Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program „MALUCH+” 2019 - moduł 1a

 

 

27 lutego 2019 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej dokonał wyboru ofert dla modułu 1a programu. Lista zakwalifikowanych ofert wraz z kwotą dofinansowania w podziale na tworzenie i funkcjonowanie nowopowstałych miejsc opieki znajduje się pod adresem:https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019

 

 1. Zgodnie z pkt 6.1.1. Programu gminy zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania zobowiązane są do złożenia oświadczenia o przyjęciu środków z Funduszu Pracy w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, tj. do 8 marca 2019 r.

 

 1. W przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu środków z Funduszy Pracy w wymaganym terminie, wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu gminy z listy gmin zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania.

 

 1. Wzór oświadczenia o przyjęciu dofinansowania (załącznik 14) zamieszczono na dole strony. W przypadku przyznania dofinansowania dla większej liczby instytucji opieki, dla każdej instytucji należy przygotować odrębne oświadczenie.

 

 1. Wraz z oświadczeniem należy przesłać:

 

 • Program inwestycji (dot. wyłącznie beneficjentów wykonujących roboty budowlane, z wyjątkiem zadań obejmujących remont) w zakresie określonym w par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579). Wzór programu inwestycji (załącznik nr 10) zamieszczono na dole strony.

 

 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.

 

Dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) z tym, że:  

 

 • dopuszcza się przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu oraz oświadczenia o przyjęciu środków z Funduszy Pracy podpisanych przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) za pośrednictwem platformy e-PUAP;

 

 • program inwestycji (podpisany przez osobę upoważnioną) należy przekazać wyłącznie w wersji papierowej: pocztą na adres Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub osobiście do Biura Obsługi Klienta ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, stanowisko 23 i 24.

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, gmina powinna złożyć niezwłocznie rezygnację (w formie pisemnej) do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 1. Wzór umowy o dofinansowanie zostanie opublikowany na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie późniejszym.

 

 

Równocześnie wyjaśniam, że:

 1. sposób przekazywania dofinansowania określa umowa o dofinansowanie;
 2. beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia:
 • wyodrębnionej ewidencji wydatków w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji związanych z umową dla poszczególnych źródeł finansowania;
 • odrębnego rachunku bankowego dla środków z Funduszu Pracy.

 

 

 1. wszelkie zmiany w projekcie (patrz: pkt 10 programu) w stosunku do złożonej oferty wymagają uzyskania zgody wojewody.

Ważne: Zmiany formy prowadzonej instytucji (np. ze żłobka na klub dziecięcy) należy przekazać wojewodzie niezwłocznie, nie później jednak niż do 15 października 2019 r. pod rygorem zwrotu lub braku możliwości wypłaty dofinansowania;

 

 1. w przypadku przyznania dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki, beneficjent zobowiązany jest do poinformowania wojewody śląskiego o wszystkich zmianach kosztorysu dołączonego do oferty konkursowej w zakresie podniesienia opłat rodziców na 1 dziecko, wskazanej w ofercie konkursowej. W przypadku podniesienia opłat rodziców na 1 dziecko bez zgody wojewody, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do wzrostu opłat i maksymalnie do wysokości kwoty przyznanego dofinansowania.