Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wzory sprawozdań


II nabór dodatkowy


Informacja o wynikach konkursu


23 września 2015 r. wojewoda śląski zatwierdził listę projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia w dodatkowym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.


O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęło łącznie 5 ofert, w tym 3 oferty jednostek samorządu terytorialnego oraz 2 oferty organizacji pozarządowych.


Do oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane 4 oferty, jedna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów formalnych.


Rekomendację Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego, zgodnie z zasadami konkursu, uzyskała jedna oferta złożona przez jednostkę samorządu terytorialnego i jedna oferta złożona przez organizację pozarządową na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 21 592,00 zł.

 

Listy projektów znajdują się na dole strony.


Bezpieczna i przyjazna szkoła - II nabór dodatkowy

Jednostki samorządu terytorialnego

 

Wojewoda śląski zaprasza jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego do składania ofert w dodatkowym kursie na realizację zadania publicznego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przyjętego uchwałą nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r.


Oferty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego.


Zadanie objęte ofertą musi być zgodne z zadaniami rekomendowanymi przez Wojewódzki Zespół Koordynujący do realizacji w województwie śląskim w 2015 roku. Lista rekomendowanych zadań stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.


Forma zlecenia realizacji zadania publicznego: wspieranie wykonywania zadań publicznych.


Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 10.796,00 zł.  


Do dofinansowania wyłoniona zostanie jedna oferta gwarantująca wykorzystanie pełnej puli środków przeznaczonych na konkurs. W przypadku, gdy w odpowiedzi na konkurs adresowany do organizacji pozarządowych nie zostanie złożona żadna oferta, żadna ze złożonych ofert nie zostanie pozytywnie oceniona formalnie lub żadna oferta nie uzyska rekomendacji Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego pula środków w konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego zostanie odpowiednio zwiększona z przeznaczeniem na dofinansowanie kolejnej (jednej) oferty.


Oferty można składać w Biurze Obsługi Klienta (pokój 161, stanowisko 23 lub 24 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przy u. Jagiellońskiej 25 w Katowicach lub wysłać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice do 17 września 2015 r. (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert jst – „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Oferty złożone po terminie lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.


Kontakt:


Nabór, ocena formalna i merytoryczna ofert oraz nadzór merytoryczny nad realizowanym zadaniem:
Kuratorium Oświaty
tel. 32 20 77 448
kancelaria@kuratorium.katowice.pl


Podpisywanie umów o dofinansowanie, przekazywanie dotacji, rozliczenie dotacji:
Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
tel. 32 20 77 188; 32 20 77 880 (podpisywanie umów)
tel. 32 20 77 141, 32 20 77 671 (przekazywanie dotacji, rozliczenie dotacji)
be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Bezpieczna i przyjazna szkoła - II nabór dodatkowy

Organizacja pozarządowe

 

Wojewoda śląski zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przyjętego uchwałą nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r.


Oferty mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, którym została zlecona realizacja zadania w trybie tej ustawy.


Zadanie objęte ofertą musi być zgodne z zadaniami rekomendowanymi przez Wojewódzki Zespół Koordynujący do realizacji w województwie śląskim w 2015 roku. Lista rekomendowanych zadań stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.


Forma zlecenia realizacji zadania publicznego: wspieranie wykonywania zadań publicznych.


Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 10.796 zł.


Do dofinansowania wyłoniona zostanie jedna oferta gwarantująca wykorzystanie pełnej puli środków przeznaczonych na konkurs. W przypadku, gdy w odpowiedzi na konkurs adresowany do jednostek samorządu terytorialnego nie zostanie złożona żadna oferta, żadna ze złożonych ofert nie zostanie pozytywnie oceniona formalnie lub żadna oferta nie uzyska rekomendacji Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego pula środków w konkursie dla organizacji pozarządowych zostanie odpowiednio zwiększona z przeznaczeniem na dofinansowanie kolejnej (jednej) oferty.


Oferty można składać w Biurze Obsługi Klienta (pokój 161, stanowisko 23 lub 24) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przy u. Jagiellońskiej 25 w Katowicach lub wysłać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice do  17 września 2015 r. (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert –„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Oferty złożone po terminie lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.


Kontakt:


Nabór, ocena formalna i merytoryczna ofert oraz nadzór merytoryczny nad realizowanym zadaniem:
Kuratorium Oświaty
tel. 32 20 77 448
kancelaria@kuratorium.katowice.pl


Składanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, podpisywanie umów o dofinansowanie, przekazywanie dotacji, rozliczenie dotacji:
Wydział Certyfikacji i Rozwoju
tel. 32 20 77 174
be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl
 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


I nabór dodatkowy


Informacja o zatwierdzeniu listy projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia
w dodatkowym konkursie ofert w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła.

 

Wojewoda śląski informuje, że 3 lipca 2015 r. została zatwierdzona lista projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia w dodatkowym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
 

W odpowiedzi na dodatkowy konkurs ofert wpłynęło 5 ofert jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne. Po dokonaniu oceny merytorycznej rekomendację Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego uzyskały 4 oferty na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 62 096 zł.


Do rozdysponowania pozostaje jeszcze kwota 21 592,55 zł. We wrześniu planowane jest ogłoszenie dodatkowego konkursu ofert dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Bezpieczna i przyjazna szkoła - nabór dodatkowy
 

Wojewoda śląski zaprasza jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego do składania ofert w dodatkowym kursie na realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przyjętego uchwałą nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r.


Oferty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego.


Zadanie objęte ofertą musi być zgodne z zadaniami rekomendowanymi przez Wojewódzki Zespół Koordynujący do realizacji w województwie śląskim w 2015 roku. Lista rekomendowanych zadań stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.


Forma zlecenia realizacji zadania publicznego: wspieranie wykonywania zadań publicznych.


Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 83 688,55 zł.


Oferty można składać w Biurze Obsługi Klienta (pokój 161, stanowisko 23 lub 24 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przy u. Jagiellońskiej 25 w Katowicach lub wysłać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice do 15 czerwca 2015 r. (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert jst – „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Oferty złożone po terminie lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.


Kontakt:


Nabór, ocena formalna i merytoryczna ofert oraz nadzór merytoryczny nad realizowanym zadaniem:
Kuratorium Oświaty
tel. 32 20 77 448
kancelaria@kuratorium.katowice.pl


Podpisywanie umów o dofinansowanie, przekazywanie dotacji, rozliczenie dotacji:
Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
tel. 32 20 77 188; 32 20 77 880 (podpisywanie umów)
tel. 32 20 77 141, 32 20 77 671 (przekazywanie dotacji, rozliczenie dotacji)
be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Nabór podstawowy


Bezpieczna i przyjazna szkoła - ogłoszenie wyników konkursu


15 maja 2015 r. została zatwierdzona lista projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia w konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.


W 2015 r. dla województwa śląskiego przewidziano środki w wysokości 233 068 zł.


O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Łącznie wpłynęło 27 ofert, w tym 16 ofert jednostek samorządu terytorialnego oraz 11 ofert organizacji pozarządowych.


Rekomendację Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego uzyskało łącznie 8 ofert na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 149 379,45 zł. Oferenci, których oferty zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia zostaną poinformowani o dalszym postępowaniu odrębnym pismem.


Do rozdysponowania pozostaje jeszcze kwota 83 688,55 zł. W najbliższym czasie dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony zostanie dodatkowy konkurs ofert.


Informacji w zakresie oceny formalnej i merytorycznej ofert przeprowadzonego konkursu udziela Kuratorium Oświaty tel. 32 20 77 448.
kancelaria@kuratorium.katowice.pl


Pracownicy Wydział Certyfikacji i Rozwoju udzielają informacji w zakresie podpisywania porozumień/umów (tel. 32 20 77 188, 32 20 77 880) oraz przekazywania i rozliczenia dotacji (tel. 32 20 77 141, 32 20 77 671).
be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl


UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Bezpieczna i przyjazna szkoła

Konkurs dla jednostki samorządu terytorialnego
 

Konkurs dla organizacji pozarządowych

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Oświadczenie wolontariusza/członka pracującego społecznie


Lista rekomendowanych zadań do realizacji w 2015 roku

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 

Kategoria: Bezpieczna i przyjazna szkoła. II edycja programu 2015

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Załącznik nr 2 do porozumienia - wzór sprawozdania JST - BiP 77 KB 2017-07-10 15:06:23
Wzór sprawozdania OP 72.5 KB 2017-07-10 15:07:12
Wyniki otwartego konkursu ofert - jednostki samorządu terytorialnego - II nabór dodatkowy 40 KB 2017-07-10 15:24:23
Wyniki otwartego konkursu ofert - organizacje pozarządowe - II nabór dodatkowy 31 KB 2017-07-10 15:25:31
Regulamin konkursu - JST - II nabór dodatkowy 93.5 KB 2017-07-10 15:27:48
Wzór oferty - JST - II nabór dodatkowy 65.5 KB 2017-07-10 15:28:50
Instrukcja wypełniania oferty - JST - II nabór dodatkowy 46.5 KB 2017-07-10 15:37:23
Lista rekomendowanych zadań do realizacji w 2015 roku 130.09 KB 2017-07-10 15:38:30
Uchwała nr 130 2014 Rady Ministrów z 8 lipca 2014r 1000.44 KB 2017-07-10 15:40:33
Regulamin konkursu - OP - II nabór dodatkowy 86 KB 2017-07-10 15:42:09
Wzór oferty - OP - II nabór dodatkowy 95.5 KB 2017-07-10 15:44:10
Instrukcja wypełniania oferty - OP - II nabór dodatkowy 48 KB 2017-07-10 15:46:39
Wyniki konkursu ofert - jednostki samorządu terytorialnego - I nabór dodatkowy 47.5 KB 2017-07-12 08:00:46
Instrukcja wypełniania oferty - JST - I nabór dodatkowy 46.5 KB 2017-07-12 08:05:48
Regulamin konkursu JST - I nabór dodatkowy 92 KB 2017-07-12 08:07:27
Wzór oferty JST - I nabór dodatkowy 66 KB 2017-07-12 08:22:20
Wyniki otwartego konkursu ofert - jednostki samorządu terytorialnego - nabór podstawowy 70 KB 2017-07-12 08:28:40
Wyniki otwartego konkursu ofert - organizacje pozarządowe - nabór podstawowy 50.5 KB 2017-07-12 08:32:36
Ogłoszenie o konkursie ofert - JST - 'Bezpieczna i przyjazna szkoła' - nabór podstawowy 29 KB 2017-07-12 08:34:00
Instrukcja wypełnienia oferty - JST - nabór podstawowy 45 KB 2017-07-12 08:35:29
Priorytetowe zadania do realizacji w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 'Bezpieczna i przyjazna szkoła' - JST - nabór podstawowoy 130.09 KB 2017-07-12 08:39:45
Regulamin konkursu - JST - nabór podstawowy 92 KB 2017-07-12 08:42:04
Wzór oferty - JST - nabór podstawowy 65.5 KB 2017-07-12 08:43:37
Ogłoszenie o konkursie ofert - OP - 'Bezpieczna i przyjazna szkoła' - nabór podstawowy 29.5 KB 2017-07-12 08:44:51
Instrukcja wypełniania oferty - aktualizacja z 8 kwietnia 2015r. - OP - nabór podstawowy 47.5 KB 2017-07-12 08:46:25
Priorytetowe zadania do realizacji w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 'Bezpieczna i przyjazna szkoła' - OP - nabór podstawowy 130.09 KB 2017-07-12 08:47:38
Regulamin konkursu - OP - nabór podstawowy 83.5 KB 2017-07-12 08:49:18
Wzór oferty - OP - nabór podstawowy 95.5 KB 2017-07-12 08:50:51
Oświadczenie wolontariusza/członka pracującego społecznie 32 KB 2017-07-12 08:51:44