Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Artykuł 20a

Działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące zadania własnej jednostek samorządu terytorialnego, nieujęte w regionalnym programie operacyjnym lub programie służącym realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanym przez zarząd województwa, mogą być finansowane z dotacji celowych budżetu państwa w przypadku, jeżeli działania te:
1) trwale przyczynią się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu,
lub
2) pozostają w związku z działaniami realizowanymi w ramach regionalnego programu operacyjnego lub programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa.
Przekazanie dotacji celowej odbywa się na podstawie umowy zawartej przez:
1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
lub
2) właściwego ministra lub właściwego miejscowo wojewodę, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
– z jednostkami samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

Dokumenty pozwalające na ubieganie się o dofinansowanie należy złożyć do wojewody śląskiego w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia danego roku budżetowego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (tel.: (32) 20 77 174, e-mail: be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl).