Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka
2007 - 2013

O wsparcie w Programie mogą się ubiegać wnioskodawcy realizujący projekty w ramach następujących osi priorytetowych:


Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury transgranicznej


Tematy:

  1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa
  2. Infrastruktura ochrony środowiska


Oś priorytetowa 2. Rozwój społeczno - gospodarczy


Tematy:

  1. Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
  2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
  3. Projekty sieciowe


Oś priorytetowa 3. Wsparcie inicjatyw lokalnych ( mikroprojekty )


Oś priorytetowa 4. Pomoc technicznaObszar objęty Programem
 

 

obszar pl-sk, autor : ewt

Obszar wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka obejmuje polsko-słowackie pogranicze na poziomie następujących jednostek NTS III oraz NTS IV (ang. Nomenclature of Teritorial Units for Statistics - nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych): słowacka część pogranicza - Kraj Żyliński i Kraj Proszowski; polska część pogranicza - podregiony: bielsko - bialski (część woj. śląskiego), nowosądecki (część woj. małopolskiego), krośnieńsko - przemyski (część woj. podkarpackiego) oraz obszar powiatów: pszczyńskiego (woj. śląskie), oświęcimskiego (woj. małopolskie), rzeszowskiego i powiatu grodzkiego Rzeszów (woj. podkarpackie).

W powiatach: pszczyńskim, oświęcimskim, rzeszowskim oraz w powiecie grodzkim Rzeszów projekty będą realizowane zgodnie z art. 21 Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dopuszczającym możliwość przyznania do 20 % alokacji środków EFRR na program na realizację projektów przyległych do zasadniczego obszaru wsparcia.


Obszar Województwa Śląskiego objęty Programem:


NTS III podregion bielski:

  • Bielsko - Biała (miasto na prawach powiatu);
  • powiat bielski; gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice - Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice;
  • powiat cieszyński; gminy: Cieszyn, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice;
  • powiat żywiecki; gminy: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.


NTS IV

  • powiat pszczyński, gminy: Goczałkowice Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec


Zasadniczym warunkiem kwalifikowalności Partnera wiodącego oraz innych partnerów jest ich umiejscowienie na obszarze wsparcia. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach oraz pod warunkiem uzyskania akceptacji Komitetu Monitorującego Programu, EFRR może w wysokości nie przekraczającej 20 % kwoty swojego wkładu do Programu finansować wydatki poniesione przez partnerów mających siedzibę na obszarach przyległych do zasadniczego obszaru Programu.


Finansowanie:


Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013, podobnie jak pozostałe Programy realizowane w ramach Celu 3 - Europejska Współpraca Terytorialna jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Alokacja środków z EFRR na współfinansowanie polsko-słowackich przedsięwzięć transgranicznych wyniesie 157 407 763 euro. Płatności realizowane są jako refundacja poniesionych wydatków. Poziom współfinansowania projektu transgranicznego ze środków EFRR został określony na poziomie do 85 % kosztów kwalifikowalnych.


Najważniejsze kryteria: każdy projekt musi być realizowany we współpracy ze słowackim partnerem i charakteryzować się wpływem transgranicznym.


Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.plsk.eu/
https://www.mr.gov.pl/
https://ewt.slaskie.pl/
 

Konsultacji udziela:


Regionalny Punkt Kontaktowy przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego: