Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Zadania Wydziału: • prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz z zakresu aktów stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska,
 • przyjmowanie wniosków o nadanie oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wydawanie decyzji w sprawach o uznanie za obywatela polskiego i potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
 • przyjmowanie wniosków paszportowych, wydawanie paszportów i paszportów tymczasowych,
 • wykonywanie zadań związanych z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych i odznaczeń resortowych,
 • udzielanie i rozliczanie dotacji na pomoc dla repatriantów oraz wydawanie decyzji w sprawie uznania za repatrianta, prowadzenie spraw z zakresu wynikającego z ustawy o repatriantach,
 • ochrona grobów i cmentarzy wojennych, wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie prac ziemnych, wznoszenie pomników oraz innych urządzeń na grobach i cmentarzach wojennych, prowadzenie ewidencji grobów i cmentarzy wojennych, udzielanie dotacji na ich utrzymanie i remonty,
 • prowadzenie spraw dot. mniejszości narodowych i etnicznych oraz Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030,
 • prowadzenie spraw w zakresie spraw wyznaniowych, w tym wydawanie zaświadczeń wyznaniowym osobom prawnym o posiadaniu osobowości prawnej oraz o organie uprawnionym do ich reprezentowania,
 • nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa,
 • nadzór finansowy nad zadaniami merytorycznymi realizowanymi przez Wydział (planowanie, realizacja i rozliczanie dotacji),
 • prowadzenie spraw z zakresu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań, rozpowszechnianie informacji i podejmowanie działań prewencyjnych na rzecz ograniczania procedur handlu ludźmi,
 • obsługa administracyjno-techniczna Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych,
 • uzgadnianie tras pielgrzymek z organami zarządzającymi ruchem na terenie województwa śląskiego,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z zadań Wydziału oraz opracowywanie planów kontroli i sprawozdań z ich wykonania.