Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Senior + (edycja 2024)

 

SENIOR+ (EDYCJA 2024) OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

 

Minister rodziny i polityki społecznej 22 marca 2024 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2024).

Dofinansowanie w module 1 zostało przyznane według następujących zasad:

1) wszystkie oferty dotyczące utworzenia Dziennego Domu „Senior+” otrzymały dofinansowanie w 100% (złożone oferty zmieściły się w limicie środków finansowych przeznaczonych na ten cel);

2) oferta dotycząca utworzenia Klubu „Senior+” z liczbą 13 punktów – otrzymała dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 10%,

3) oferty dotyczące utworzenia Klubu „Senior+” z liczbą 12 punktów - otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 15%,

4) oferty dotyczące utworzenia Klubu „Senior+” z liczbą 11 pkt i mniej nie otrzymały dofinansowania.

W module 2 programu dofinansowanie otrzymały wszystkie oferty, które zostały złożone zgodnie z procedurą konkursową i zostały zakwalifikowane do programu przez służby wojewody. Dofinansowanie zostało przyznane według następujących zasad:

1) oferty z liczbą 15 punktów – otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 9%,

2) oferty z liczbą 14 punktów -  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 14%,

3) oferty z liczbą 13 punktów – otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 19%,

4) oferty z liczbą 12 punktów -  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 24%,

5) oferty z liczbą 11 punktów -  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 29%,

6) oferty z liczbą 10 punktów -  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 34%,

7) oferty z liczbą 9 punktów -  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 39%,

8) oferty z liczbą 8 punktów -  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 44%,

9) oferty z liczbą 7 punktów -  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 49%,

10) oferty z liczbą 6 punktów -  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 54%,

11) oferty z liczbą 5 punktów -  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 59%.

 

Wyniki konkursu oraz wzory oświadczeń o przyjęciu dotacji zostały umieszczone na dole strony.

 


W odpowiedzi na ogłoszony 31 października 2023 r. konkurs otwarty ofert dotyczący programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2024) w terminie do 5 stycznia 2024 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęły łącznie 73 oferty, w tym:

 • 9 ofert dotyczących modułu I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 1 760 840,00 zł),
 • 64 oferty dotyczących modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 5 987 781,68 zł).

 

2 oferty nie podlegały ocenie, ponieważ zostały wycofane przez samorządy (oferta złożona w ramach modułu I z kwotą wnioskowaną 240 000,00 zł i oferta złożona w ramach modułu II z kwotą wnioskowaną 72 000,00 zł).

 

Ponadto w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 8 złożonych ofert w ramach modułu I Programu, 1 oferta została odrzucona i nie podlegała ocenie merytorycznej (negatywna ocena formalna). Również w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 63 ofert złożonych w ramach modułu II Programu, 1 oferta została odrzucona i nie podlegała ocenie merytorycznej (negatywna ocena formalna).

 

(poniżej wykazy ofert odrzuconych)

 

Do ministra rodziny i polityki społecznej przekazano listy zawierające 69 ofert (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 7 221 321,68 zł), w tym:

7 ofert dotyczących modułu I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 1 394 440,00 zł),

62 oferty dotyczących modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” ( (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 5 826 881,68 zł).


 


Ruszył „Senior+” edycja  2024!

 

Ruszyła edycja 2024 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz na wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach Programu w latach 2021-2023 oraz w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 (moduł 2).

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w edycji 2024 zamierza przeznaczyć na realizację zadań w ramach Programu Senior+  kwotę 60 mln zł.

 

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. Samorządy mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.).  Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.

 

Możliwa do uzyskania jest dotacja na:

 1. Moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

 

 • Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

 

 • Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku. W ramach dotacji nie można finansować remontu/ budowy architektury ogrodowej.

 

 • W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.

 

 • W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć (jeden raz w roku) 2 oferty, w tym nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.

 

 1. Moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka.

 

 • Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

 

 • W ramach modułu 2 nie można występować o zapewnienie funkcjonowania ośrodków, które mają zostać dopiero utworzone i/lub wyposażone w ramach konkursu w edycji 2024.

 

 • Uprawnionymi podmiotami, które mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia w ramach modułu 2, są jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły Dzienne Domy „Senior-WIGOR” na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015–2016, Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2017–2020 w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 oraz Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2021-2023 w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.

 

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do:

 • zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 50% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu,
 • zapewnienia funkcjonowania utworzonego w ramach programu Dziennego Domu „Senior+” lub Klubu „Senior+”, przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach programu (otrzymywania środków z programu).

 

W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej, wypełnioną w Generatorze Obsługi Dotacji w terminie od 31 października 2023 r. do 5 stycznia 2024 roku. Generator Obsługi Dotacji jest dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl  Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”) w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) do 5 stycznia 2024 r. do godz. 16.00. 

 

Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy zapisać w formacie PDF wraz z załącznikami, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowaną przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji elektronicznej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego od 31 października 2023 r. do 5 stycznia 2024 r. (do godziny 16:00). Oferta musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym elektronicznym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

 

Wymagana dokumentacja (do złożenia oferty w wersji elektronicznej wymagane jest załączenie skanów dokumentów):

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę;
 • uchwała odpowiednio rady gminy/rady powiatu/sejmiku województwa o utworzeniu Dziennego Domu „Senior+” albo uchwała rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu „Klubu Senior+” (obowiązuje w przypadku ofert składanych w module 2);
 • program inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 poz. 1579) - w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1);
 • rzut budynku z oznaczeniem pomieszczeń i metrażu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością - w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (w module 1);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
 • umowa o partnerstwie, w przypadku składania oferty w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 7 do ogłoszenia).

 

Poniżej zamieszczono wzór programu inwestycji i wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT obowiązujące w województwie śląskim oraz Program Senior+ (MP 2021 poz.10), ogłoszenie o konkursie (edycja 2024) i ramowy wzór umowy o partnerstwo.

 

Zasady i warunki konkursu są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2021-2025-edycja-2024

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2024

https://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/647

 

Przed upływem terminu składania ofert Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-12.00 pod nr tel. 538-117-269

W przypadku pytań dotyczących zasad Programu i warunków konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: seniorplus@katowice.uw.gov.pl Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 4 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania będą udzielane wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej.  

 

Przed upływem terminu składania ofert Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-12.00 pod nr tel. 538-117-269

W przypadku pytań dotyczących zasad Programu i warunków konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: seniorplus@katowice.uw.gov.pl Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 4 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania będą udzielane wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej.