Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program „MALUCH+” 2019 - moduł 3

 

 

27 lutego 2019 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej w odpowiedzi na nabór do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 dokonał wyboru ofert dla modułu 3. Lista zakwalifikowanych ofert wraz z kwotą dofinansowania w podziale na tworzenie i funkcjonowanie nowopowstałych miejsc opieki znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019.

 

 1. Zgodnie z pkt 6.1.1. Programu podmioty zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania zobowiązane są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji oraz środkach z Funduszy Pracy w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej tj. do 8 marca 2019 r.

 

 1. W przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji oraz środkach z Funduszy Pracy w wymaganym terminie, wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu podmiotu z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania.

 

 1. Wzory oświadczeń o przyjęciu dofinansowania (załączniki nr 19 i 20) zamieszczono na dole strony. Proszę mieć na uwadze, że dla każdego źródła dofinansowania mamy odrębne oświadczenia.

Załącznik nr 19 – dot. środków z dotacji celowej budżetu państwa

Załącznik nr 20 – dot. środków z Funduszu Pracy

UWAGA: Wypełniając oświadczenia proszę mieć na uwadze z jakiego źródła dofinansowania otrzymali Państwo środki, wskazują to kolumny 32 i 33 pliku moduł 3_wyniki – źródło finansowania.doc.

 

 1. W przypadku przyznania dofinansowania dla większej liczby instytucji opieki, dla każdej instytucji należy przygotować odrębne oświadczenie.

 

 1. Wraz z oświadczeniem należy przesłać:

 

 • Program inwestycji (dot. wyłącznie beneficjentów wykonujących roboty budowlane, z wyjątkiem zadań obejmujących remont) w zakresie określonym w par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579). Wzór programu inwestycji (załącznik nr 10) zamieszczono na dole strony.

 

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.

 

 • Oświadczenie dotyczące przesłanek powodujących wykluczenie z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w 2019 r. Wzór oświadczenia zamieszczono na dole strony.

 

Dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) z tym, że:  

 

 • - dopuszcza się przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu i oświadczeń o przyjęciu dotacji oraz środkach z Funduszy Pracy, podpisanych przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) za pośrednictwem platformy e-PUAP;

 

 • - program inwestycji oraz oświadczenie przesłanek powodujących wykluczenie z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w 2019 r (podpisane przez osobę upoważnioną) należy przekazać wyłącznie w wersji papierowej: pocztą na adres Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub osobiście do Biura Obsługi Klienta ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, stanowisko 23 i 24.

 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, beneficjent powinien złożyć niezwłocznie rezygnację (w formie pisemnej) do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 1. Wzór umowy o dofinansowanie zostanie opublikowany na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie poźniejszym.

 

Równocześnie wyjaśniam, że:

 

 1. podmiot zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kwotę równą przyznanych środków dofinansowania w formie weksla in blanco w terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. Jednostronne podpisanie umowy przez podmiot nie oznacza, że umowa została zawarta. Datą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez wojewodę lub osobę przez niego upoważnioną, czyli strony, która jako ostatnia podpisuje umowę i wpisuje datę jej zawarcia;

 

 1. sposób przekazywania dofinansowania określa umowa o dofinansowanie;

 

 1. beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia:

 

 • wyodrębnionej ewidencji wydatków w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji związanych z umową dla poszczególnych źródeł finansowania;

 

 • odrębnych rachunków bankowych dla środków dofinansowania, a w sytuacji przyznania dofinansowania z dwóch źródeł - z dotacji celowej z budżetu państwa i środków Funduszu Pracy – prowadzenie odrębnych rachunków bankowych dla tych środków.

 

 1. wszelkie zmiany w projekcie (patrz pkt 10 programu) w stosunku do złożonej oferty wymagają uzyskania zgody wojewody.

 

Ważne: Zmiany formy prowadzonej instytucji (np. ze żłobka na klub dziecięcy) oraz zmiany kategorii wydatków (z majątkowych na bieżące i odwrotnie) należy przekazać wojewodzie niezwłocznie, nie później jednak niż do 15 października 2019 r. pod rygorem zwrotu lub braku możliwości wypłaty dofinansowania.

 

 1. w przypadku przyznania dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki, beneficjent zobowiązany jest do poinformowania wojewody śląskiego o wszystkich zmianach kosztorysu dołączonego do oferty konkursowej w zakresie podniesienia opłat rodziców na 1 dziecko, wskazanej w ofercie konkursowej. W przypadku podniesienia opłat rodziców na 1 dziecko bez zgody wojewody, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do wzrostu opłat i maksymalnie do wysokości kwoty przyznanego dofinansowania.

 

 1. beneficjent zobowiązany jest do pomniejszania w każdym miesiącu realizacji projektu dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki miesięcznej opłaty rodziców/opiekunów prawnych w formie obniżenia opłaty lub zwrotu kwoty środków dofinansowania rodzicom/opiekunom prawnym, których dziecko (dzieci) uczęszczają do instytucji opieki o wysokość kwoty środków dofinansowania przypadającej na jedno dziecko. Niedopuszczalne jest dokonanie jednorazowego (np. na koniec 2019 roku) zwrotu kwoty środków dla rodziców/opiekunów prawnych za okres uczęszczania dziecka (dzieci) do instytucji opieki.

 

 1. w przypadku wnioskowania przez podmiot o środki na funkcjonowanie miejsc opieki, przed wypłatą środków na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki, podmiot jest zobowiązany do przedstawienia wojewodzie dokumentów potwierdzających fakt poinformowania rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o:
  • zakwalifikowaniu się dziecka/dzieci do Programu,
  • kwocie przyznanych środków dofinansowania na jedno dziecko w ujęciu miesięcznym,
  • okresie dofinansowania.

Powyższe należy udokumentować w formie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych.