Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

Dokumenty Programowe

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Data publikacji : dn. 20 lutego 2009r.

 

 Komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie

 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

 

W związku z zapytaniami ze strony jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli środków przekazu uprzejmie wyjaśniam:

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z założonymi terminami do 31.12.2008 r. zatwierdził listy wniosków, które uzyskają dofinansowanie, a następnie, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o dochodach JST, przekazał 29.01.2009 r. plan podziału do Ministra Finansów.MSWiA 9 lutego br. zwróciło się do wojewodów wskazując na obowiązek wystąpienia do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej w kwocie przewidzianej w planie oraz prosząc o powiadomienie beneficjentów o przyznanych dotacjach.Niektóre z województw otrzymały już stosowne decyzje Ministra Finansów. Należy wyjaśnić, że dla jednostek samorządu terytorialnego podstawą do podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania przetargowego mogą być środki własne w budżecie, listy zatwierdzone przez MSWiA lub decyzje Ministra Finansów o dokonaniu zmian w budżecie wojewodów.

 

Niezależnie od powyższych działań zgodnie z harmonogramem kończą się prace nad Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Rozporządzenie to dotyczy głównie organizacji procedury po stronie administracji rządowej, a nie działań jednostek samorządu terytorialnego. Określa także zakres umowy, która będzie zawierana z poszczególnymi JST oraz nakłada obowiązek sporządzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji.

 

Ponadto w związku z informacjami, że po postępowaniach przetargowych mogą wystąpić znaczące oszczędności, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza wystąpić do wojewodów o przedstawianie do zatwierdzenia i finansowania kolejnych wniosków z list rankingowych.

 

Wioletta Paprocka
Rzecznik Prasowy
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji


Wybór wniosków


Lista rankingowa projektów w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - po zastrzeżeniach


Lista rankingowa projektów w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych


Lista złożonych wniosków w ramach programu


Wytyczne dotyczące wyboru i realizacji projektów

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!

Kategoria: NPPDL. Lata 2008 - 2011. II edycja programu 2009/2010

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Lista rankingowa - drogi gminne - po zastrzeżeniach 67.5 KB 2017-07-06 11:11:44
Lista rankingowa - drogi powiatowe - po zastrzeżeniach 58 KB 2017-07-06 11:14:11
Informacja dotycząca możliwości składania zastrzeżeń do wyników oceny 21.5 KB 2017-07-06 11:15:56
Lista rankingowa - drogi gminne 63 KB 2017-07-06 11:18:04
Lista rankingowa - drogi powiatowe 54.5 KB 2017-07-06 11:27:44
Wnioski odrzucone formalnie - drogi gminne 24 KB 2017-07-06 11:28:53
Wnioski odrzucone formalnie - drogi powiatowe 17.5 KB 2017-07-06 11:29:43
Zasady oceny merytorycznej projektów w ramach II edycji NPPDL 27.5 KB 2017-07-06 11:31:40
Lista złożonych wniosków - drogi gminne 46.5 KB 2017-07-06 11:32:59
Lista złożonych wniosków - drogi powiatowe 39 KB 2017-07-06 11:39:59
Wzór wniosku o wypłatę dotacji 33.5 KB 2017-07-06 11:40:56
Załącznik nr 1 do wniosku - wzór zestawienia faktur 24.5 KB 2017-07-06 11:43:08
Załącznik nr 2 do wniosku - wzór protokołu odbioru robót budowlanych 35 KB 2017-07-06 11:44:04
Formularz wniosku o dofinansowanie 232.69 KB 2017-07-06 11:44:50
Formularz wniosku o dofinansowanie 209 KB 2017-07-06 11:45:29
Instrukcja wypełniania wniosku 167.75 KB 2017-07-06 11:46:13
Wniosek o dofinansowanie - przykładowy 219.5 KB 2017-07-06 11:47:02
Karta oceny formalnej 73.5 KB 2017-07-06 11:48:03
Karta oceny merytorycznej 35 KB 2017-07-06 11:49:05
Informacja dotycząca oceny merytorycznej 27 KB 2017-07-06 11:50:17
Wzór umowy o dofinansowanie 67 KB 2017-07-06 11:51:18
Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego 14 KB 2017-07-06 11:52:18
Instrukcja wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego 26.5 KB 2017-07-06 11:53:05
Przykład wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego 15.5 KB 2017-07-06 11:54:33
Wzór planu finansowego 27 KB 2017-07-06 11:55:32
Wzór sprawozdania z realizacji projektu 27.5 KB 2017-07-06 11:56:21
Wzór zestawienia faktur do sprawozdania z realizacji projektu 31.5 KB 2017-07-06 11:57:21