Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Katarzyna Kalisz-Gaweł Zastępca Dyrektora Wydziału

Podstawowe zadania Wydziału:

 • realizowanie zadań Wojewody w ramach funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w zakresie dotyczącym obsługi telefonicznych wywołań kierowanych na numery alarmowe;
 • realizowanie zadań w zakresie obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • realizowanie zadań w zakresie obsługi technicznej System Teleinformatycznego Systemu Powiadamiania Ratunkowego;
 • realizowanie zadań w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego operatorom numerów alarmowych;
 • realizowanie zadań Wojewody Śląskiego związanych w utrzymaniem na terenie województwa Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • udostępnianie, na wniosek sądu, prokuratury lub Policji, danych zarejestrowanych w Systemie Teleinformatycznym Systemu Powiadamiania Ratunkowego, w tym nagrań rozmów telefonicznych, danych osobowych osób zgłaszających, danych innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszeń, pozycji geograficznych, danych teleadresowych lub opisów zdarzeń;
 • udostępnianie, na wniosek sądu, prokuratury, Policji, Rzecznika Praw Pacjenta lub NFZ, danych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym nagrań rozmów telefonicznych, danych osobowych osób zgłaszających, danych innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszeń, pozycji geograficznych, danych teleadresowych lub opisów zdarzeń,
 • sporządzanie i aktualizowanie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawie zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • prowadzenie rejestru w postaci elektronicznej jednostek współpracujących z systemem PRM oraz nadzór nad jego bieżącą aktualizacją;
 • wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawie wpisu, odmowy wpisu lub wykreślenia z rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM;
 • prowadzenie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa;
 • monitorowanie obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych, w tym potwierdzanie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratownika medycznego i dyspozytora medycznego;
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.