Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Lista ofert zakwalifikowanych do programu "Maluch +" na rok 2019

 

27 lutego 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedzi na nabór do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019, dokonał wyboru ofert. 

Lista zakwalifikowanych ofert wraz z kwotą dofinansowania w podziale na poszczególne moduły znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019

Zgodnie z pkt 6.1.1. Programu, podmioty zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania zobowiązane są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji oraz środkach z Funduszy Pracy w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do 8 marca 2019 r.

Wzory oświadczeń oraz informacje dla beneficjentów poszczególnych modułów zamieszczone zostały do pobrania w zakładach zamieszczonych poniżej. Za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie dokumentu (podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji we wskazanym terminie wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu beneficjenta z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania.

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, beneficjent powinien niezwłocznie złożyć rezygnację (w formie pisemnej) do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice).

Wzory umów o dofinansowanie zostaną opublikowane na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w późniejszym terminie. Informujemy, że beneficjenci projektów w module 3 oraz 4 będą zobowiązani do złożenia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.

 

Informacji dot. oświadczeń o przyjęciu środków dofinansowania udzielają: 

Anna Anderko-Morawiec - tel. 32 20 77 188

Krzysztof Rochowski - tel. 32 20 77 188

Paulina Szczepaniak – tel. 32 20 77 880Program „MALUCH +2019

 

Wojewoda śląski zaprasza podmioty z województwa śląskiego działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019.

Zasady składania ofert:

 1. Oferty należy składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Proszę nie wysyłać ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) w następujących terminach:
 • moduł 1a i 1b - do 28 grudnia 2018 r.
 • moduł 2 - do 28 grudnia 2018 r.
 • moduł 3 - do 28 grudnia 2018 r.
 • moduł 4 - do 28 grudnia 2018 r.

bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH + 2019”.

UWAGA!

 • w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego /SUW2/urzad  wpisując w temacie odpowiednio:
 • dla modułu 1 a:

„Oferta MALUCH + 2019 – moduł 1 a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta

 • dla modułu 1 b:

„Oferta MALUCH + 2019 – moduł 1 b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta

 • dla modułu 2:

 „Oferta MALUCH + 2019 – moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta

 • dla modułu 3:

„Oferta MALUCH + 2019 – moduł 3 – nazwa_gminy - skrócona _ nazwa _ podmiotu _ którego_dotyczy_oferta”          

 • dla modułu 4:

„Oferta MALUCH + 2019 – moduł 4 – nazwa_gminy - skrócona_ nazwa_ podmiotu_ którego_dotyczy_oferta”

 1. Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi. Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019

 1. Zestawienie wymaganych dokumentów dla każdego z modułów przedstawia tabela:

 

Moduł 1a

Moduł 1b

Moduł 2

Moduł 3

Moduł 4

UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE lub UTWORZENIE

UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE lub UTWORZENIE

FUNKCJONOWANIE

UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE lub UTWORZENIE

FUNKCJONOWANIE

1.      Oferta

 

(wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 1a do programu „MALUCH +” 2019 )

 

2.      Kalkulacja kosztów

 

(wzór załącznika określił wojewoda śląski; jest to załącznik  nr 1 do ogłoszenia o konkursie dla kosztów tworzenia nowych miejsc opieki oraz załącznik nr 2 w przypadku, gdy oferta dotyczy również kosztów funkcjonowania nowoutworzonych miejsc)

 

3.      Oświadczenie o braku utworzonych przed jednostki samorządu terytorialnego żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 11 do programu „MALUCH +” 2019 )

 

 

 

4.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 

 

 

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 23 do programu „MALUCH +” 2019 )

 

 

 

1.      Oferta

 

(wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 1b do programu „MALUCH +” 2019 )

 

2.      Kalkulacja kosztów

 

(wzór załącznika określił wojewoda śląski; jest to załącznik  nr 1 do ogłoszenia o konkursie dla kosztów tworzenia nowych miejsc opieki oraz załącznik nr 2 w przypadku, gdy oferta dotyczy również kosztów funkcjonowania nowoutworzonych miejsc)

 

3. Dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2019 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:

- prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33 % dzieci w rocznikach 1-2

lub

- dofinansowanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki)

 

4.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 23 do programu „MALUCH +” 2019 )

 

1.       Oferta

 

(wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 2 do programu „MALUCH +” 2019 )

 

2.       Kalkulacja kosztów)

 

(wzór załącznika określił wojewoda śląski; jest to załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie)

 

3.       Oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2018 r.

 

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr12 do programu „MALUCH +” 2019)

 

4. Wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych

(na dzień składania oferty)

 

4.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 24 do programu „MALUCH +” 2019 )

 

1.      Oferta

 

(wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 3 do programu „MALUCH +” 2019 )

 

2.      Kalkulacja kosztów

 

(wzór załącznika określił wojewoda śląski; jest to załącznik  nr 4 do ogłoszenia o konkursie dla kosztów tworzenia nowych miejsc opieki oraz załącznik nr 5 w przypadku, gdy oferta dotyczy również kosztów funkcjonowania nowoutworzonych miejsc)

 

3. Umowa (porozumienie) współpracy z uczelnią – TYLKO w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący

 

4.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 25 do programu „MALUCH +” 2019 )

 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku osób fizycznych

 

(wzór załącznika określił wojewoda śląski; jest to załącznik nr 7do ogłoszenia o konkursie)

 

1.      Oferta

 

(wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 4 do programu „MALUCH +” 2019 )

 

2.      Kalkulacja kosztów

 

(wzór załącznika określił wojewoda śląski; jest to załącznik nr 6 do ogłoszenia o konkursie)

 

3. Umowa (porozumienie) współpracy z uczelnią – TYLKO w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący

 

4.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 26 do programu „MALUCH +” 2019 )

 

 

 

5.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku osób fizycznych

 

(wzór załącznika określił wojewoda śląski; jest to załącznik nr 7 do ogłoszenia o konkursie)

 

 

Wzory dokumentów, tj.:

 • kalkulacja kosztów/wydatków

moduł 1a i 1b ( utworzenie) - zał.  nr 1 do ogłoszenia o konkursie

moduł 1a i 1b  (funkcjonowanie) – zał. nr 2 do ogłoszenia o konkursie

moduł 2 – zał. nr 3 do ogłoszenia o konkursie

moduł 3 (utworzenie) – zał. nr 4 do ogłoszenia o konkursie

moduł 3 (funkcjonowanie) – zał. nr 5 do ogłoszenia o konkursie

moduł 4 – zał. nr 6 do ogłoszenia o konkursie

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla modułu 3 i 4 (zał. nr 7 do ogłoszenia o konkursie)

są zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie.

Kontakt:

Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Informacji dotyczących programu udzielają:

Magdalena Kiełbicka - tel. 32 20 77 171

Karolina Bromboszcz – tel. 32 20 77 146

Bożena Żur - tel. 32 20 77 146

Iwona Hermyt - tel. 32 20 77 154

UWAGA:

 1. W module 1 i 3 dla oferty dotyczącej utworzenia nowych miejsc opieki beneficjent będzie miał obowiązek przedstawienia programu inwestycji (przypadku inwestycji budowlanej) oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona instytucja opieki, na etapie składania do wojewody śląskiego oświadczenia o przyjęciu dofinansowania.

Wzór programu inwestycji stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia o konkursie.

 1. W module 3 i 4 warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za jedno dziecko. Podmiot może stosować własne ulgi (np. rabaty z tytułu złej sytuacji materialnej, opieki nad rodzeństwem itp.), które jednak nie będą traktowane jako obniżenie opłaty rodzica w związku z otrzymaną dotacją z programu „MALUCH +” 2019.

Warunkiem rozliczenia projektu będzie przedstawienie wojewodzie dokumentów potwierdzających obniżenie opłat rodziców.

 1. W module 1, 2 i 4 w przypadku wnioskowania na dofinasowanie kosztów funkcjonowania miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki jest ich faktyczne obsadzenie. Weryfikacja rzeczywistego obsadzenia miejsc dla ww. dzieci będzie miała miejsce na etapie rozliczenia projektu.

 


Kategoria: Program „MALUCH +” 2019 - konkurs

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Zał. nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 1 (funkcjonowanie) 13.8 KB 2018-12-11 09:47:35
Zał. nr 2 Kalkulacja kosztów moduł 1 (utworzenie) 12.89 KB 2018-12-11 09:48:02
Zał. nr 3 Kalkulacja kosztów moduł 2 13.68 KB 2018-12-11 09:48:27
Zał. nr 4 Kalkulacja kosztów moduł 3 (funkcjonowanie) 13.14 KB 2018-12-11 09:49:01
Zał. nr 5 Kalkulacja kosztów moduł 3 (utworzenie) 12.9 KB 2018-12-11 09:49:24
Zał. nr 6 Kalkulacja kosztów moduł 4 13.33 KB 2018-12-11 09:49:47
Zał. nr 7 Oświadczenie - dane osobowe 29.13 KB 2018-12-11 09:50:57