Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

„Cyfrowa Szkoła” jest pilotażem dla planowanego wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

 

Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów i nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, dla których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego.

 

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.

 

W województwie śląskim w ramach programu wpłynęło 91 wniosków organów prowadzących z 367 wnioskami szkół na łączną kwotę dofinansowania ponad 40 mln zł. Pula środków z budżetu państwa przyznana w ramach programu dla województwa śląskiego wynosi  4 268 000 zł.

 

W związku z tym, że łączna kwota wsparcia finansowego wnioskowana przez organy prowadzące dla wniosków spełniających wymogi formalne przewyższała ustalony dla województwa śląskiego limit środków, zespół oceny wniosków powołany przez wojewodę śląskiego przeprowadził kwalifikację szkół do objęcia wsparciem finansowym według algorytmu określonego w załączniku nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych (Dz. U z 2012, poz. 411).

 

W ramach programu zostało wylosowanych 41 szkół na łączną kwotę wsparcia 4 268 000 zł, w tym:

 

  • 11 szkół małych (liczba uczniów w szkole wynosi od 1 do 100) na kwotę 729 110,70 zł,
  • 23 szkół średnich (liczba uczniów w szkole wynosi od 101 do 300) na kwotę 2 352 216,60 zł,
  • 7 szkół dużych (liczba uczniów w szkole wynosi 301 i więcej ) na kwotę 1 186 672,70 zł.

 

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego szkoły będą mogły kupić m. in.: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice interaktywne i projektory multimedialne itp.

 

Organy prowadzące zostaną poinformowane przez wojewodę o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy o dotację.