Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
Magdalena Szewczuk-Szturc
 
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 326
 

Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie na obszarze województwa śląskiego działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w tym w szczególności:

1) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości oraz przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;

2) podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;

3) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem regionalnym;

4) wspieranie pozarządowych organizacji realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;

5) realizowanie działań na rzecz mniejszości romskiej wynikających z "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030", stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r;

6) opiniowanie i ocenianie przedkładanych Pełnomocnikowi projektów z zakresu podtrzymywania tożsamości narodowej oraz programów na rzecz mniejszości realizowanych na terenie województwa;

7) współdziałanie z:

   a) Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji,

   b) organami samorządu terytorialnego,

   c) organami rządowej administracji zespolonej w województwie,

   d) komórkami Organizacyjnymi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 

 

 
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Grzegorz Rak

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Powstańców 41a (pokój 3.05)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 824
 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego należy:

1) monitorowanie wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.);

2) koordynowanie współpracy jednostek administracji rządowej w województwie z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z zakresem swoich zadań statutowych działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

3) współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, w tym udostępnianie mu niezbędnych informacji i dokumentów.

 
Obsługę organizacyjno – techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 

 

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw HNS
Józef Korzusnik
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 700
 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw HNS należy:

  1. reprezentowanie Wojewody Śląskiego w sprawach dotyczących HNS na forum międzynarodowym i krajowym;
  2. przedstawiania Wojewodzie Śląskiemu propozycji rozwiązań dotyczących realizacji zadań w zakresie HNS przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, zwany dalej "Urzędem";
  3. planowanie, organizowanie i monitorowanie realizacji zadań w zakresie HNS w Urzędzie;
  4. koordynowanie współpracy między Urzędem a Ministerstwem Obrony Narodowej w celu racjonalnego wykorzystywania zasobów obronnych na potrzeby realizacji HNS;
  5. inicjowanie i koordynowanie przygotowania w Urzędzie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie problematyki HNS;
  6. koordynowanie funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS w Urzędzie;
  7. koordynowanie w Urzędzie gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i wymiany informacji na potrzeby Centralnej Bazy Danych HNS.

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

 

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Kobiet

Anna Nemś

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

pelnomocnikkobiet@katowice.uw.gov.pl

 
 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Kobiet należy:

1) podejmowanie działań w zakresie praw kobiet i równości szans, w szczególności dotyczących promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej, ochrony przed przemocą oraz równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach życia oraz ich wsparcie;

2) inicjowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia i zdrowia kobietna terenie województwa śląskiego;

3) opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów dokumentów, w tym programów i strategii, dotyczących spraw kobiet na terenie województwa śląskiego;

4) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz kobiet;

5) przedstawianie Wojewodzie Śląskiemu informacji na temat bieżących problemów kobiet.  

 
Pełnomocnik pełni swoją funkcję społecznie (nieodpłatnie).
 
Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Biuro Wojewody, a wsparcie merytoryczne Wydział Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wydział Zdrowia.
 

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Równego Traktowania

Patrycja Pędzik

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 331

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Równego Traktowania należy w szczególności:
1) realizowanie polityki  rządu na terenie  województwa  śląskiego  w  zakresie  równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną;
2) podejmowanie działańzmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;
3) monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania;
4) opracowywanie informacji dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania na terenie  województwa  śląskiego  oraz  w  Śląskim  Urzędzie  Wojewódzkimw Katowicach;
5) podejmowanie działań  promujących zasadęrównego traktowania w województwie śląskim oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkimw Katowicach;
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
7) współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania w realizacjii ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowaniana lata 2022-2030.

Obsługę  organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Biuro Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.