Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

     AKTYWNY MALUCH    2022-2029     

  

Zmiana Programu oraz wznowienie naboru ciągłego wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki

 

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 otrzymał nową nazwę: „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029”.

 

25 kwietnia br. minister rodziny, pracy i polityki społecznej  wznowił nabór ciągły wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki.

Program ma na celu wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: żłobków, klubów dziecięcych i u dziennych opiekunów.

 

Aktywny Maluch 2022-2029 wpisuje się w cykl programów ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw rodziny od 2011 r.  i różni się od dotychczasowych edycji nową formułą w zakresie środków finansowych i perspektywy czasu na realizację zadań.

 

FINANSOWANIE

 

Budżet stanowią środki z Krajowego Planu Odbudowy i Odporności, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz środki z budżetu państwa.

Program uwzględnia nowe stawki dofinansowania dla samorządów, które wynikają z rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Kwota dofinansowania, o którą mogą wnioskować jednostki samorządu terytorialnego została podwyższona z 35 862 zł do 57 528 zł bez VAT na jedno tworzone miejsce.

 

Co ważne, dotyczy to również tych samorządów, które już zrealizowały zadania albo są w trakcie realizacji.

 

NABÓR WNIOSKÓW

 

Ogłoszony nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że każdy z uprawnionych może złożyć wniosek w dowolnym dla niego terminie. Nabór potrwa do końca 2025 r. lub do momentu wyczerpania środków, bądź osiągnięcia założonych w programie wskaźników.

 

Kolejna tura naboru wniosków ruszyła 25 kwietnia 2024 r. i potrwa do 30 czerwca 2024 r.

 

INFORMACJE O PROGRAMIE

 

Szczegółowe informacje o zmianach w Programie oraz harmonogramie naboru dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-zmiany-programu-oraz-wznowienie-ciagly-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-tworzenia-miejsc-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-i-funkcjonowania-nowoutworzonych-miejsc-opieki

 


Program „MALUCH+” został przekształcony w program długofalowy na lata 2022-2029. „MALUCH+” jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.

 

Podstawą prawną Programu jest art. 62 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Opracował i realizuje go Minister Rodziny

i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewodami.

 

 • zadania,  które będą realizowane w ramach projektu

Poprzez niniejszy Program zrealizowany zostanie przewidziany w KPO, w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+  wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia. Niniejszy Program stanowi również realizację działania dotyczącego wsparcia tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 określonego w Priorytecie II pn. Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach FERS.

 

Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie w żłobkach i klubach dziecięcych. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego środki mogą być przeznaczone na budowę lub renowację żłobków i klubów dziecięcych oraz zakup nieruchomości i infrastruktury. Podmioty inne niż jst. mogą przeznaczyć środki wyłącznie na adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Ze środków FERS może być dofinansowane tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Zarówno w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego środki można przeznaczyć  na:

 

- utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowoutworzonej instytucji opieki, na które podmiot nie otrzymał wsparcia ze środków KPO;

 

- dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy (najpierw przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) wszystkich miejsc opieki nowoutworzonych zarówno ze środków FERS i ze środków KPO.

 

Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:

 

 1. z KPO dla jst wynosi 35 862 zł bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Wysokość dofinansowania może zostać zwiększona o wartość podatku VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.

   

 2. z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Dofinansowanie nie będzie uwzględniać wartości podatku VAT, jeśli podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.

   

 3. z FERS na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

   

Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł.

 

 • wartość projektu (łączny koszt projektu), wysokość wkładu Funduszy Europejskich

Budżet Programu na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki wynosi 5 466 776,4 tys. zł ze środków europejskich oraz środków krajowych na współfinansowanie w ramach FERS. W Programie źródło dofinansowania stanowią środki:

 

 1. KPO, w wysokości 1 703 453,8 tys. zł

   

 2. FERS w wysokości 3 763 322,6 tys. zł, z uwzględnieniem współfinansowania krajowego.

   

 • rezultaty projektu

 

Osiągnięcie celów będzie monitorowane poprzez sprawdzenie stopnia osiągnięcia następujących wskaźników:

 

– w ramach KPO wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia – 47,5 tys. miejsc utworzonych do 30 czerwca 2026 r.;

 

– w ramach FERS

                - liczba utworzonych miejsc opieki - 55 077

 

                - liczba funkcjonujących przez łącznie 36 miesięcy (przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (nowoutworzonych zarówno ze środków EFS+ jak i z innych środków, w tym ze środków RRF w ramach KPO) – 102 577

 

 • grupy docelowe, do których skierowany jest projekt

   

O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty, które mogą tworzyć miejsca opieki zgodnie z ustawą  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

 

 • cele projektu

   

Wzrost dostępności miejsc opieki przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym Miejsca opieki powstałe dzięki Programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego instytucji opieki. Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia - w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry.