Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Zadania Wydziału:

  • środowiskowa pomoc społeczna,
  • przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w rodzinie i kontroli świadczeń udzielanych rodzinom,
  • nadzór nad placówkami pomocy społecznej,
  • nadzór i kontrola urzędów pracy,
  • sprawy budżetowe i finansowe: planowanie środków finansowych z zakresu pomocy społecznej i rodziny,
  • sprawy wspierania rodziny i pieczy zastępczej
  • nadzór nad rehabilitacją i zatrudnieniem osób niepełnosprawnych: zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, turnusy rehabilitacyjne,
  • administrowanie systemami informatycznymi używanymi w jednostkach podległych na terenie województwa śląskiego,
  • realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
  • koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.