Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Podział środków Maluch 2016 - moduł II - podmioty niegminne
 

Wojewoda śląski ogłasza podział środków na beneficjentów programu Maluch – edycja 2016 (moduł 2) w województwie śląskim. Zestawienie beneficjentów – gmin oraz podmiotów niegminnych – wraz z przypadającą kwotą  dotacji (ogółem oraz na 1 miejsce/dziecko miesięcznie) dostępne jest w dołączonych plikach.

 

Przyznana przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej kwota dla województwa śląskiego wynosi 9 436 244 zł, co stanowi 50,06 procent wnioskowanej przez wojewodę śląskiego dotacji. Podział środków na poszczególnych beneficjentów programu został dokonany z uwzględnieniem ogłoszonego przez ministra procentu dofinasowania.

 

WAŻNE:

 

Zgodnie z pkt 7.1. programu Maluch 2016 beneficjenci (gminy i podmioty niegminne), w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez wojewodę śląskiego tj. do 15 lutego 2016 r., zobowiązani są złożyć oświadczenie o przyjęciu dotacji.

 

Wzory oświadczeń dla podmiotów gminnych i niegminnych, jak również wzory umów o dofinansowanie zostały zamieszczone poniżej.

 

Za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do urzędu (do 15 lutego dokument musi być w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim), przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną (podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta).

 

Oświadczenia w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego lub przesłać na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice).

 

Oświadczenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

 

UWAGA:

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji do 15 lutego 2016 r. wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu beneficjenta z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania.


OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU DOTACJI


WEKSLE


WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE


UWAGA! Wzory dokumentów są umieszczone na dole strony!