Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej
Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007 - 2013


Dokumentacja dotycząca Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013


Dokumentacja dotycząca Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013


Logotypy


Rozporządzenia unijne i dokumenty krajowe


Materiały szkoleniowe dotyczące Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013


Naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 

Kategoria: EWT

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013 574.96 KB 2017-07-07 11:17:14
Dane teleadresowe instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 98.5 KB 2017-07-07 11:18:40
Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 5.29 MB 2017-07-07 11:19:57
Podręcznik Wnioskodawcy - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 2.58 MB 2017-07-07 11:20:46
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 1012.58 KB 2017-07-07 11:21:45
Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 1.53 MB 2017-07-07 11:22:52
Wspólna metodologia procesu kontroli dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 2.06 MB 2017-07-07 11:23:50
Podręcznik Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 1.5 MB 2017-07-07 11:25:30
Procedura wprowadzania zmian w projekcie 2.01 MB 2017-07-07 11:26:38
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 1.19 MB 2017-07-07 11:27:45
Wytyczne w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 1.49 MB 2017-07-07 11:30:47
Logo EWT 4.23 KB 2017-07-07 13:11:57
Logo Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 30 KB 2017-07-07 13:12:56
Logo Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 31.89 KB 2017-07-07 13:13:40
Logo UE 4.58 KB 2017-07-07 13:15:11
Informacje w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską 2.63 MB 2017-07-07 13:29:52
Rozliczanie diet w podróżach służbowych 733.39 KB 2017-07-07 13:38:04
Rozporządzenia WE nr 1080/2006 PE i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie EFRR i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r.), 326.69 KB 2017-07-07 13:40:16
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 r. - szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 1.12 MB 2017-07-07 13:42:33
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999(Dz. Urz. UE L 210.25 z 31.07.2006 r.), 1.26 MB 2017-07-07 13:45:10
Kopie dokumentów niezbędnych do kontroli w trybie Ex-Post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku przetargu nieograniczonego 26.5 KB 2017-07-07 13:56:10
Kwalifikowalność wydatków w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 292.5 KB 2017-07-07 13:58:09
Materiały ze szkolenia 30.04.2013 1.99 MB 2017-07-07 13:58:52
Proces przygotowania umów o dofinansowanie projektu oraz zmiany w projektach realizowanych w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 289.5 KB 2017-07-07 14:01:09
Promocja projektu 1.41 MB 2017-07-07 14:01:53
Raportowanie projektów - rodzaje dokumentów składanych do Kontrolera 747 KB 2017-07-07 14:04:43
Rola kontrolera w rozliczaniu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 496.5 KB 2017-07-07 14:06:51
Wykaz najważniejszych dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 117 KB 2017-07-07 14:09:02
Wzór propozycji pieczątki służącej do opisu faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie wydatków kwalifikowalnych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 36 KB 2017-07-07 14:11:25
Zasady rozliczania oraz monitorowania projektu - Aplikacja Benefit 269 KB 2017-07-07 14:13:41
Najczęstsze naruszenia w procedurach udzielania zamówień publicznych stwierdzane przez służby Komisji Europejskiej 49 KB 2017-07-07 14:15:07
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96, poz. 559) 30.04 KB 2017-07-07 14:16:02
Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE 222.66 KB 2017-07-07 14:17:48