Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

logo ewt, autor : ewt Europejska Współpraca Terytorialna flaga UniI Europejskiej, autor : UE

 


 

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest celem polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013, którego realizacja wspierana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. EWT 2007-2013 stanowi kontynuację Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, wdrażanej w okresie programowania 2000-2006.

 

Cel ma być osiągnięty poprzez realizację:
 

 • programów współpracy transgranicznej (zastępujących INTERREG III A), których celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych;
 • programów współpracy transnarodowej (zastępujących INTERREG III B), ukierunkowanych na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego,
 • programów współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) (zastępujących INTERREG III C), umożliwiających wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.

 

Podstawowe zasady realizowania projektów w ramach EWT


W każdym projekcie w ramach programów współpracy transgranicznej i transnarodowej muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej dwóch krajów, w tym z co najmniej jednego kraju członkowskiego UE. W projekcie współpracy międzyregionalnej muszą uczestniczyć beneficjenci z co najmniej trzech regionów w trzech krajach członkowskich UE lub trzech regionów, z których co najmniej dwa ulokowane są w krajach członkowskich UE (w przypadku projektów z udziałem beneficjenta z kraju spoza UE).

 

Współpraca w ramach projektu EWT może przyjąć następujące formy:
 

 • wspólne przygotowanie projektu (zaangażowanie wszystkich partnerów w przygotowanie propozycji projektowej, wspólne planowanie działań),
 • wspólna realizacja (podział ról pomiędzy partnerami, wykonywanie komplementarnych działań),
 • wspólny personel zatrudniony do realizacji projektu (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu oraz wszystkich partnerów, wyznaczenie wspólnego koordynatora),
 • wspólne finansowanie (wspólny budżet projektu, podział budżetu na poszczególnych partnerów, odpowiadających przewidzianym dla nich działaniom, realizowanym na rzecz wszystkich uczestników projektu).

 

Potencjalni beneficjenci programów współpracy transgranicznej to przede wszystkim:
 

 • jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli,
 • podmioty i jednostki organizacyjne powoływane lub tworzone przez państwo, wojewodów lub jst w celu świadczenia usług publicznych,
 • pozarządowe organizacje non-profit,
 • izby: gospodarcze, handlowe i rzemieślnicze,
 • szkoły wyższe,
 • instytucje publiczne prowadzące działalność edukacyjną, badawczą,
 • instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • euroregiony.

 

 

W województwie śląskim realizowane są następujące programy współpracy transgranicznej:
 

 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Program Współpracy Tansgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013

 


Rola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Śląski Urząd Wojewódzki pełni funkcję Kontrolera I stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oraz Programu Operacyjnego Współpracy Tansgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.

 

Podstawowe zadania Kontrolera I stopnia wynikające z Porozumienia w sprawie ustanowienia Wojewody Śląskiego Kontrolerem z dnia 22.08.2008 r.:

 

Zakres kontroli obejmuje weryfikację:

 

 1. dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania,
 2. zasadności wydatków zadeklarowanych dla działań lub ich części wdrażanych przez beneficjentów pochodzących z terytorium Polski (z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dostarczenie produktów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania może zostać zweryfikowane wyłącznie w odniesieniu do całej operacji, weryfikacja przeprowadzana jest przez Wojewodę, gdy beneficjent wiodący ma siedzibę na terytorium Polski),
 3. zgodności tych wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części z przepisami wspólnotowymi i krajowymi.