Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Program „MALUCH plus” 2017
 

 

Wojewoda śląski zaprasza podmioty z województwa śląskiego działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.

 

Zasady składania ofert:

 

1. Oferty należy składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

 

2. Prosimy nie wysyłać ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (E-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.

 

3. Oferty w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) w następujących terminach:

 

 • moduł 1 - do 16 grudnia 2016 r.
 • moduł 2 - do  9 grudnia 2016 r.
 • moduł 3 - do  9 grudnia 2016 r.
 • moduł 4 - do  9 grudnia 2016 r.

 

bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017.

 

UWAGA!

 • w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

4.Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: /SUW2/urzad  wpisując w temacie odpowiednio:

 

 • dla modułu 1:

 

„Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta

 

 • dla modułu 2:

 

w przypadku gmin:

 

„Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta

 

w przypadku podmiotów niegminnych:

 

„Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 2 – nazwa_gminy - skrócona_ nazwa_ podmiotu_ którego_dotyczy_oferta”

 

w przypadku uczelni i podmiotów współpracującymi z uczelniami:

 

„Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 2 – nazwa_gminy - skrócona_ nazwa_ uczelni”, a w przypadku podmiotu współpracującego, z dodaniem skróconej_nazwy_podmiotu _współpracującego”

 

 • dla modułu 3:

 

„Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_uczelni”, a w przypadku podmiotu współpracującego, z dodaniem skróconej_ nazwy_ podmiotu_ współpracującego”

 

 • dla modułu 4:

 

„Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 4 – nazwa_gminy - skrócona_ nazwa_ podmiotu_ którego_dotyczy_oferta”

 

5. Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi.

 

Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/ogloszenie-o-konkursie/

 

6. Do oferty składanej w każdym module należy załączyć:

 

 

 • Moduł 1  UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE lub UTWORZENIE:
   
 1. Program inwestycji (z wyjątkiem remontu) w zakresie określonym w par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579).
  Zał. nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
   
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.
   
 3. Kalkulacja kosztów (wydatków)
  Zał. nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
   
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
  Zał. nr 3 do ogłoszenia o konkursie.
   

 

 • Moduł 2 -  FUNKCJONOWANIE:
   
 1. Cennik aktualny na dzień składania oferty, uwierzytelniony podpisem osoby upoważnionej (tylko dla podmiotów niegminnych).
   

 2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

  Zał. nr 3 do ogłoszenia o konkursie.

   

 

 • Moduł 3  - UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE lub UTWORZENIE:

 

 1. Program inwestycji (z wyjątkiem remontu) w zakresie określonym w par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579).
  Zał. nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
   
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.
   
 3. Kalkulacja kosztów (wydatków).
  Zał. nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
   
 4. Umowa (porozumienie) współpracy z uczelnią w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący.
   
 5. Cennik aktualny na dzień składania oferty, uwierzytelniony podpisem osoby upoważnionej (tylko w przypadku funkcjonowania).
   
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
  Zał. nr 3 do ogłoszenia o konkursie.


 

 • Moduł 4  - UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE lub UTWORZENIE:
   
 1. Program inwestycji (z wyjątkiem remontu) w zakresie określonym w par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579).
  Zał. nr 1 do ogłoszenia o konkursie.

   

 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.
   

 3. Kalkulacja kosztów (wydatków).
  Zał. nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

   

 4. Cennik aktualny na dzień składania oferty, uwierzytelniony podpisem osoby upoważnionej (tylko w przypadku funkcjonowania).
   

 5. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
  Zał. nr 3 do ogłoszenia o konkursie.

   

UWAGA! Wzory dokumentów są umieszczone na dole strony!

 

Kontakt:

 

Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Informacji dotyczących programu udzielają:

 

Magdalena Kiełbicka - tel. 32 20 77 171

 

Bożena Żur - tel. 32 20 77 146

 

Anna Anderko-Morawiec - tel. 32 20 77 188

 

Krzysztof Rochowski - tel. 32 20 77 188
 

 

UWAGA:

 

1. W module 2 (dotyczy tylko podmiotów niegminnych), 3 i 4 warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za jedno dziecko. Podmiot może stosować własne ulgi (np. rabaty z tytułu złej sytuacji materialnej, opieki nad rodzeństwem itp.), które jednak nie będą traktowane jako obniżenie opłaty rodzica w związku z otrzymaną dotacją z programu „Maluch plus” 2017.

 

2. Warunkiem rozliczenia projektu będzie przedstawienie wojewodzie dokumentów potwierdzających obniżenie opłat rodziców.

 

3. Program „Maluch plus” 2017 jest elementem szerszego wsparcia, jakie przeznaczone jest dla dzieci w wieku do lat trzech. Podmioty zainteresowane mogą uzyskać środki także z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

W województwie śląskim wsparcie oferuje:

 

EFS

 

Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków
do godzenia życia zawodowego i prywatnego

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
tel. 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194
punktinformacyjny@slaskie.pl
https://rpo.slaskie.pl/PunktyInformacyjne/


Kategoria: RW - Maluch plus 2017

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Zał. 1 - Maluch 2017 - formularz programu inwestycji - modul 1, 3 i 4 169.5 KB 2017-04-25 10:30:37
Zał. 2 - Maluch 2017 - kalkulacja kosztów 72 KB 2017-04-25 10:31:00
Zał. 3 - Maluch 2017 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT 35 KB 2017-04-25 10:31:16