Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Zadania Inspekcji:

 

 • nadzór nad orzecznictwem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, wydających w pierwszej instancji decyzje w sprawach geodezji i kartografii, w tym:
  • wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,
  • wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu,
  • wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,
  • wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu;

 

 • dokonywanie uzgodnień projektów założenia lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • udzielanie i rozliczanie dotacji na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 • refundacja kosztów związanych z wykonaniem prac geodezyjnych objętych wnioskami spółdzielni mieszkaniowych,
 • sporządzanie opinii w zakresie przygotowania gminy do przejęcia realizacji zadań i kompetencji starosty z zakresu geodezji i kartografii,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),
 • wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawie scalania i wymiany gruntów,
 • wydawanie w drugiej instancji, decyzji w sprawach scalania i wymiany gruntów,
 • obsługa organizacyjno-techniczna wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej,
 • obsługa organizacyjno-techniczna rzecznika dyscyplinarnego.


Więcej informacji na stronie internetowej Inspekcji.