Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Patronat honorowy i udział Wojewody Śląskiego w komitecie honorowym

Czym jest?

Patronat honorowy lub udział Wojewody Śląskiego w komitecie honorowym to szczególnego rodzaju wyróżnienie, przyznawane przedsięwzięciom, imprezom lub wydarzeniom organizowanym na terenie województwa śląskiego, które w znaczny sposób podnosi rangę przedsięwzięcia i jego szczególny charakter.

Patronat może zostać przyznany jedynie przez Wojewodę (nie udzielają go Wicewojewodowie).

 

Patronat lub udział w komitecie honorowym może zostać przyznany wydarzeniom:

 • zgodnym z merytorycznym zakresem czynności wykonywanych przez Wojewodę i  Śląski Urząd Wojewódzki,
 • odbywającym się na terenie województwa śląskiego (wyjątkowo Wojewoda może patronować wydarzeniom organizowanym poza województwem, jeśli ich ranga jest szczególnie wysoka i mają one wyjątkowe znaczenie dla województwa lub dla kraju),
 • o zasięgu gminnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 • nie mającym charakteru komercyjnego.

 

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych należy ubiegać się o patronat każdorazowo (Wojewoda nie obejmuje patronatem całego cyklu wydarzeń), przy czym zgoda na objęcie patronatem jednej edycji nie gwarantuje uzyskania zgody na kolejne odsłony wydarzenia.

 

Wojewoda Śląski w stosunku do danego przedsięwzięcia może udzielić zgody albo na patronat honorowy albo na udział w komitecie honorowym, nie jest natomiast możliwe przyznanie obu powyższych wyróżnień równocześnie.

 

Jak uzyskać?

WNIOSEKAby ubiegać się o honorowy patronat lub uzyskać zgodę na udział Wojewody w komitecie honorowym należy wypełnić i dostarczyć do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek, który dostępny jest do pobrania poniżej.
✸ Ważne! Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone przez głównego organizatora przedsięwzięcia.

 

TERMINWniosek należy złożyć nie wcześniej niż pół roku i co najmniej 50 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia (wnioski złożone przed i po określonym terminie nie będą rozpatrywane).

 

ZAŁĄCZNIKIDo wniosku należy dołączyć:

 • program przedsięwzięcia lub regulamin, zawierający informacje o wszelkich kosztach ponoszonych przez uczestników,
 • plan finansowania przedsięwzięcia,
 • dokumenty potwierdzające przyznanie patronatu przez inne instytucje (np. skany), o ile takowe istnieją.

 

DOSTARCZENIE WNIOSKUWniosek można dostarczyć do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na 3 sposoby:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patronaty@katowice.uw.gov.pl z dopiskiem „Patronat honorowy” lub „Komitet honorowy” w tytule maila;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice
  z dopiskiem „Patronat honorowy” lub „Komitet honorowy”;
 • osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu z dopiskiem „Patronat honorowy” lub „Komitet honorowy”.

 

DODATKOWE INFORMACJEPodczas rozpatrywania wniosku organizator może zostać poproszony o udzielenie dodatkowych informacji związanych z planowanym przedsięwzięciem. Należy więc pamiętać o umieszczeniu we wniosku wszelkich niezbędnych danych kontaktowych (telefon, adres e-mail). Do czasu udzielenia odpowiedzi przez organizatora proces decyzyjny zostaje wstrzymany.

 

DECYZJADecyzja w sprawie udzielenia patronatu lub członkostwa Wojewody w komitecie honorowym dostarczana jest za pomocą poczty tradycyjnej lub na adres e-mail wskazany we wniosku. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie można się od niej odwoływać.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wojewoda ma prawo, bez podania przyczyny, odebrać uprzednio przyznany patronat lub cofnąć swój udział w komitecie honorowym.

Z czym się wiąże?

W ramach udzielonego patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany:

 • poinformować współorganizatorów i uczestników o przyznanym wyróżnieniu,
 • umieścić logotyp Wojewody (dostępny do pobrania tutajoraz informacje na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych,
 • zadbać o to, aby wzmianka o przyznanym wyróżnieniu pojawiła się w wszystkich przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia,
 • usunąć logotyp Wojewody ze swoich stron internetowych po zakończeniu przedsięwzięcia.

Należy pamiętać, że udzielenie patronatu honorowego lub zgoda na udział w komitecie honorowym nie są równoznaczne z deklaracją udzielenia wsparcia organizacyjnego, rzeczowego lub finansowego ani osobistego udziału Wojewody w przedsięwzięciu.

Informacje o przyznaniu patronatu nie są zamieszczane na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ani rozpowszechniane w żaden inny sposób przez Urząd lub Wojewodę (wyjątkowo informacje takie mogą zostać zamieszczone w mediach społecznościowych, tj. na profilu Urzędu prowadzonym na Facebooku).

Logo

 

Kategoria: Patronaty - do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wniosek o udzielenie honorowego patronatu Wojewody Ślaskiego 42 KB 2017-08-21 14:44:17
Logo Wojewody Śląskiego 3.54 MB 2017-08-21 14:44:42