Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

Wojewoda śląski zaprasza gminy oraz podmioty niegminne (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty) z województwa śląskiego do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”.

 

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24) w następujących terminach:

 

moduł 1 – do dnia 11 marca 2015 r.

 

moduł 2 – do dnia 25 lutego 2015 r.

 

moduł 3 – do dnia 11 marca 2015 r.

 

moduł 4 – do dnia 11 marca 2015 r.

 

bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice)z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch 2015”. W przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę stempla pocztowego.

 

Ofertę w wersji elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres poczty elektronicznej pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: ps-dyduchm@katowice.uw.gov.pl lub ps-horstj@katowice.uw.gov.pl wpisując w temacie odpowiednio:

 

dla modułu 1: „Oferta MALUCH 2015 – moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”,

 

dla modułu 2: „Oferta MALUCH 2015 – moduł 2– nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”,

 

dla modułu 3: „Oferta MALUCH 2015 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_podmiotu_składającego_ofertę”,

 

dla modułu 4: „Oferta MALUCH 2015 – moduł 4 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_uczelni”, a w przypadku podmiotu współpracującego, z dodaniem skróconej_nazwy_podmiotu_współpracującego”

 

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, oferta ta będzie traktowana jako złożona w formie papierowej i elektronicznej.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferta (w wersji papierowej i elektronicznej) powinna być złożona zgodnie z zasadami konkursu oraz dokumentami programowymi.

 

Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (link: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2015/ogloszenie-o-konkursie/ )

 

Do oferty składanej w każdym module należy załączyć oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. W przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (moduł 1 i moduł 4) do oferty należy dodatkowo dołączyć program inwestycji w zakresie określonym w par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579).Wzory dokumentów są zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie.

 

Program będzie wdrażany przez Wydział Polityki Społecznej (ocena ofert) oraz Wydział Certyfikacji i Rozwoju (podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Kontakt:
Wydział Polityki Społecznej
ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice
tel. 32 20 77 839
faks 32 20 77 811

 

Wydział Certyfikacji i Rozwoju
ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice
tel. 32 20 77 174
faks 32 20 77 225

 

Kategoria: "Maluch" 2015

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Formularz programu inwestycji Maluch 2015 moduł 1 i 4 29.5 KB 2017-06-23 13:53:57
Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT dla programu „Maluch – edycja 2015” 34.5 KB 2017-06-23 13:55:02
Prezentacja 'Program Maluch 2015, moduł III i IV' 71.65 KB 2017-06-23 13:57:58