-07-05 14:47:01
Lista rankingowa projektów rozpatrywanych z puli gminnej - po zastrzeżeniach 101.17 KB 2017-07-05 14:50:32
Lista rankingowa projektów rozpatrywanych z puli powiatowej - po zastrzeżeniach 138.83 KB 2017-07-05 14:54:38
Lista projektów odrzuconych pod względem formalnym - po zastrzeżeniach 32.65 KB 2017-07-05 14:58:51
Informacja dotycząca możliwości składania zastrzeżeń do wyników oceny 21.5 KB 2017-07-05 15:13:35
Lista rankingowa projektów rozpatrywanych z puli powiatowej 34.2 KB 2017-07-05 15:20:37
Lista rankingowa projektów rozpatrywanych z puli gminnej 43.67 KB 2017-07-05 15:21:18
Lista projektów odrzuconych pod względem formalnym 32 KB 2017-07-05 15:22:07
Zasady oceny merytorycznej projektów w ramach III edycji NPPDL 27.5 KB 2017-07-05 15:22:55
Formularz wniosku o dofinansowanie 209 KB 2017-07-06 08:33:22
Formularz wniosku o dofinansowanie 132.23 KB 2017-07-06 08:34:06
Instrukcja wypełniania wniosku 167.83 KB 2017-07-06 08:36:42
Karta oceny formalnej 74 KB 2017-07-06 08:38:11
Karta oceny merytorycznej 35.5 KB 2017-07-06 08:39:10
Wniosek o dofinansowanie - przykładowy 220.5 KB 2017-07-06 08:40:40
Zasady oceny merytorycznej projektów 27.5 KB 2017-07-06 08:41:51
Wzór wniosku o wypłatę dotacji 33.5 KB 2017-07-06 08:43:42
Załącznik nr 1 do wniosku - wzór zestawienia faktur 24.5 KB 2017-07-06 08:48:40
Załącznik nr 2 do wniosku - wzór protokołu odbioru robót budowlanych 35 KB 2017-07-06 08:49:38
Wzór sprawozdania z realizacji projektu 27.5 KB 2017-07-06 08:50:30
Wzór zestawienia faktur do sprawozdania z realizacji projektu 31.5 KB 2017-07-06 08:52:32