Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

logo interreg, autor : interreg

 

Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. W ramach INTERRREG III wydzielone zostały trzy komponenty:

 

Komponent A - współpraca przygraniczna
 

władz publicznych sąsiadujących ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych poprzez wdrażanie zarówno projektów infrastrukturalnych jak i "miękkich":
 

 • stymulowanie przedsiębiorczości i rozwoju małych firm (w tym firm sektora turystycznego),
 • rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska,
 • modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci powiązań transportowych w celu zwiększenia dostępności terenów przygranicznych,
 • wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (fundusz mikroprojektów),
 • rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej,
 • wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego, edukacji, kultury w celu zwiększenia produktywności obszaru i jego zdolności do kreowania miejsc pracy.
   

Zadania Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej
w procesie zarządzania Programem INTERREG IIIA
Czechy-Polska i Polska-Słowacja:

 

 • podpisywanie z beneficjentami umów dofinansowania projektów w terminie 30 dni od daty przekazania uchwały/protokołu z posiedzenia Komitetu Sterującego zatwierdzającego projekt;
 • weryfikacja i potwierdzania kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność ze środków EFRR przedkładanych przez beneficjentów;
 • na podstawie zweryfikowanych oraz potwierdzonych wniosków o płatność przekazywanie środków zgodnie z procedurami i zapisami dokumentów programowych oraz odrębnych dla Programu porozumień zawartych pomiędzy Instytucją Subpłatniczą, Instytucją Krajową oraz Instytucją Pośredniczącą;
 • podpisywanie z euroregionami zlokalizowanymi na obszarze województwa śląskiego porozumień regulujących zasady wzajemnej współpracy w zakresie wdrażania projektów, obsługi finansowej oraz sprawozdawczości zgodnie z Programem oraz jego Uzupełnieniem;
 • sporządzanie własnego podręcznika procedur na podstawie wzorcowego podręcznika procedur przekazanego przez Instytucję Krajową;
 • przeprowadzania kontroli realizacji projektów w ramach Programu w województwie;
 • sporządzanie ścieżki audytu zgodnie z wytycznymi Instytucji Krajowej;
 • przechowywanie dokumentów związanych z wdrażaniem Programu i płatnościami przez co najmniej 3 lata od przekazania ostatniej płatności końcowej przez Instytucję Subpłatniczą.

 

 

Komponent B - współpraca transnarodowa między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w ramach dużych regionów paneuropejskich, mająca na celu zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny. W ramach komponentu B tworzone są możliwości dla rozwoju infrastruktury transeuropejskiej, opracowania strategii rozwoju przestrzennego w skali międzynarodowej, przy uwzględnieniu współpracy miast i obszarów wiejskich służącej zrównoważonemu rozwojowi. Ponadto, finansowane są projekty z zakresu ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Większość realizowanych projektów to projekty "miękkie", stanowiące przygotowanie do przedsięwzięć infrastrukturalnych, wdrażanych w ramach regionalnych lub krajowych programów finansowanych z funduszy strukturalnych.
 

Komponent C - współpraca międzyregionalna w skali europejskiej, której celem jest rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej, upowszechnianie systemowych przykładów właściwego rozwiązywania problemów, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego oraz polityk i technik kohezyjnych.
 

Finansowanie i podział środków
 

Podział środków INTERREG III alokowanych dla Polski w latach 2004-2006 przedstawia się w sposób następujący:
 

 • komponent A - 80 % - 177,09 mln euro
 • komponent B - 14% - 30,99 mln euro
 • komponent C - 6% - 13,28 mln euro


Więcej informacji o Inicjatywie Wspólnotowej INTERREG na stronie internetowej www.interreg.gov.pl