Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

„MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”

 

Wojewoda śląski
 

informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony 9 czerwca 2017 r. przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej nabór do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus 2017” – edycja specjalna „ Za życiem” wpłynęło 6 ofert z województwa śląskiego, w tym:


- 3 oferty złożone w ramach moduł 2 na dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej troski,


- 3 oferty w ramach modułu 3 na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej troski.

 

Pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz kwalifikację do dalszego postępowania konkursowego uzyskały wszystkie oferty złożone w module 2.

 

Dwie oferty w module 3 przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz uzyskały kwalifikację do dalszego postępowania konkursowego, natomiast jedna oferta nie została zakwalifikowana do dalszego postępowania konkursowego z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu (załącznik nr 1 do ogłoszenia - zamieszczony na dole strony).

 

Kwota dotacji na jaką opiewały zakwalifikowane oferty to 460 000 zł, z tego:

 

- 328 000 zł (moduł 2) dla 33 miejsc opieki,

 

- 132 000 zł (moduł 3) dla 22 miejsc opieki.

 

Każdy z oferentów miał możliwość dokonania korekty bądź uzupełnienia złożonej oferty w zakresie wskazanym przez Zespół Oceny Wniosków powołany Zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 121/11 z 14 kwietnia 2011r. (wraz ze zmianami).

 

4 sierpnia 2017 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej dokonał ostatecznego wyboru ofert. Wyniki konkursu są dostępne do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/resortowy-program-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-plus-2017---edycja-specjalna-za-zyciem.

 

WAŻNE:

 

Zgodnie z pkt 7.1.1. Programu beneficjenci zakwalifikowani do uzyskania dofinansowania zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2017 r.

 

Wzory oświadczeń oraz umów o dofinansowanie dla poszczególnych modułów zostały zamieszczone na dole strony.

 

Za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie dokumentu za pośrednictwem platformy e-PUAP podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

 

Oświadczenia w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pok. 161) lub przesłać na adres Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji do 11 sierpnia 2017 r. wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu beneficjenta z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, beneficjent powinien złożyć niezwłocznie rezygnację (w formie pisemnej) do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 


Wojewoda śląski zaprasza gminy województwa śląskiego do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

 

Zasady składania ofert:

 

  1. Oferty należy składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

  2. Proszę nie wysyłać ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (E-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.

  3. Oferty w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) w terminie do 3 lipca 2017 r.

bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

 

UWAGA!

 

  • w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,

  • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  /SUW2/urzad  wpisując w temacie odpowiednio:

 

  • Dla modułu 1: „Oferta MALUCH plus 2017 - edycja specjalna Za życiem moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;

  • Dla modułu 2: „Oferta MALUCH plus 2017 - edycja specjalna Za życiem moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;

  • Dla modułu 3: „Oferta MALUCH plus 2017 - edycja specjalna Za życiem moduł 3 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;

 

Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi.

 

Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem:

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/resortowy-program-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-plus-2017---edycja-specjalna-za-zyciem/

 

  1. Do oferty składanej w każdym  module należy załączyć:

1. Program inwestycji  w zakresie określonym w par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579). Dokument należy dołączyć do oferty wyłącznie w module 1 lub 2. W przypadku prac remontowych lub w przypadku gdy w ramach projektu nie będą wykonywane jakiekolwiek  roboty budowlane dokument nie jest wymagany.

 

2.Kalkulację kosztów (wydatków)

 

3.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 

Wzory dokumentów, tj.:

- program inwestycji,

- kalkulacja kosztów,

- oświadczenie o VAT.

są zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie.

 

 

Kontakt:

 

Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Informacji dotyczących programu udzielają:

 

Magdalena Kiełbicka - tel. 32 20 77 171

 

Bożena Żur - tel. 32 20 77 146                                     

 

Program „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem" jest elementem szerszego wsparcia, jakie przeznaczone jest dla dzieci w wieku do lat trzech. Podmioty zainteresowane mogą uzyskać środki także z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

W województwie śląskim wsparcie oferuje:

 

EFS

Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

tel. 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194

punktinformacyjny@slaskie.pl

https://rpo.slaskie.pl/PunktyInformacyjne/

 

Kategoria: RW - Maluch plus 2017 - edycja specjalna Za życiem