Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu

 

Całość korespondencji wpływającej do Urzędu jest rejestrowana w teleinformatycznym systemie do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), który usprawnia zarządzanie obiegiem korespondencji.

 

Pamiętaj, że nie każdy sposób dostarczenia dokumentów jest tak samo ważny. Aby poprawnie dostarczyć dokumenty do Urzędu, skorzystaj z jednej z metod:

 

Korespondencję wysyłaną do Urzędu za pośrednictwem operatorów pocztowych kieruj na adres:

 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

 

 

Aby złożyć dokumenty osobiście zapraszamy:

 

 • w Katowicach - do Kancelarii (pokój 122, parter, ul. Jagiellońska 25),
 • w Bielsku-Białej - do Kancelarii (pokój 14, parter, ul. Piastowska 40)
 • w Częstochowie - do Kancelarii (pokój 67, parter, ul. Jana III Sobieskiego 7)

 

 

Aby złożyć do Urzędu dokumenty elektroniczne:

 

Skorzystaj z pośrednictwa Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 

lub zrób to osobiście, na następujących nośnikach danych:

 • płyta CD-RW lub DVD-RW,
 • pamięć masowa USB.

Złożenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych może zostać, na żądanie klienta, potwierdzone przez pracownika Kancelarii Urzędu w formie papierowej lub zapisane na dodatkowym (dostarczonym przez klienta) nośniku danych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Śląski - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice.
 2. Wojewoda Śląski wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach pod numerem telefonu 32 207 79 75 lub poprzez e-mail: iod@katowice.uw.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w pismach złożonych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (wysłanych do Urzędu e-mailach) będą przetwarzane w celu wykonania Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67), które jest wydane na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018, poz. 217).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przywołanych przepisach.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Prawa te mogą być ograniczone zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.[1]
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 2016 Nr 119].