Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Na podstawie art. 11d ust. 10 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021 poz. 945 ze zm., zwanej dalej ustawą NPP) organizacje pozarządowe wpisane na listę organizacji uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji na obszarze województwa śląskiego są zobowiązane przedkładać corocznie, do dnia 30 września, aktualną listę osób, o której mowa w art. 11d ust. 8 pkt. 2 ustawy o NPP, z którymi organizacja posiada umowę na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji na obszarze województwa śląskiego.

 

Aktualizację listy osób można składać korzystając ze wzorów zamieszczonych poniżej.

 

Aktualizacje listy osób w wersji papierowej należy składać na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Jagiellońska 25

40-032 Katowice

 

lub  w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP na adres:

/SUW2/urzad

 

Kategoria: NPP - WZÓR - aktualizacja listy osób zgodnie z art. 11d ust. 10 ustawy NPP