Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Renata Radecka I Zastępca Dyrektora Wydziału

Zadania Wydziału:

  • nadzór nad gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie województwa śląskiego,
  • udzielanie i rozliczanie dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa,
  • kontrole w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
  • komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
  • uwłaszczanie państwowych osób prawnych,
  • potwierdzanie prawa do rekompensaty za tzw. „mienie zabużańskie”,
  • nadzór nad przedsiębiorstwami państwowymi, dla których wojewoda jest organem założycielskim,
  • nadzór nad orzecznictwem organów wydających w pierwszej instancji decyzje z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • stwierdzanie, czy nieruchomości podpadały pod przepis art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  • regulacja stanów prawnych nieruchomości niestanowiących własności publicznej, a zajętych z mocy prawa pod drogi publiczne przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.