Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

I edycja programu 2011/2012


Wytyczne dotyczące realizacji projektów


Ostateczna lista rankingowa


Wstępna lista rankingowa


Formularz programu inwestycji dla NPPDL - etap II

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!  


Komunikat w sprawie realizacji  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 

 

W związku z trwającym procesem naboru wniosków o dofinansowanie zadania w ramach Programu oraz pytaniami ze strony jednostek samorządu terytorialnego, przekazuję wyjaśnienia:

 

  1. W punkcie 10 wniosku o dofinansowanie, podpunkt „wnioskowana dotacja”, powinna zostać wpisana wnioskowana kwota w zaokrągleniu do pełnych złotych polskich.
     
  2. Zgodnie z punktem 9.1 Programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, będącego załącznikiem do uchwały Rady Ministrów z 6 września 2011 r., w ramach Programu nie będą dofinansowane prace związane z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, w rozumieniu § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) – na przykład przekładki sieci wodociągowych, zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych.
     
  3. Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U . nr 238, poz. 1579), ze środków budżetu państwa mogą być dofinansowane koszty obsługi inwestorskiej – na przykład nadzór inwestorski.
     

Informacje na temat naboru wniosków do
"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II.

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!  

Kategoria: NPPDL. Etap II. Lata 2012 - 2015. I edycja programu 2011/2012