Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Anna Stachula Główny Księgowy Budżetu Wojewody

Zadania Wydziału:

 • planowanie, realizacja oraz analiza wykonania budżetu Wojewody jako Dysponenta Głównego,
 • rozpatrywanie wniosków o umorzenie, odroczenie terminu wpłaty bądź rozłożenie na raty należności budżetowych między innymi z tytułu:
  • kar i opłat legalizacyjnych ustalonych przez organy nadzoru budowlanego,
  • dotacji, które powinny zostać zwrócone do budżetu państwa jako niewykorzystane, pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  • dochodów pobranych i nieprzekazanych przez j.s.t z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami wraz z odsetkami.
  • nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, co do których wierzycielem jest Wojewoda Śląski.
  • nienależnie pobranego  świadczenia wychowawczego, co do którego wierzycielem jest Wojewoda Śląski
  • należności o charakterze cywilnoprawnym.