Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program „MALUCH+” 2019 - moduł 2

 

 

27 lutego 2019 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej w odpowiedzi na nabór do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 dokonał wyboru ofert dla modułu 2. Lista zakwalifikowanych ofert wraz z kwotą dofinansowania znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019.

 

  1. Zgodnie z pkt 6.1.1. Programu gminy zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania zobowiązane są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej tj. do 8 marca 2019 r.

 

  1. W przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w wymaganym terminie, wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu gminy z listy gmin zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania.

 

  1. Wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji (załącznik nr 17) zamieszczono na dole strony. Proszę mieć na uwadze, że w przypadku przyznania dofinansowania dla większej liczby instytucji opieki, dla każdej instytucji należy przygotować odrębne oświadczenie.

 

Oświadczenie o przyjęciu dotacji należy dostarczyć pocztą na adres Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub osobiście do Biura Obsługi Klienta ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 stanowisko 23 i 24 w terminie do 8 marca 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

 

Dopuszcza się przesłanie oświadczenia o przyjęciu dotacji za pośrednictwem platformy e-PUAP (liczy się data wpływu do urzędu) podpisanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

 

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, gmina powinna złożyć niezwłocznie rezygnację (w formie pisemnej) do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

  1. Wzór umowy o dofinansowanie zostanie opublikowany na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie późniejszym.

 

 

 

Równocześnie wyjaśniam, że:

 

  1. sposób przekazywania dofinansowania określa umowa o dofinansowanie.

 

  1. beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji związanych z umową.

 

  1. prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dla środków z dotacji.

 

  1. w przypadku dokonania zmian w projekcie (tj. zmiany formy prowadzonej instytucji np. ze żłobka na klub dziecięcy, zmiany lokalizacji instytucji) w stosunku do złożonej oferty gmina zobowiązana jest do uzyskania zgody wojewody (pkt 10.1. Programu). Informację w tym zakresie należy przekazać niezwłocznie wojewodzie, nie później jednak niż do 15 października 2019 r.

 

  1. beneficjent zobowiązany jest do poinformowania wojewody śląskiego o wszystkich zmianach kosztorysu dołączonego do oferty konkursowej w zakresie podniesienia opłat rodziców na 1 dziecko, wskazanej w ofercie konkursowej. W przypadku podniesienia opłat rodziców na 1 dziecko bez zgody wojewody, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do wzrostu opłat i maksymalnie do wysokości kwoty przyznanego dofinansowania.

Kategoria: „MALUCH+” 2019 - moduł 2