Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
Magdalena Szewczuk-Szturc
 
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 326
 

Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie na obszarze województwa śląskiego działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w tym w szczególności:

1) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości oraz przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;

2) podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;

3) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem regionalnym;

4) wspieranie pozarządowych organizacji realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;

5) realizowanie działań na rzecz mniejszości romskiej wynikających z "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030", stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r;

6) opiniowanie i ocenianie przedkładanych Pełnomocnikowi projektów z zakresu podtrzymywania tożsamości narodowej oraz programów na rzecz mniejszości realizowanych na terenie województwa;

7) współdziałanie z:

   a) Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji,

   b) organami samorządu terytorialnego,

   c) organami rządowej administracji zespolonej w województwie,

   d) komórkami Organizacyjnymi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 

 

 
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Dorota Wójtowicz

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 436)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 142
 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego należy:

1) monitorowanie wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);

2) koordynowanie współpracy jednostek administracji rządowej w województwie z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z zakresem swoich zadań statutowych działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

3) współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, w tym udostępnianie mu niezbędnych informacji i dokumentów.

 
Obsługę organizacyjno – techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 

 

 
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Równego Traktowania
 
Dorota Wójtowicz

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 436)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 142
 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Równego Traktowania należy:

1) realizowanie polityki rządu na terenie województwa śląskiego w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną;

2) podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;

3) monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania;

4) opracowywanie informacji dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania na terenie województwa śląskiego oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach;

5) podejmowanie działań promujących zasadę równego traktowania w województwie śląskim oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach;

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;

7) współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania w realizacji i ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania.


Obsługę organizacyjno – techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 

 

 

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
 
Elżbieta Sołtysek

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 204)
40-032 Katowice
tel. 32 255 40 37
 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej należy w szczególności:

 1. koordynowanie wdrażania i realizacji na obszarze województwa śląskiego programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., zmienionej uchwałą Nr 111/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.;
 2. współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in. udostępnianie mu niezbędnych informacji i dokumentów, udzielanie niezbędnej pomocy, sporządzanie sprawozdań, uczestnictwo w roboczych spotkaniach.
Obsługę organizacyjno – techniczną Pełnomocnika zapewnia Biuro Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 

 
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
 
Andrzej Krzystyniak

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 328)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 326
 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich funkcjonujących na terenie województwa śląskiego oraz koordynowanie ich działalności;
 2. współdziałanie przy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami kombatantów działającymi na terenie województwa śląskiego;
 3. współpraca z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym m.in. udostępnianie niezbędnych informacji i dokumentów, sporządzanie sprawozdań, uczestnictwo w roboczych spotkaniach.
Obsługę organizacyjno – techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 


Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
 
Maria Nowak
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 263)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 265

 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny należy w szczególności:

 1. koordynowanie działań z zakresu polityki rodzinnej na terenie województwa śląskiego;
 2. opiniowanie projektów nowych rozwiązań w obszarze polityki rodzinnej;
 3. promowanie wartości rodziny na terenie województwa śląskiego;
 4. współpraca z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, w tym m.in. udostępnianie żądanych informacji i dokumentów, udzielanie niezbędnej pomocy, sporządzanie sprawozdań, uczestnictwo w roboczych spotkaniach.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 


Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19
 
Tomasz Miłkowski
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 265)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 333
szczepienia@katowice.uw.gov.pl

 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID - 19 należy w szczególności:

 1. rozwiązywanie bieżących problemów, w tym logistycznych związanych z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19 na terenie województwa śląskiego;
 2. współpraca z Ministerstwem Zdrowia w zakresie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19 na terenie województwa śląskiego;
 3. współpraca z przedstawicielami instytucji publicznych (Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej) oraz komercyjnych, a także spółek Skarbu Państwa, które realizują poszczególne zadania logistyczne w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19;
 4. współpraca ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach, jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami leczniczymi w zakresie organizacji sieci punktów szczepień i przeprowadzania szczepień przeciw COVID – 19 na terenie województwa śląskiego;
 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Katowicach w zakresie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19 na terenie województwa śląskiego;
 6. współpraca w ramach kampanii informacyjnej na temat szczepień przeciw COVID-19.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 


Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
Marcin Chroszcz
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Powstańców 41a (pokój 3.05)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 874

 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

 1. współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie i udział w opiniowaniu projektów działań służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
 3. inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie na terenie województwa śląskiego;
 4. współpraca z komórkami organizacyjnymi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na rzecz uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych, przy wykonywaniu zadań objętych ich zakresem działania;
 5. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia i uczestnictwa w realizacji programów prospołecznych adresowanych do osób niepełnosprawnych.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 


Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Seniorów
 
Maria Nowak
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 263)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 265

 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Seniorów należy koordynowanie wielokierunkowych działań podejmowanych na rzecz osób w wieku senioralnym na terenie województwa śląskiego, w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu rozpoznawiania potrzeb osób starszych;
 2. inicjowanie działań służących zaspokajaniu potrzeb osób starszych;
 3. doradztwo na rzecz osób starszych;
 4. upowszechnianie informacji o sposobach i trybie załatwiania spraw osób starszych.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.


Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw HNS
 
Tomasz Miłkowski
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 233)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 333
hns@katowice.uw.gov.pl

 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw HNS należy:

 1. reprezentowanie Wojewody Śląskiego w sprawach dotyczących HNS na forum międzynarodowym i krajowym;
 2. przedstawiania Wojewodzie Śląskiemu propozycji rozwiązań dotyczących realizacji zadań w zakresie HNS przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, zwany dalej "Urzędem";
 3. planowanie, organizowanie i monitorowanie realizacji zadań w zakresie HNS w Urzędzie;
 4. koordynowanie współpracy między Urzędem a Ministerstwem Obrony Narodowej w celu racjonalnego wykorzystywania zasobów obronnych na potrzeby realizacji HNS;
 5. inicjowanie i koordynowanie przygotowania w Urzędzie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie problematyki HNS;
 6. koordynowanie funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS w Urzędzie;
 7. koordynowanie w Urzędzie gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i wymiany informacji na potrzeby Centralnej Bazy Danych HNS.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.