Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Piotr Łyczek Zastępca Dyrektor Wydziału

Zadania Wydziału:

  • opracowywanie planów kontroli i sprawozdań z ich wykonania,
  • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z kompetencji wojewody,
  • prowadzenie ewidencji i przechowywanie dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,
  • przyjmowanie i analizowanie oświadczeń majątkowych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i Marszałka Województwa oraz przewodniczących rad gmin, powiatów i Przewodniczącego Sejmiku Województwa oraz oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonków oraz o zawartych przez te osoby umowach cywilnoprawnych z organami, jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i samorządowymi osobami prawnymi,
  • przyjmowanie i analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek wojewódzkiej administracji zespolonej, dyrektorów przedsiębiorstw państwowych,
  • przyjmowanie i przesyłanie do Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych złożonych w związku z zajmowaniem funkcji publicznej (poza pracownikami Urzędu),
  • rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
  • udzielanie odpowiedzi na interwencje i wystąpienia posłów i senatorów,
  • udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych.